Președintele Alexandrion Group, Nawaf Salameh, invitat la Casa Albă

0
557
Booking.com

Pre­șe­din­te­le Ale­xan­drion Gro­up a par­ti­ci­pat, luni sea­ră, la o recep­ție orga­ni­za­tă la Casa Albă. Împre­u­nă cu soția, doam­na Rim Dao­ud și cu CEO-ul Ale­xan­drion Gro­up, dom­nul Ste­li­os Sav­va, Nawaf Sala­meh a răs­puns pozi­tiv invi­ta­ți­ei adre­sa­tă de Pre­șe­din­te­le Sta­te­lor Uni­te Ale Ame­ri­cii, Donald Trump și de Pri­ma Doam­nă, Mela­nia Trump.

Recep­ția a fost ofe­ri­tă de cuplul pre­zi­den­ți­al cu oca­zia ani­ver­să­rii Zilei Națio­na­le a Gre­ci­ei. Pe 25 mar­tie, Repu­bli­ca Ele­nă, săr­bă­to­reş­te 198 de ani de la declanşa­rea Răz­bo­i­u­lui de inde­pen­denţă din 1821. La cere­mo­n­ie, Gre­cia a fost repre­zen­ta­tă de Îna­l­tpreasfin­ți­tul Deme­tri­os, Arhi­e­pi­scop al Arhi­e­pi­sco­pi­ei Orto­do­xe Gre­cești din S.U.A.

Pre­zen­ța pre­șe­din­te­lui Ale­xan­drion Gro­up în S.U.A. a deve­nit una con­stan­tă în ulti­mul an și se datoa­rea­ză inves­ti­ți­ei pe care com­pa­nia o face în  ora­șul Car­mel din sta­tul New York. Ale­xan­drion Gro­up con­stru­ieș­te pri­ma sa dis­ti­le­rie din S.U.A., aceas­ta va inclu­de o dis­ti­le­rie de 12.000 de metri pătrați, un cen­tru pen­tru vizi­ta­tori și săli pen­tru degus­ta­re, iar fina­li­za­rea sa este pro­gra­ma­tă în decur­sul anu­lui 2020.

Noua dis­ti­le­rie va pro­du­ce bău­turi spir­toa­se pre­mi­um adap­ta­te pie­ței din S.U.A., pre­cum whis­key, bur­bon, gin, bran­dy și vot­că, aces­te noi pro­du­se urmând a fi expor­ta­te în cele 50 de țări în care Ale­xan­drion Gro­up este fur­ni­zor la nivel inter­națio­nal. Valoa­rea tota­lă a inves­ti­ți­ei se ridi­că la 100 de mili­oa­ne de dolari și pre­su­pu­ne cre­a­rea a 400 de locuri de mun­că.

###

Des­pre: Ale­xan­drion Gro­up este lider în producţia și distribuţia de vinuri și băuturi alco­o­li­ce din Româ­nia și din 2017 sin­gu­rul pro­du­că­tor de sin­gle malț din țară. Gru­pul este for­mat din Dis­ti­le­ri­i­le Ale­xan­drion şi Dis­ti­le­ri­i­le SABER 1789, care, împre­u­nă, înglo­bea­ză o isto­rie de pes­te 200 de ani în indus­tria loca­lă a băuturilor spir­toa­se și au cre­at une­le din­tre cele mai puter­ni­ce brand-uri din Româ­nia, recu­nos­cu­te atât pe plan intern, cât şi internaţional pen­tru cali­ta­tea și rafi­na­men­tul lor. Por­to­fo­li­ul de pro­du­se pro­prii cuprin­de toa­te cate­go­ri­i­le de băuturi spir­toa­se ceru­te pe piaţă, inclu­siv băuturi tradiţionale româneşti și pro­du­se internaţionale.

Din­tre aces­tea, cele mai cunos­cu­te sunt Ale­xan­drion 5* şi 7*, Ale­xan­drion 100, ediţie spe­cia­lă dedi­ca­tă Cen­te­na­ru­lui, fai­mo­sul vinars Brân­co­vea­nu XO, VS şi VSOP, lichi­o­rul de fruc­te SABER Ely­zia, dis­ti­la­tul de fruc­te Zol­myr, Vod­ka Kres­ko­va, dar şi alte pro­du­se care au asi­gu­rat com­pa­niei poziţia de lider pe piaţa băuturilor spir­toa­se şi tradiţionale din Româ­nia. Bran­du­ri­le afla­te sub umbre­la Ale­xan­der (Ale­xan­der Vod­ka, Ale­xan­der Lemon şi Ale­xan­der Gin) au intrat în por­to­fo­li­ul com­pa­niei, prin achiziţie, la înce­pu­tul ani­lor 2000. Înce­pând cu anul 2018, Gru­pul și‑a extins acti­vi­ta­tea printr‑o achiziţie în dome­ni­ul producţiei de vin din Româ­nia, com­ple­tând ast­fel ofer­ta noas­tră cu vinuri liniștite și spu­man­te pre­mi­a­te.


Man­ga­lia News, 22.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

Susține cotidianul online Mangalia News. Poți dona aici:

Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele