CETATEA CALLATIS,
RE-DESCOPERITĂ! [Foto/VIDEO]

0
1219

CETATEA CALLATIS, RE-DESCOPERITĂ! 

De ce re-des­co­pe­ri­tă? Iată expli­ca­ția: Am vizi­tat zile­le tre­cu­te stră­ve­chea Ceta­te a Cal­la­ti­su­lui, să mai vedem cum se pre­zin­tă, în com­pa­ra­ție cu anii ante­ri­ori și…, sur­pri­ză plă­cu­tă, de data aceas­ta! Am con­sta­tat că a înce­put deco­per­ta­rea, eli­be­ra­rea zidu­ri­lor cetă­ții de vege­ta­ția săl­ba­ti­că ce se întin­se­se nes­tin­ghe­ri­tă pes­te tot.

După cum afir­mă repre­zen­tan­ții Depar­ta­men­tu­lui de Gos­po­dă­rie urba­nă din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, acțiu­nea de igie­ni­za­re con­ti­nuă, ast­fel încât, până la des­chi­de­rea sezo­nu­lui esti­val 2019, să fie totul pre­gă­tit pen­tru turiș­tii care vor să vizi­te­ze latu­ra de Nord-Est a Cetă­ții Cal­la­tis, cu bazi­li­ca roma­nă și cele­lal­te ves­ti­gii iso­ri­ce afla­te în zonă.


Man­ga­lia News, sâm­bă­tă, 16 mar­tie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply