Când va fi reparată porțiunea de trotuar dintre Terasa Lavrion și situl arheologic de Nord-Vest?

0
546
Booking.com

Când va fi repa­rat tro­tu­a­rul de lân­gă Tera­sa Lavrion? Ați mai citit aceas­tă între­ba­re? Cu sigu­ran­ță, da, în arti­co­le­le publi­ca­te de noi în ulti­mii trei ani.

Sun­tem con­vinși că, acum, după fina­li­za­rea lucră­ri­lor pe șan­ti­e­rul situ­lui arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­tul cetă­ții Cal­la­tis, când nu mai cir­cu­lă pe aici mași­ni­le de mare tonaj, se va tre­ce și la repa­ra­rea aces­tei por­țiuni de tro­tu­ar, mai ales că se lucrea­ză la refa­ce­rea altor tro­tu­a­re din oraș. Rugăm din nou, pe aceas­tă cale, fac­to­rii abi­li­tați să rezol­ve acest ”mic amă­nu­nt” care cre­ea­ză discon­fort celor care cir­cu­lă prin zonă. Mese­ri­a­șii care lucrea­ză pe bule­var­dul Cal­la­tis, ar putea fi direc­țio­nați și aici, după ce-și ter­mi­nă trea­ba aco­lo. 

NB: În mod nor­mal, cos­tu­ri­le repa­ra­ți­ei aces­tei por­țiuni de tro­tu­ar ar tre­bui supor­ta­te de cei care au folo­sit mași­ni­le de mare tonaj pe șan­ti­e­rul arhe­o­lo­gic, în ulti­mii trei ani…, zicem noi. 

UPDATE: Ape­lul nos­tru a fost recep­țio­nat de vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, dl. Dra­goș Ange­les­cu, care ne‑a infor­mat tele­fo­nic că, îna­in­te de a se lua o hotă­râre fina­lă des­pre modul de rezol­va­re a aces­tui pasaj, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei vor dis­cu­ta cu cetă­țe­nii din blo­cu­ri­le veci­ne, care uti­li­zea­ză par­ca­rea, pen­tru a se sta­bili vari­an­ta cea mai bună — pasaj pie­to­nal, cu dale, sau pasaj auto, cu asfalt, pe por­țiu­nea com­pro­mi­să de mași­ni­le gre­le care au lucrat pe șan­ti­e­rul situ­lui arhe­o­lo­gic. Abia după ace­ea se va tre­ce la refa­ce­rea por­țiu­nii de tro­tu­ar.


Pe aceas­tă temă, vă invi­tăm să (re)citiți arti­co­le­le:

TURIST PRIN ORAȘ. La pas, prin gro­pi­le din tro­tu­a­re (2)…  

La pas, prin gro­pi­le din tro­tu­a­re… — 

Tro­tu­ar cu obs­ta­co­le spre Gră­di­na de vară Farul — 


Man­ga­lia News, 23.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele