Sorin Mihai: Proiectul pentru construirea unei clădiri noi a Școlii Gimnaziale „Gala Galaction” este depus pe POR 13.1 și se va realiza prin finanțare europeană

0
822

Sorin Mihai: Pro­iec­tul pen­tru con­stru­i­rea unei clă­diri noi a Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion” este depus pe POR 13.1 (SUERD), având codul SMIS 125581, sub titu­la­tu­ra „Creș­te­rea acce­su­lui la sis­te­mul edu­ca­țio­nal prin rea­bi­li­ta­rea struc­tu­rii publi­ce”.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui se ridi­că la 15.834.752,27 lei (unde­va pe la 3 mili­oa­ne și jumă­ta­te de euro). Acești bani se ada­u­gă la buge­tul local, ca sumă pro­ve­ni­tă din sur­să exter­nă (buge­tul local va par­ti­ci­pa, totuși, cu 2%).

1. Pro­iec­tul este acum în eva­lu­a­re, aflat în faza SF.

2. Nu poa­te fi înce­put cu alte fon­duri, pen­tru că Ghi­dul soli­ci­tan­tu­lui per­mi­te acest lucru NUMAI dacă exe­cu­ția lucră­ri­lor ar fi fost înce­pu­tă sau fina­li­za­tă ÎNAINTE de depu­ne­rea cere­rii de finan­ța­re.

3. Mai durea­ză încă vreo 6 luni fina­li­za­rea pro­priu-zisă a docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, nece­sa­re exe­cu­ți­ei, obți­ne­rea avi­ze­lor, pro­iec­tul teh­nic, docu­men­ta­ția teh­ni­că pen­tru auto­ri­za­re de con­stru­i­re etc. Apoi, cel puțin încă vreo două luni va dura pro­ce­du­ra de achi­zi­ții. Așa­dar, și dacă este finan­țat din alte sur­se, mai durea­ză mini­mum 8 luni până când pro­iec­tul este gata (biro­cra­ția din Româ­nia).

4. Este evi­dent pen­tru ori­ci­ne că, dacă nu se va rea­li­za prin finan­ța­re euro­pea­nă, Man­ga­lia va pier­de 3 mili­oa­ne și jumă­ta­te de euro. Am con­vin­ge­rea, însă, că pro­iec­tul va pri­mi finan­ța­re. (sur­sa: Mihai Sorin, Face­bo­ok, 14.02.2019).


Des­pre pro­iec­tul unei clă­diri noi pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, puteți citi aici și alte arti­co­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele