Elevi de națională, la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” din comuna 23 August! 

0
1608

Elevi de națio­na­lă, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August! La cele două sec­țiuni ale Olim­pi­a­dei de Lim­ba si lite­ra­tu­ra româ­nă des­fă­șu­ra­tă recent, ele­vii șco­lii din 23 August s‑au întors cu pre­mii impor­tan­te.

Ele­va Mitro­fan Mădă­li­na, din cla­sa a VII‑a, pre­gă­ti­tă de prof. David Valen­ti­na, s‑a pre­zen­tat exem­plar la faza jude­țea­nă a Olim­pi­a­dei și s‑a cla­sat pe pri­mul loc, repre­zen­tând jude­țul Con­stan­ța, la eta­pa națio­na­lă, în peri­oa­da 22–26 apri­lie, la Iași.

La ace­la­si con­curs, ele­va Adil­buri Elif, din cla­sa a VII‑a, pre­gă­ti­tă de ace­lași pro­fe­sor, a pri­mit Men­țiu­ne, ca și cole­gul ei din cla­sa a V‑a, Pîr­că­lă­bes­cu Ionuț, îndru­mat de prof. Belu Moni­ca. Tot cu Men­țiu­ne s‑a întors și ele­va David Andre­ea, de la cea de‑a doua sec­tiu­ne a Olim­pi­a­dei, ”Lec­tu­ra ca abi­li­ta­te de via­ță”.

La Con­cur­sul Națio­nal de Mate­ma­ti­că ”Olim­pi­a­da Sate­lor din Româ­nia”, a cărei eta­pă jude­țea­nă s‑a des­fă­șu­rat în acest wee­kend la Valu lui Tra­ian, ele­va Adil­buri Elif, îndru­ma­tă de prof. Nur­la Erol, a obți­nut Pre­mi­ul I, fiind ast­fel cali­fi­ca­tă la eta­pa națio­na­lă, care va avea loc la Cluj, în luna mai.

Aces­te rezul­ta­te fac cin­ste, atât șco­lii, cât și comu­nei 23 August și demon­stre­ză că per­for­man­ța se poa­te obține și în medi­ul rural!

Feli­ci­tări, tutu­ror celor impi­cați și suc­ces ele­ve­lor la eta­pe­le națio­na­le!

Adil­buri Elif, cla­sa a VII‑a, la Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re de la Valu lui Tra­ian.


Man­ga­lia News, luni, 11 mar­tie 2019. (A trans­mis prof. David Valen­ti­na).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele