MANGALIA NEWS — BILANȚUL CELOR 7 ANI DE ACTIVITATE

0
887

MANGALIA NEWS — BILANȚUL CELOR 7 ANI DE ACTIVITATE.

La zi: 16.500 de arti­co­le publi­ca­te. Am depă­șit 8 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări și avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici din lumea întrea­gă, cu o medie zil­ni­că de 5.000 — 10.000 și vâr­furi de 15 — 20.000, în func­ție de eve­ni­men­te și mai mult de 1.300 de comentarii.

Com­pa­ra­tiv cu cele­lal­te site-uri loca­le impor­tan­te, la cate­go­ria News and Media, iată cum stă coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News în clasa­men­tul la nivel mondi­al și național:

Vă invi­tăm să obser­vați că por­ta­lul Man­ga­lia News este cel mai vizu­a­li­zat din­tre toa­te site-uri­le loca­le. În Cla­sa­men­tul mondi­al: de 3 ori mai acce­sat decât site-ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, de 5 ori mai mult decât Mangalia.TV și de 9 (nouă) ori mai mult decât Edi­tia de Sud, iar în Cla­sa­men­tul națio­nal, de 4 ori, de 8 ori, res­pec­tiv de 10 ori mai mult, con­form ana­li­ze­lor de tra­fic publi­ca­te mai sus.

Pen­tru toa­te aces­te per­for­man­țe, le mul­țu­mim în pri­mul rând citi­to­ri­lor noș­tri con­sec­venți. Mul­țu­mim, de ase­me­nea, cola­bo­ra­to­ri­lor, repor­te­ri­lor volun­tari, foto-repor­te­ri­lor, echi­pei teh­ni­ce, tutu­ror celor care ne-au scris sau au comen­tat pe mar­gi­nea mate­ri­a­le­lor publi­ca­te. Dorim în con­ti­nu­a­re să‑i infor­măm prompt și con­cret pe toți pri­e­te­nii coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News și ai pagi­ni­lor cores­pon­den­te de pe prin­ci­pa­le­le rețe­le de soci­a­li­za­re, des­pre subiec­te­le impor­tan­te ale zilei, cu arie cât mai lar­gă de cuprindere. 

Pagi­ni­le și gru­pu­ri­le noas­tre pe Face­bo­ok, Twit­ter, You­Tu­be și Issuu.com:
Man­ga­lia News Punct Ro – pagi­na de Fb;
MANGALIA NEWS OFICIAL – grup;
#Anun­tu­ri­Man­ga­li­a­News – grup;
#Limanu2MaiVamaVecheHagieni – grup;
ROMÂNIA POZITIVĂ – grup recent înfi­in­țat, cu con­ți­nut dedicat;
Man­ga­lia News, pe Twit­ter;
Man­ga­lia News, pe Issuu.com — mate­ri­a­le de lectură;
Man­ga­lia News, pe You­Tu­be – vide­o­cli­pu­ri­le publi­ca­te de Man­ga­lia News.

N.B: Ca un supli­ment zonal, am lan­sat anul tre­cut www.VamaVeche2Mai.ro, nou mij­loc de comu­ni­ca­re între pri­e­te­nii sta­țiu­ni­lor 2 Mai și Vama Veche:

Dar de pagi­na VamaVeche2Mai, ce ziceți? 🙂

Man­ga­lia News, coti­dian onli­ne bine infor­mat. Știri din Man­ga­lia, Știri din sudul lito­ra­lu­lui, Știri din lumea largă.

Man­ga­lia News, pun­te tran­sa­tlan­ti­că între româ­nii de Aca­să și cei din Dias­po­ra.

Man­ga­lia News este par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! (cli­ck pe foto: Echi­pa Arca TV).

Ținem cât mai aproa­pe! Cine ni se ală­tu­ră, Câștigă!

Scri­eți-ne în con­ti­nu­a­re pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

Vă invi­tăm să citiți și: MANGALIA NEWS, DE 7 ANI, MEREU APROAPE DE CITITORII SĂI! [Foto/VIDEO]


Man­ga­lia News, 26.02. 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply