A început Campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 26 mai! Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot

0
637

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din 26 mai a înce­put astăzi şi se va înche­ia sâm­bă­tă, 25 mai, la ora 7.00. În cur­sa elec­to­ra­lă sunt înscri­şi trei can­di­da­ţi inde­pen­denţi şi 13 par­ti­de şi ali­anţe.

În cam­pa­nia elec­to­ra­lă, can­di­da­ţii, par­ti­de­le poli­ti­ce, ali­anţe­le poli­ti­ce şi ali­anţe­le elec­to­ra­le, orga­ni­za­ţi­i­le cetă­ţe­ni­lor apa­rţinând mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le care par­ti­ci­pă la ale­geri, pre­cum şi cetă­ţe­nii au drep­tul să îşi expri­me opi­ni­i­le în mod liber şi fără nicio dis­cri­mi­na­re, prin mitin­guri, adu­nări, marşuri, pre­cum şi prin inter­me­di­ul mass-medi­ei. Orga­ni­za­rea mitin­gu­ri­lor, adu­nă­ri­lor şi marşu­ri­lor se poa­te face numai cu auto­ri­ză­ri­le pre­vă­zu­te de legi­sla­ţia în vigoa­re. Mij­loa­ce­le folo­si­te în cam­pa­nia elec­to­ra­lă nu pot con­tra­ve­ni ordi­nii de drept. În uni­tă­ţi­le mili­ta­re, în uni­tă­ţi­le de învă­ţământ, în tim­pul pro­gra­mu­lui de învă­ţământ, în sedi­i­le repre­zen­tanţe­lor diplo­ma­ti­ce, pre­cum şi în peni­ten­ci­a­re, acţiu­ni­le de cam­pa­nie elec­to­ra­lă de ori­ce tip sunt inter­zi­se.

În tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le pri­ma­rii asi­gu­ră can­di­da­ţi­lor, în mod nedis­cri­mi­na­to­riu, spa­ţii cores­pun­ză­toa­re pen­tru a se întâl­ni cu ale­gă­to­rii, pre­ve­de legi­sla­ţia.

Cu 48 de ore îna­in­te de ziua votă­rii este inter­zi­să pre­zen­ta­rea de son­da­je de opi­nie, tele­vo­turi sau anche­te făcu­te pe stra­dă.

Toţi com­pe­ti­to­rii elec­to­rali au fost obli­ga­ţi de lege să eli­mi­ne ban­ne­re­le şi mate­ri­a­le­le publi­ci­ta­re uti­li­za­te în acti­vi­ta­tea de pro­mo­va­re până vineri, la ora 24.00, alt­fel ei vor fi san­cţio­na­ţi. În cazul în care aces­te mate­ri­a­le vor exis­ta în spa­ţi­ul public în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, se vor putea depu­ne sesi­zări la biro­u­ri­le elec­to­ra­le judeţe­ne, iar de eli­mi­na­rea lor se vor ocu­pa orga­ne­le de poli­ţie sau pri­ma­rii.

În tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le sunt per­mi­se numai afi­şe­le cu dimen­siu­ni­le pre­vă­zu­te de Legea 334 şi în locu­ri­le spe­ci­a­le de afi­şaj elec­to­ral, dis­pu­se prin deci­zia pri­ma­ru­lui, alte mate­ri­a­le de pro­pa­gan­dă fiind inter­zi­se.

Pri­ma­rii sunt obli­ga­ţi ca după expi­ra­rea ter­me­nu­lui de depu­ne­re a can­di­da­tu­ri­lor, dar până la înce­pe­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le, să sta­bi­leas­că, prin dis­po­zi­ţie, locuri spe­ci­a­le pen­tru afi­şa­jul elec­to­ral, în care să ampla­se­ze pano­uri elec­to­ra­le, ţinând sea­ma de numă­rul par­ti­de­lor poli­ti­ce, orga­ni­za­ţi­i­lor cetă­ţe­ni­lor apa­rţinând mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le, ali­anţe­lor poli­ti­ce sau elec­to­ra­le din­tre aces­tea care par­ti­ci­pă la ale­geri, pre­cum şi al can­di­da­ţi­lor inde­pen­denţi.

Un afiş elec­to­ral nu poa­te depă­şi dimen­siu­ni­le de 5 metri o latu­ră şi 3 metri cea­lal­tă latu­ră, iar cel prin care se con­voa­că o reu­niu­ne elec­to­ra­lă, 4 metri o latu­ră şi 2,5 metri cea­lal­tă latu­ră. Sunt inter­zi­se afi­şe­le elec­to­ra­le care com­bi­nă culo­ri­le într‑o suc­ce­siu­ne care repro­du­ce dra­pe­lul Româ­ni­ei sau al altui stat.

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a dat coman­dă de bule­ti­ne de vot la Moni­to­rul Ofi­ci­al. Valoa­rea bule­ti­ne­lor de vot va fi de 2.264.000 de lei, la un număr de ale­gă­tori de 18.948.141 cetă­ţeni cu drept de vot la data de 31 mar­tie. În stră­i­nă­ta­te, din evi­denţe­le comu­ni­ca­te, sunt 696.398 de cetă­ţeni cu domi­ci­li­ul în stră­i­nă­ta­te şi pose­sori de paşa­port CRDS.

Drep­tul de vot se exer­ci­tă în baza unui bule­tin, paşa­port şi acte­le pre­vă­zu­te de lege vala­bi­le în ziua votu­lui. În ziua scru­ti­nu­lui, Ser­vi­ci­ul de Evi­denţă a Popu­la­ţi­ei va fi des­chis şi vor fi eli­be­ra­te acte de iden­ti­ta­te în regim de urgenţă.

La ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din 26 mai vor fi orga­ni­za­te 441 de secţii de vota­re în afa­ra ţării.

Ordi­nea can­di­da­ţi­lor pe bule­ti­ne­le de vot este urmă­toa­rea:

Pozi­ţia nr. 1 — Par­ti­dul Soci­al Demo­crat,
Pozi­ţia nr. 2 — Ali­anţa elec­to­ra­lă “Ali­anţa 2020 USR Plus”,
Pozi­ţia nr. 3 — Par­ti­dul PRO Româ­nia,
Pozi­ţia nr. 4 — Uniu­nea Demo­cra­tă Maghia­ră din Româ­nia,
Pozi­ţia nr. 5 — Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral,
Pozi­ţia nr. 6 — Par­ti­dul Ali­anţa Libe­ra­li­lor şi Demo­cra­ţi­lor — ALDE,
Pozi­ţia nr. 7 — Par­ti­dul PRODEMO,
Pozi­ţia nr. 8 — Par­ti­dul Miş­ca­rea Popu­la­ră,
Pozi­ţia nr. 9 — Par­ti­dul Soci­a­list Român,
Pozi­ţia nr.10 — Par­ti­dul Soci­al Demo­crat Inde­pen­dent,
Pozi­ţia nr.11 — Par­ti­dul Româ­nia Uni­tă,
Pozi­ţia nr.12 — Uniu­nea Naţio­na­lă pen­tru Pro­gre­sul Româ­ni­ei,
Pozi­ţia nr.13 — Blo­cul Uni­tă­ţii Naţio­na­le BUN,
Pozi­ţia nr.14 — Gre­go­ri­a­na-Car­men Tudo­ran,
Pozi­ţia nr.15 — Geor­ge-Nico­lae Simion,
Pozi­ţia nr.16 — Peter Cos­tea.

Cites­te mai mult: adev.ro/pqlr4e


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele