Drone automate pe cerul Europei, din 2020

0
584

Ale­xan­dru Miro­nov: Dacă Româ­nia încă visea­ză la autos­trăzi, în Uniu­nea Euro­pea­nă se pun deja baze­le infras­truc­tu­rii și cadru­lui legi­sla­tiv care să încu­ra­je­ze creș­te­rea tra­fi­cu­lui de dro­ne.

Con­sor­ți­ul SESAR (SESAR Joint Under­ta­king) s‑a ală­tu­rat ini­ția­ti­vei U‑space a Comi­si­ei Euro­pe­ne pri­vind cer­ce­ta­rea și dezvol­ta­rea de noi ser­vi­cii pen­tru acce­sul sigur, efi­cient și secu­ri­zat al unui număr mare de dro­ne în spa­ți­ul aeri­an euro­pean. Ast­fel, Pro­iec­tul Geo­sa­fe devi­ne des­chi­ză­to­rul de dru­muri în dezvol­ta­rea ope­ra­țiu­ni­lor cu dro­ne.

Tha­les, lide­rul mondi­al în dro­ne mili­ta­re, echi­pa­men­te elec­tro­ni­ce pen­tru avi­oa­ne comer­ci­a­le și mana­ge­men­tul tra­fi­cu­lui aeri­an, va ges­tio­na pro­iec­tul, sus­ți­nut de echi­pe­le de spe­cia­liști de la Aero­ma­pper, Air­Map, Ate­ch­sys, Air­ma­ri­ne și SPH Engi­ne­e­ring.

Pri­mul pas este sta­bi­li­rea unui model de zbor al dro­ne­lor care să evi­te anu­mi­te zone­le pre­de­ter­mi­na­te, cu aju­to­rul unor solu­ții softwa­re numi­te „geo­fen­cing”. Aces­tea sunt obli­ga­to­rii, pen­tru a evi­ta peri­me­tre­le din jurul infras­truc­tu­ri­lor cri­ti­ce, cum ar fi cen­tra­le­le elec­tri­ce sau aero­por­tu­ri­le.

Pro­iec­tul Geo­sa­fe va con­ti­nua cu tes­ta­rea zbo­ru­ri­le dro­ne­lor timp de un an, eva­lu­ând o serie de solu­ții de geo­fen­cing dis­po­ni­bi­le în comerț, pen­tru a pro­pu­ne un sis­tem îmbu­nă­tă­țit pen­tru vii­tor și îmbu­nă­tă­țiri teh­no­lo­gi­ce pen­tru mași­ni­le auto­ma­te.

Cele 280 de tes­te de zbor vor fi efec­tu­a­te în Fran­ța, Ger­ma­nia și Leto­nia, de‑a lun­gul anu­lui. Aces­te tes­te sunt des­ti­na­te să tes­te­ze toa­te situ­a­ți­i­le posi­bi­le pe care le va întâm­pi­na o dro­nă auto­ma­tă în zone­le urba­ne și rura­le.

Mai mult, în stiintasitehnica.com


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply