România are mai mult de un sfert din totalul cazurilor de tuberculoză din Uniunea Europeană

0
450

24 mar­tie, Ziua mondi­a­lă de lup­tă împo­tri­va tuber­cu­lo­zei.

Și noi lup­tăm pe acest ”front” prin pro­du­ce­rea medi­i­lor de cul­tu­ră Lowen­ste­in-Jen­sen (LJ) folo­si­te pen­tru izo­la­rea baci­lu­lui Koch.

Prin con­tri­bu­ția pro­fe­so­ru­lui Ion Can­ta­cu­zi­no, Româ­nia a fost a doua țară din lume, după Fran­ța, care a intro­dus, în anul 1926, vac­ci­nul BCG (Baci­lul Cal­met­te-Guérin) împo­tri­va tuber­cu­lo­zei.

În anul 1948 s‑a pre­pa­rat vac­ci­nul BCG româ­nesc (lichid) și s‑a intro­dus vac­ci­na­rea anti­tu­ber­cu­loa­să sis­te­ma­ti­că a copi­i­lor. (facebook.com/Institutul-Cantacuzino).


Româ­nia are mai mult de un sfert din tota­lul cazu­ri­lor de tuber­cu­lo­ză din Uniu­nea Euro­pea­nă!

Tuber­cu­lo­za (TB) rămâ­ne o impor­tan­tă ame­nin­ța­re de sănă­ta­te publi­că în regiu­nea euro­pea­nă, cu toa­te că s‑au înre­gis­trat pro­gre­se impor­tan­te în com­ba­te­rea bolii și o scă­de­re con­sis­ten­tă a inci­den­ței.

Din­tre țări­le Uniu­nii Euro­pe­ne, Româ­nia iese în evi­den­ță prin numă­rul mare de cazuri rapor­ta­te (mai mult de un sfert din tota­lul UE/SEE) și prin cea mai mare rată a cazu­ri­lor de tuber­cu­lo­ză, în raport cu numă­rul de locu­i­tori.

Aceas­ta este con­clu­zia celui mai recent raport de supra­ve­ghe­re și moni­to­ri­za­re a tuber­cu­lo­zei în Euro­pa, publi­cat astăzi de Cen­trul Euro­pean pen­tru Pre­ven­ția și Con­tro­lul Boli­lor (ECDC) și de biro­ul regio­nal pen­tru Euro­pa al Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ții (OMS). Date­le sta­tis­ti­ce ana­li­za­te în raport sunt vala­bi­le pen­tru anul 2017.

Mai mult, pe rohealthreview.ro


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 24 mar­tie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply