”Salvați inima unui copil” — Consultații gratuite pentru copiii care suferă de boli cardiologice

0
650
Booking.com

Repre­zen­tan­ții Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia anun­ță că, până la data de 10 apri­lie, se rea­li­zea­ză, gra­tu­it, con­sul­ta­ții, inves­ti­ga­ții sau inter­ven­ții chi­rur­gi­ca­le com­ple­xe, pen­tru copi­ii cu afec­țiuni car­d­ia­ce. Con­sul­ta­ți­i­le au loc la Spi­ta­lul ”Gri­go­re Ale­xan­dres­cu” din Bucu­rești.

Aici, o echi­pă de medici români și ame­ri­cani ofe­ră ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te copi­i­lor (până la împli­ni­rea vâr­stei de 16 ani) din Man­ga­lia și împre­ju­ri­mi, venind ast­fel în spri­ji­nul mici­lor pacienți care au nevo­ie de aju­tor, în vede­rea reme­di­e­rii stă­rii de sănă­ta­te. Pro­gra­mul se numeș­te ”Sal­vați ini­ma unui copil” și a fost con­ce­put spe­cial pen­tru cei mai mici din­tre pacien­ții cu ”inimi sen­si­bi­le”.

Pen­tru pro­gra­mări, cei inte­re­sați se pot pre­zen­ta, în peri­oa­da 25 – 29 mar­tie, la secre­ta­ri­a­tul Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, Pavi­li­on Admi­nis­tra­tiv, etaj 1.


Man­ga­lia News, 25.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele