Un investitor neamț obține energie electrică din gunoiul românesc. Cum reușește?

0
1129

Un inves­ti­tor neamț obține ener­gie elec­tri­că din guno­i­ul româ­nesc. Cum reu­șeș­te?

Un om de afa­ceri ger­man a adus în Româ­nia o teh­no­lo­gie prin care trans­for­mă guno­i­ul din tom­be­roa­ne­le româ­ni­lor în ener­gie elec­tri­că iefti­nă. Micha­el Die­tri­ch are o fabri­că la Fili­peș­tii de Pădu­re (jud. Pra­ho­va), care ara­tă ca trei far­fu­rii zbu­ră­toa­re.

Inves­ti­ția se numeș­te „sta­ție de pro­du­ce­re a ener­gi­ei rege­ne­ra­bi­le în coge­ne­ra­re, din bio­gaz”, dar mai pe româ­neș­te e vor­ba des­pre niș­te insta­la­ții care simu­lea­ză la o sca­ră uri­a­șă ce se petre­ce în sto­ma­cul unei vaci.

Deșe­u­ri­le mena­je­re sunt toca­te într-un motor după care pas­ta rezul­ta­tă se intro­du­ce în niș­te reci­pien­te imen­se închi­se erme­tic unde se lasă la fer­men­tat. Prin fer­men­ta­re se pro­du­ce gaz, iar gazul e cap­tat în aco­pe­ri­șu­ri­le-baloa­ne și de aco­lo e trans­por­tat la un motor care pro­du­ce curent elec­tric şi căl­du­ră.

Ener­gia elec­tri­că şi ter­mi­că pro­du­să aici este cu o tre­i­me mai iefti­nă decât cea pe care o fur­ni­zea­ză rețea­ua națio­na­lă. Nu e nevo­ie de foar­te mult gunoi. De exem­plu dintr‑o bas­cu­lan­tă de cip­suri expi­ra­te, Die­tri­ch ar putea să țină aprins un bec, fără între­ru­pe­re, timp de 70 de ani. Ener­gia pro­du­să e sufi­cien­tă cât să asi­gu­re noap­tea ilu­mi­nat elec­tric unei locu­in­țe cu două came­re, pe dura­ta vie­ții unui om.

Se poa­te face curent elec­tric din ori­ce este masă orga­ni­că: din cip­suri, din iaurt, din cap­su­le de medi­ca­men­te. Poten­ți­a­lul Româ­ni­ei este uri­aș. Toa­tă lumea ar putea să bene­fi­cie­ze de o ener­gie elec­tri­că și ter­mi­că mai iefti­nă”, spu­ne Die­tri­ch de la umbra insta­la­ți­i­lor sale.

Mai mult, pe infoalert.ro


COMENTARII:

Nico­lae Baci­la: Si care e nou­ta­tea? Pro­du­ce­rea de bio­gaz se cunoas­te de mult, dar româ­nii au fost prea putin recep­tivi. Si la Man­ga­lia s‑a con­stru­it o sta­tie pilot de bio­gaz (pro­iec­tul lui Buleci, ingi­ner sef de la S.N.Mangalia) care, dupa scur­ta vre­me nu a mai func­tio­nat, pen­tru ca ”bine­vo­i­to­rii” au umplut rezer­vo­rul de fer­men­ta­tie cu pamant… Asa se com­pro­mit pro­iec­te care scot aur din gunoi, iar noi sun­tem prea risi­pi­tori…, asa cum ne risi­pim acum nu numai pre­zen­tul, dar si vii­to­rul…

Tut­za Bur­la­cu: Neam­țul este doar inves­ti­to­rul, căci cre­ie­rul a fost ingi­ne­rul Buleci, pe vre­mea comu­nis­mu­lui, când avea con­stru­i­te mai mul­te ast­fel de sta­ții si în jud. Tul­cea, Brăi­la, Galați. Acum pro­ba­bil toa­te sunt pli­ne cu pământ. 😭


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply