Masa de Paști – Putem ajunge chiar și la 262 E‑uri, 55 grame de sare (27 plicuri de sare) și 50 grame de zahăr (10 plicuri de zahăr)!

0
474

ATENȚIE!!!! Aler­tă pen­tru con­su­ma­tori!

Masa de Paști – Putem ajun­ge chiar și la 262 E‑uri, 55 gra­me de sare (27 pli­curi de sare) și 50 gra­me de zahăr (10 pli­curi de zahăr)!

Can­ti­ta­tea de sare reco­man­da­tă de către Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții este de 5 grame/zi. În acest con­text, putem obser­va că la o sin­gu­ră masă putem regă­si aproa­pe întrea­ga can­ti­ta­te reco­man­da­tă pen­tru toa­tă ziua, sau chiar o putem depăși.

Fie­ca­re con­su­ma­tor pune pe masă cu oca­zia Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le mul­tă mân­ca­re din diver­se sor­ti­men­te, pen­tru ca masa să fie cât mai boga­tă, dar tot­o­da­tă și pen­tru ali­men­te­le pre­pa­ra­te au fost uti­li­za­te ingre­dien­te la care poa­te nu ne-am gân­dit.

Fie­ca­re din­tre noi, cioc­nim minim 2 oua, ser­vim ouă umplu­te cu: Maio­ne­za, pateu, unt, marg ari­na și bem un pahar de Bau­turi raco­ri­toa­re tip ceai sau Bere cu fruc­te.

Pe masa mai punem și un pla­tou cu:Branza topi­ta,

- Sun­ca de Pra­ga,

- Crem­vurști,

- Caba­no­si,

- Diver­se meze­luri: Pari­zer, spe­cia­li­tăți, spe­cia­li­tăți din car­ne toca­tă;

- Pari­zer de pasa­re,

- Pari­zer de porc,

- Bacon.

Toa­te aces­te ali­men­te bine­în­țe­les că nu le putem con­su­ma fără diver­se sosuri: Ket­chup, mus­tar și Pai­ne.

Pen­tru desert avem pe masă:

- Inghe­ta­ta,

- Cio­co­la­ta,

- Pra­li­ne cu cio­co­la­ta,

- Cro­is­sant cu cio­co­la­ta,

- Iaurt cu fruc­te.

La sfâr­și­tul mesei mulți din­tre noi con­su­măm Gumă de mes­te­cat.

Urmea­ză 1 Mai, mer­gem la un gră­tar și vom con­su­ma cu sigu­ran­ță 1 mic sau mer­gem în dru­me­ție și sigur vom avea la noi o Con­ser­va de car­ne.

Vre­mea fiind în schim­ba­re în aceas­tă peri­oa­dă, tem­pe­ra­tu­ri­le vari­ind de la o zi la alta, sigur vom avea nevo­ie de Pas­ti­le de supt și Pli­curi impo­tri­va race­lii.

Cand tra­gem linie, con­su­mâm într‑o sin­gu­ră zi până la:

- 262 adi­tivi ali­men­tari (E‑uri);

- 53 gra­me de sare (apro­xi­ma­tiv 27 de pli­cu­le­țe);

- 48 gra­me de zahăr (apro­xi­ma­tiv 10 pli­cu­le­țe).


Poți cum­pă­ra pro­du­se­le dori­te din maga­zi­ne­le cla­si­ce sau maga­zi­ne­le onli­ne, dar tre­bu­ie să fii atent la ofer­te­le pre­zen­ta­te și, mai ales, tre­bu­ie să-ți cunoști drep­tu­ri­le! Exa­mi­nea­ză cu aten­ție ofer­te­le comer­ci­an­ți­lor, ana­li­zea­ză „chi­li­pi­ru­ri­le” ofe­ri­te pe site-uri.

Info­cons este ală­tu­ri de con­su­ma­tori, prin ale­ge­rea pro­du­se­lor și ser­vi­ci­i­l­lor în cunoș­tin­ță de cau­ză, accesând apli­ca­ția ce se des­car­că GRATUIT.

Des­car­că apli­ca­ția Info­Cons pen­tru tele­foa­ne mobi­le și veri­fi­că eti­che­te­le pro­du­se­lor îna­in­te de a le cum­pă­ra.

Printr‑o sim­plă sca­na­re a codu­lui de bare a pro­du­su­lui dorit puteți obține infor­ma­ții care vă pot aju­ta la ale­ge­rea pro­du­su­lui, apli­ca­ție în care regă­siți infor­ma­ții a pes­te 30.000 de pro­du­se, înce­pând de la pro­du­se ali­men­ta­re, cos­me­ti­ce, cură­țe­nie până la pro­du­se elec­tro­ni­ce și elec­tro­ca­s­ni­ce.

Mân­ca­rea risi­pi­tă de săr­bă­tori înseam­nă și bani risi­piți, ore de mun­că, tim­pul din via­ța fie­ca­ru­ia, în final via­ță!

Ne-am gan­dit vreo­da­tă cum masa de săr­bă­tori col­că­ie de adi­tivi ali­men­tari, cele­bre­le E‑uri. Dacă ne-am pune niș­te oche­lari spe­ciali, am vedea gră­mezi de E‑uri, sare și zahăr, chiar și în pro­du­se la care nu ne-am ima­gi­nat că ar putea exis­ta. Să nu uităm că mulți adi­tivi se dub­lea­ză, cva­dru­plea­ză sau cine știe ce cuvânt putem uti­li­za pen­tru mul­ti­pli­ca­rea aces­tor E‑uri și ast­fel la o sin­gu­ră masă noi, copi­ii noș­tri, părin­ții nos­tri, ajun­gem să avem un PAȘTE FRICIT, sau un PAȘTE FERICIT, cu E‑uri?!

Săr­bă­tori lumi­noa­se!!!“


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele