GALA OSS FIGHTERS Nr. 3 – INCENDIARA! Care au fost ingredientele primului eveniment de kickboxing profesionist al anului in Romania

0
935

GALA OSS FIGHTERS Nr. 3 – INCENDIARA! Care au fost ingre­dien­te­le pri­mu­lui eve­ni­ment de kic­k­bo­xing pro­fe­si­o­nist al anu­lui in Roma­nia

Lovi­turi spec­ta­cu­loa­se, demon­stra­ţii de teh­ni­că şi o deci­zie con­tes­ta­tă vehe­ment au fost ingre­dien­te­le pri­mu­lui eve­ni­ment de kic­k­bo­xing pro­fe­si­o­nist al anu­lui in Roma­nia!

Gala OSS FIGHTERS 3 ce s‑a deru­lat Joi, 28 febru­a­rie, la Bucu­res­ti – Sala Poli­va­len­ta a pre­zen­tat 13 meciuri spec­ta­cu­loa­se si a reu­nit la start nume­roși lup­tă­tori de per­spec­ti­vă pre­cum și spor­tivi con­sa­crați din Roma­nia, Suri­nam, Ucrai­na, Polo­nia si Gre­cia.

Au urcat în ring, prin­tre alții, Cris­ti­an Spet­cu, Alex Filip, Cipri­an Șchi­o­pu, Mădă­lin Cră­ciu­ni­că, Daniel Pat­tvean sau Mari­an Dinu. Cate­go­ria grea a fost repre­zen­ta­tă de Valen­tin Bor­dia­nu, Cos­tin Min­cu, Ion Gri­go­re și Cris­ti­an Ris­tea.

Capul de afis a fost meci­ul din­tre plo­ies­tea­nul Amansio Paras­chiv si bucu­res­tea­nul Cris­ti­an Milea, la cate­go­ria 71 kg.

Cris­ti­an “The Fas­test” Milea a fost ini­ti­al decla­rat inving­ă­to­rul serii în cel mai aştep­tat duel. In urma con­tes­ta­ți­ei îna­in­ta­te de sta­fful lui Amansio Paras­chiv ime­di­at după fina­lul con­frun­tă­rii , OSS Figh­ters a cre­at două comi­sii pen­tru a eva­lua deci­zia lua­tă de bri­ga­da de arbi­tri a galei . Ca urma­re a deci­zi­i­lor lua­te în cadrul celor două comi­sii, OSS Figh­ters  a admis con­tes­ta­ția și l‑a decla­rat pe Amansio Paras­chiv înving­ă­tor la deci­zie în meci­ul cu Cris­ti­an Milea.

MARIUS GHEORGHE (ONE STAR SECURITY): “In nume­le OSS FIGHTERS, tin sa mul­tu­mesc in mod spe­cial tutu­ror par­te­ne­ri­lor si soon­so­ri­lor Galei si publi­cu­lui ce ne‑a fost ala­turi. Ne-am dorit sa ofe­rim sport curat si spec­ta­col si ne-am res­pec­tat pro­mi­siu­nea. Cu pri­vi­re la dis­pu­ta cre­a­ta in jurul meci­u­lui aprig dis­pu­tat intre Cris­ti­an Milea si Amansio Paras­chiv, deci­zia noas­tra a fost cu ade­va­rat una fara pre­ce­dent. Am con­si­de­rat ca se impu­ne con­sul­ta­rea a doua comi­sii ce au ras­tur­nat, in final, rezul­ta­tul ini­ti­al al meci­u­lui si, desi aceas­ta deci­zie este una in pre­mie­ra in lumea kic­k­bo­xin­gu­lui,  con­si­de­ram ca este cea corec­ta.

FLORIN STANICA (Mili­tari Rezer­ve­lor): “Sun­tem deja Par­te­neri ofi­ci­ali OSS FIGTERS si sus­ti­nem acest con­cept spec­ta­cu­los de lup­ta si spec­ta­col. Sun­tem man­dri sa ne situ­am, impre­u­na, in linia intai, ca pro­mo­teri K1 in Roma­nia!”

LUCIAN TUDOSE (Res­ta­u­rant Don Cor­le­o­ne): “OSS FIGHTERS con­si­de­ra ca res­pec­tul intre spor­tivi, antre­nori, arbi­tri este pri­mor­di­al în exem­plul pe care toți aces­tia, în cali­ta­te de repre­zen­tanți ai kic­k­bo­xu­lui, tre­bu­ie sa îl ara­te publi­cu­lui.  Ati­tu­di­ni­le nespor­ti­ve nu pot fi tole­ra­te în Gale­le OSS Figh­ters! Pen­tru noi, orga­ni­za­rea fie­ca­rei Gale inseam­na efor­turi si cos­turi con­si­de­ra­bi­le, intru­cat ne dorim sa impu­nem un nivel si un stan­dard ridi­cat in lumea kic­k­bo­xin­gu­lui din Roma­nia. Mul­tu­mim par­te­ne­ri­lor ce ne-au fost ala­turi, pen­tru ace­sas­ta reu­si­ta!”

CORINA MARTIN (MISTRAL TOURS): “Pro­mo­tia noas­tra a adus Spec­ta­col si la Bucu­res­ti, dupa cele doua Gale pre­ce­den­te, de la Con­stan­ta si de la Mama­ia. In plus, prin par­te­ne­ri­a­tul cu Edu­ard Iri­mia, Pre­se­din­te­le Super­kom­bat, am fost selec­tati pen­tru a intra intr‑o retea inter­na­tio­na­la de Gale din Asia si Ame­ri­ca, in care vom putea pro­pul­sa lup­ta­to­rii OSS FIGHTERS. Sun­tem man­dri ca o echi­pa de pro­du­ca­tori de la Hol­lywood a urma­rit evo­lu­tia lup­ta­to­ri­lor Galei noas­tre de la Bucu­res­ti, pen­tru a selec­ta lup­ta­tori ce vor evo­lua in pro­duc­tii de film de actiu­ne. De aceas­ta data, am lup­tat si pen­tru ima­gi­nea spor­ti­va a Con­stan­tei la Bucu­res­ti si va invi­tam de acum la o Super Gala a verii — la Mama­ia, cu un Spec­ta­col pe masu­ra!”

OSS FIGHTERS este cea mai tana­ra pro­mo­tie K1 din Roma­nia.

Orga­ni­za­to­rii sunt: Com­pa­nia ONE STAR SECURITY (Mari­us Ghe­or­ghe), RESTAURANT DON CORLEONE MAMAIA Mama­ia (Lucian Tudo­se), Aso­ci­a­tia Tomis Anti­drog (Geor­ge Dra­gan), Agen­tia de turism MISTRAL TOURS (Cori­na Mar­tin) si noul Par­te­ner, Rezer­ve­lor Mili­tari (Flo­rin Sta­ni­ca).

Pro­mo­to­rul Galei este Ionel Crin­gus, de la Clu­bul Rebel Figh­ters.


Man­ga­lia News, 04.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply