O familie din România are nevoie de 6.762 de lei lunar pentru un trai decent, arată un studiu privind Coșul minim de consum

0
686
Booking.com

O fami­lie din Româ­nia are nevo­ie de 6.762 de lei lunar pen­tru un trai decent, ara­tă un stu­diu pri­vind Coșul minim de con­sum.

De câți bani are nevo­ie lunar o fami­lie din Româ­nia pen­tru un trai decent? Răs­pun­sul este puțin șocant… O fami­lie cu veni­turi medii are nevo­ie de o sumă mai mare decât câști­gul lunar (cal­cu­lat la nive­lul sala­ri­u­lui mediu pe țară) pen­tru a duce un trai decent.

Fun­da­tia Frie­dri­ch Ebert (FES) Roma­nia, cita­ta de e-juri­dic, a lan­sat la înce­pu­tul lunii noiem­brie stu­di­ul Coșul minim de con­sum lunar pen­tru un trai decent pen­tru popu­la­ția Româ­ni­ei. Stu­di­ul a fost rea­li­zat pen­tru FES Roma­nia, de Syn­dex si Insti­tu­tul de Cer­ce­ta­re a Cali­ta­tii Vie­tii, in peri­oa­da august-sep­tem­brie 2018.

Prin trai minim decent se inte­le­ge un set de nevoi de con­sum care aco­pe­ra toa­te nevo­i­le bio­lo­gi­ce si soci­a­le ale unei per­soa­ne, nu doar pe cele lega­te de supra­vi­e­tu­i­re.

Ast­fel, luând în cal­cul mai multi fac­tori, stu­di­ul ara­tă că în Româ­nia, valoa­rea coșu­lui minim de con­sum pen­tru o fami­lie for­ma­tă din doi adulți și doi copii este de 6.762 de lei, in timp ce pen­tru o per­soa­nă sin­gu­ră, valoa­rea coșu­lui se ridi­că la 2.552 de lei pe lună – adi­că în jurul nive­lu­lui unui sala­riu mediu.

Struc­tu­ra cosu­lui minim de con­sum pen­tru un trai decent cuprin­de 11 capi­to­le: (1) ali­men­ta­tie, (2) imbra­ca­min­te si incal­ta­min­te, (3) locu­in­ta, (4) dota­rea locu­in­tei, (5) chel­tu­ieli cu locu­in­ta, (6) pro­du­se de uz cas­nic si igie­na per­so­na­la, (7) ser­vi­cii, (8) edu­ca­tie si cul­tu­ra, (9) sana­ta­te, (10) recre­e­re si vacan­ta, (11) fon­dul de eco­no­mii al fami­li­ei. La ran­dul lor, fie­ca­re din­tre capi­to­le cuprin­de alte sec­tiuni care insu­mea­za un total de 226 de itemi.

Date­le con­cre­te ale stu­di­u­lui? Aces­ta rele­va fap­tul ca pen­tru ali­men­ta­tie o fami­lie care duce un trai decent va chel­tui lunar 1.405 lei pen­tru imbra­ca­min­te si incal­ta­min­te — 651 de lei, pen­tru locu­in­ta — 1.781 de lei, dota­rea locu­in­tei — 220 de lei, chel­tu­ieli cu locu­in­ta — 477 de lei, pro­du­se de uz cas­nic si igie­na per­so­na­la — 238 de lei, ser­vi­cii — 488 de lei, edu­ca­tie si cul­tu­ra — 546 de lei, ingri­ji­rea sana­ta­tii — 107 de lei, recre­e­re si vacan­ta — 234 de lei, fon­dul de eco­no­mii al fami­li­ei — 615 de lei.

Dife­ren­ta din­tre tra­i­ul de sub­zis­ten­ta si cel decent tine atat de numa­rul si tipul nevo­i­lor care tre­bu­ie aco­pe­ri­te, cat si de gra­dul in care aces­tea sunt aco­pe­ri­te (de exem­plu, o locu­in­ta decen­ta tre­bu­ie sa inde­pli­neas­ca nis­te con­di­tii supli­men­ta­re, pe lan­ga ofe­ri­rea de ada­post). Asa­dar, nive­lul de trai decent are nu doar o dimen­siu­ne can­ti­ta­ti­va, ci si una cali­ta­ti­va, care poa­te diferi de la un con­text soci­al la altul — de la o tara la alta sau de la o regiu­ne la alta.

Ast­fel, un coș minim de con­sum pen­tru un trai decent cuprin­de tota­li­ta­tea chel­tu­ie­li­lor nece­sa­re pen­tru aco­pe­ri­rea nevo­i­lor bio­lo­gi­ce si soci­a­le gene­ra­le exis­ten­te la un moment dat. (sur­sa: fiscalitatea.ro). (sur­sa info­gra­fic: fb.com/cnscartelalfa).

STUDIUL ori­gi­nal, aici: Coșul minim de con­sum pen­tru un trai decent pen­tru popu­la­tia Roma­niei


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele