Concert Extraordinar ”Confluenze Musicali. România-Italia”, organizat de Asociația “Casa Mării Negre / Black Sea House”, în parteneriat cu prestigiosul Colegiu Național de Arte “Regina Maria” din Constanța

0
536

Aso­ci­a­ția “Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se” orga­ni­zea­ză, în par­te­ne­ri­at cu pres­ti­gi­o­sul Cole­giu Națio­nal de Arte “Regi­na Maria” din Con­stan­ța, în ziua de marți, 23 apri­lie 2019, în inter­va­lul orar 18.00–19.15, în Sala ”Ser­giu Celi­bi­da­che” a Cole­gi­u­lui Națio­nal (Bd. Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu nr. 11, Con­stan­ța), Con­cer­tul Extra­or­di­nar ”Con­flu­en­ze Musi­cali. Româ­nia-Ita­lia” (muzi­că de came­ră), sus­ți­nut de artiș­tii: Dome­ni­co Calia — cla­ri­net (Ita­lia), solist con­cer­tist și pro­fe­sor de cla­ri­net, tri­plu pre­mi­at cu dis­tinc­ția ”Artist de 5 ste­le” de Revis­ta Music­Vo­ice Inter­na­tio­nal și Andre­ea Bra­tu — pian (Româ­nia), solist con­cer­tist, lec­tor univ. dr. la Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ța, Facul­ta­tea de Arte.

Pro­gra­mul muzi­cal va con­ți­ne pie­se din cre­a­ția com­po­zi­to­ri­lor  Giu­se­ppe Cara­mie­l­lo, Anto­nio Frai­oli, Cres­cen­zo Lan­ge­l­la, Gian­fran­co Mes­si­na,  Gia­co­mo Setac­cioli, Geor­ge Ene­scu, Paul Con­stan­ti­ne­scu, Ioan Dobri­ne­scu.

În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, dr. Dorin Popes­cu, pre­se­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei “Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se”, va sus­ți­ne alo­cu­tiu­nea ”Româ­nia. Rădă­ci­na Roma­nă’.

Intra­rea la eve­ni­ment este libe­ră.

Con­cer­tul Extra­or­di­nar, orga­ni­zat în peri­oa­da exer­ci­tă­rii pre­șe­din­ți­ei româ­nești a Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne, evi­den­ți­a­ză legă­tu­ri­le spi­ri­tu­a­le, cul­tu­ra­le și artis­ti­ce din­tre Româ­nia și Ita­lia, afi­ni­ta­tea și com­ple­men­ta­ri­ta­tea celor două cul­turi, co-apar­te­nen­ța euro­pea­nă a valo­ri­lor cul­tu­ra­le și artis­ti­ce ale aces­tor țări.

Con­cer­tul  Extra­or­di­nar ”Con­flu­en­ze Musi­cali. Româ­nia-Ita­lia” face par­te din­tr-un pro­iect inter­națio­nal  de anver­gu­ră, dezvol­tat de cei doi artiști în anul 2019 și des­fă­șu­rat în dife­ri­te cen­tre de cul­tu­ră repre­zen­ta­ti­ve din cele două țări (Româ­nia și Ita­lia). Pro­gra­mul muzi­cal  con­ți­ne lucrări  româ­nești și ita­li­ene de refe­rin­ță din reper­to­ri­ul seco­lu­lui al XX-lea și deo­po­tri­vă din cel con­tem­po­ran, solis­tic sau spe­ci­fic duo-ului came­ral instru­men­tal. Pie­se­le de rezis­ten­ță ale Con­cer­tu­lui vor fi Sona­ta în Mi bemol Major (în 3 păr­ți) de Gia­co­mo Setac­cioli –  biju­te­rie neo­cla­si­că a reper­to­ri­u­lui ita­li­an came­ral de la înce­pu­tul seco­lu­lui  XX – în pre­mie­ră în Româ­nia și pre­mie­ra abso­lu­tă pen­tru  pie­sa  lui Gian­fran­co Mes­si­na (Cyte­re) pen­tru cla­ri­net și pian.

În mar­ja pre­zen­ței în Româ­nia a pres­ti­gi­o­su­lui solist ita­li­an, Aso­ci­a­ția “Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se” și Cole­gi­ul Națio­nal de Arte “Regi­na Maria” din Con­stan­ța orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 22–24 apri­lie, în spa­ți­i­le Cole­gi­u­lui, un Mas­ter-cla­ss pen­tru cla­ri­net — Maes­trul Dome­ni­co Calia (Ita­lia), cu par­ti­ci­pa­re gra­tu­i­tă pen­tru ele­vii Cole­gi­u­lui. La fina­lul Mas­ter-cla­ss-ului se vor acor­da Cer­ti­fi­ca­te de Par­ti­ci­pa­re  pen­tru  cur­san­ții activi.

Dome­ni­co Calia, cla­ri­net (Ita­lia) – pres­ti­gi­os solist con­cer­tist din tână­ra gene­ra­ție ita­li­a­nă, care s‑a  impus pe sce­ne­le ita­li­ene și inter­națio­na­le ca un inter­pret ver­sa­til, cu un larg reper­to­riu vari­ind de la muzi­ca cla­si­că la cea moder­nă și con­tem­po­ra­nă, dezvol­tând direc­ții de cer­ce­ta­re indi­vi­du­a­lă și prac­ti­că în son­da­rea  unor  teh­nici ino­va­toa­re, pre­cum: sune­tul de umbră, sune­tul rupt, sec­ven­ța de sune­te pe un sunet sus­ți­nut, sune­te­le cu mai mul­te stra­turi etc. Deți­ne nume­roa­se pre­mii inter­națio­na­le și este lau­re­at al mai mul­tor con­cur­suri de pro­fil (prin­tre care Pri­mul Pre­miu abso­lut la Con­cur­sul Națio­nal „Cit­ta di Bales­tra­te”, Con­cur­sul Tine­ri­lor Muzi­cieni „Cit­ta di Caman­no”, Pre­mi­ul I la Con­cur­sul Inter­națio­nal „Car­lo Agres­ti- Gran­cia Cer­to­si­na”, Saler­no, Pre­mi­ul „Mau­ro Patti” la Con­cur­sul Națio­nal „Cit­ta di Gangi”). În cali­ta­te de solist con­cer­tist, cola­bo­rea­ză cu (și a des­fă­șu­rat / des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți pro­fe­sio­na­le la) Tea­tro alla Sca­la Mila­no, Abru­z­ze­se Sin­fo­ni­ca, Tea­tro Mas­si­mo, AIMA Mila­no, La Mul­ti­pro­mo Ope­ra Fes­ti­val Flo­ren­ta, Orches­tra del tea­tro Ales­san­do Man­zoni din Mila­no, Orches­tra Ita­li­an Ope­ra Flo­ren­ce etc.

Andre­ea Bra­tu, pian (Româ­nia) –  a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Muzi­că din Bucu­rești; a urmat spe­cia­li­za­rea bie­na­lă post­u­ni­ver­si­ta­ră în Muzi­că Voca­lă de Came­ră la Con­ser­va­to­rul “Giu­se­ppe Ver­di” din Mila­no (Ita­lia); par­ti­ci­pan­tă la impor­tan­te Mas­ter-cla­ss euro­pe­ne con­du­se de mari Maeș­tri ai Pia­nu­lui; deți­ne nume­roa­se pre­mii la dife­ri­te con­cur­suri și fes­ti­va­luri națio­na­le și inter­națio­na­le (prin­tre care Pre­mi­ul Cri­ti­cii Muzi­ca­le în cadrul Con­cur­su­lui “Miha­il Jora” din Bucu­rești). Din 2005 des­fă­șoa­ră o con­stan­tă acti­vi­ta­te didac­ti­că, de cer­ce­ta­re  în dome­niu (Pian și Cer­ce­ta­re în Inter­pre­ta­re Muzi­ca­lă) ca lec­tor univ. dr. al Facul­tă­ții de Arte, Uni­ver­si­ta­tea de Stat “Ovi­di­us” din Con­stan­ța, pro­fi­lul Muzi­că; este Doc­tor în Muzi­că (Mag­na cum Lau­dae) la Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Muzi­că din Bucu­rești (2010). Cola­bo­rea­ză cu pres­ti­gi­oa­se Soci­e­tăți Inter­națio­na­le muzi­ca­le. Autoa­re a anto­lo­gi­ei de autor (edi­ție îngri­ji­tă) pen­tru stu­di­ul pia­nu­lui “Cule­ge­re de pie­se pen­tru pian. Vol. I, Mici stu­dii roman­ti­ce”  (Ed. Muzi­ca­lă,  Bucu­rești, 2016).

Cu deo­se­bi­tă con­si­de­ra­țiu­ne,
Dr. Dorin POPESCU, Pre­șe­din­te.


Man­ga­lia News, 20.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply