O biserică — monument istoric din Mangalia va fi reabilitată cu bani europeni

0
353

O bise­ri­că — monu­ment isto­ric din Man­ga­lia va fi rea­bi­li­ta­tă cu bani euro­peni.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a sem­nat, recent, la sedi­ul Agen­ți­ei de Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud – Est (Brăi­la), con­trac­tul cu finan­ța­re euro­pea­nă, în valoa­re de pes­te 11 mil. de lei, pen­tru rea­bi­li­ta­rea bise­ri­cii cu hra­mul „Sfân­tul Mare Muce­nic Ghe­or­ghe”.

Lăca­șul de cult, cu o vechi­me de pes­te 100 de ani, inclus în lis­ta Monu­men­te­lor Isto­ri­ce din jude­țul Con­stan­ța, va fi com­plet refă­cut, cu fon­duri UE. Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, clă­di­rea bise­ri­cii va fi rea­bi­li­ta­tă din punct de vede­re arhi­tec­tu­ral și va fi dota­tă cu toa­te echi­pa­men­te­le nece­sa­re pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a acti­vi­tă­ții spe­ci­fi­ce. Vor fi refă­cu­te fața­de­le, pic­tu­ra mura­lă exte­ri­oa­ră și inte­ri­oa­ră și va fi con­so­li­da­tă struc­tu­ra de rezis­ten­ță. De ase­me­nea, alte inter­ven­ții pre­su­pun sis­te­ma­ti­za­rea cur­ții bise­ri­cii și refa­ce­rea peri­me­tru­lui clă­di­rii, pre­cum și rea­bi­li­ta­rea tutu­ror insta­la­ți­i­lor și a unui lumâ­nă­rar. Toa­te cele patru fața­de ale monu­men­tu­lui isto­ric sunt con­si­de­ra­te repre­zen­ta­ti­ve.

”Sem­na­rea aces­tui con­tract cu fon­duri UE este o altă mare rea­li­za­re pen­tru ora­șul nos­tru, la acest înce­put de an. Ime­di­at ce pro­ble­me­le lăca­șu­lui de cult au fost sem­na­la­te de către con­du­ce­rea parohi­ei, am ela­bo­rat și depus docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re pen­tru obți­ne­rea finan­ță­rii. A fost un par­curs greu, având în vede­re înca­dra­rea clă­di­rii în patri­mo­ni­ul isto­ric, dar ne bucu­răm că am reu­șit să sem­năm con­trac­tul. Clă­di­rea nu mai înde­pli­nea cerin­țe­le de cali­ta­te la nivel func­țio­nal, dar și pen­tru eno­ri­ași. După ce vom par­cur­ge toa­te eta­pe­le din pro­iect, vom dema­ra lucră­ri­le de res­ta­u­ra­re pen­tru a pune în valoa­re acest monu­ment isto­ric”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

El a mai decla­rat că un alt pro­iect, care vizea­ză moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Nept­un-Olimp, va fi sem­nat, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele