IUBIREA ÎN TOATE FORMELE EI, PE SCENA TEATRULUI DE STAT CONSTANŢA

0
515

IUBIREA ÎN TOATE FORMELE EI, PE SCENA TEATRULUI DE STAT CONSTANŢA.

Ulti­mul wee­kend al lunii febru­a­rie, wee­kend-ul iubi­rii, adu­ce pe sce­nă tema­ti­ca rea­lă, con­tem­po­ra­nă, tema­ti­ca isto­ri­că şi tema­ti­ca roman­ti­că, prin trei spec­ta­co­le în care publi­cul nos­tru poa­te trăi empa­tic dra­gos­tea ală­tu­ri de artiști, în moduri diferite.

Vineri, 22 febru­a­rie, de la ora 19.00, se joa­că din nou „PALIATIV”, un spec­ta­col din dra­ma­tur­gia con­tem­po­ra­nă româ­neas­că, nere­co­man­dat publi­cu­lui sub 16 ani.

Tână­rul dra­ma­turg Radu Popes­cu adu­ce pe sce­nă spi­ta­lul, o lume pe care o cunoaș­te din inte­ri­or, pen­tru că el însuși a fost medic chi­rurg îna­in­te de a se dedi­ca teatrului.

Aproa­pe toa­te per­so­na­je­le sunt doc­tori, oameni ca noi, care, prin­tre mul­te­le ope­ra­ții efec­tu­a­te pe tru­pu­ri­le alto­ra, au sufe­rit și ei defor­mări ale cre­ie­re­lor și sufle­te­lor. Unii pri­vesc oame­nii de pe masa de ope­ra­ție ca pe niș­te obiec­te, părân­du-li-se nor­ma­lă și salu­ta­ră percepția.

În alții pute­rea de via­ță și de moar­te asu­pra oame­ni­lor a declan­șat nebu­nia de a se cre­de Dum­ne­zei. Ei mode­lea­ză sis­te­mul după chi­pul și ase­mă­na­rea lor și îl fac să func­țio­ne­ze mai depar­te, neclin­tit în fața ori­că­rei tra­ge­dii. Ei repre­zin­tă mode­le­le de suc­ces și lec­tu­ri­le obli­ga­to­rii pen­tru gene­ra­ți­i­le urmă­toa­re, făcând din ide­ea de schim­ba­re un ide­al și o utopie.

Sen­su­ri­le din dic­țio­nar ale cuvân­tu­lui PALIATIV sunt urmă­toa­re­le: 1. Medi­ca­ment sau tra­ta­ment care ame­li­o­rea­ză sau înlă­tu­ră simp­to­me­le unei boli pen­tru un timp scurt, fără a‑i supri­ma cau­za. 2. Figu­rat: Solu­ție sau măsu­ră care rezol­vă tem­po­rar sau apa­rent o situ­a­ție dificilă.

Regia este sem­na­tă de Cris­ti­an Ghe­or­ghe, iar sce­no­gra­fia, de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu. În dis­tri­bu­ție, Adri­an Dumi­tres­cu, Ali­na Man­țu, Cos­mi­na Soa­re, Andrei Can­ta­ra­giu, Edi Vaca­riu, Cos­min Miha­le, Ana-Maria Ştefan.

Sâm­bă­tă, 23 febru­a­rie, de la ora 19:00,  revi­ne cea mai recen­tă pre­mie­ră a TSC, „Ini­ma Regi­nei Maria”,  un spec­ta­col-mani­fest care dă mul­to­ra pri­le­jul să afle cum s‑a ajuns până la mira­cu­loa­sa Mare Uni­re din 1918, în con­di­ţi­i­le în care toa­te cir­cum­stanţe­le păreau defa­vo­ra­bi­le ţării noastre.

Ceea ce sce­na­ris­tul Radu Aldu­les­cu şi regi­zoa­rea Ali­na Hiris­tea sub­li­ni­a­ză cu asu­pra de măsu­ră în pri­ma par­te a spec­ta­co­lu­lui este pro­te­cţia divi­nă pe care Româ­nia a avut‑o, minu­nea Dum­ne­ze­ias­că ce poa­te fi expli­ca­tă, e ade­vă­rat, printr‑o înlă­nţu­i­re logi­că de fap­te pre­ci­se, dar pe care ori­ce român ce ştie puţi­nă isto­rie o resim­te ca miraculoasă.

Vra­ja aces­tei pri­me părţi este rup­tă de apa­ri­ţia bolşe­vi­ci­lor, care insta­u­rea­ză teroa­rea şi fac din Româ­nia o puş­că­rie. Bolşe­vis­mul, comu­nis­mul, ceau­şis­mul, uni­ver­sul con­cen­tra­ţio­nar, Revo­lu­ţia, ili­es­cis­mul, mine­ri­a­de­le, con­su­me­ris­mul se perin­dă pe sce­nă, iar pe fun­dal rămâ­ne ima­gi­nea Regi­nei Maria care, de din­co­lo de moar­te, pare că veghea­ză popo­rul român şi îl îndeam­nă să-şi păs­tre­ze fiinţa şi să-şi ono­re­ze martirii.

Con­sul­tant artis­tic ono­ri­fic al aces­tui spec­ta­col este maes­trul Emil Boro­ghi­nă, iar asis­tent de regie este Lau­ren­țiu Tudor. Deco­ru­ri­le au fost con­ce­pu­te de Cos­min Hiris­tea, cos­tu­me­le, de Ralu­ca Nego­es­cu, iar muzi­ca poar­tă sem­nă­tu­ri­le Andre­ea Vâță — Die­nes și Mari­us Roje. Miș­ca­rea sce­ni­că a fost coor­do­na­tă de Ibi Cris­tea, iar pro­iec­ți­i­le video au fost cre­a­te de Iulia Pană.

În dis­tri­bu­ție: Dana Dumi­tres­cu, Remus Archip, Nina Udres­cu, Cris­ti­na Oprean, Mire­la Pană, Geor­gi­a­na Mazi­les­cu, Mari­an Ado­chi­ței, Liviu Mano­la­che, Cos­min Miha­le, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Lili­a­na Cazan, Ali­na Man­țu, Flo­ren­tin Roman, Adri­an Dumi­tres­cu și stu­denți de la Facul­ta­tea de Arte a Uni­ver­si­tă­ții „Ovi­di­us” din Constanța.

Dumi­ni­că, 24 febru­a­rie, de la ora 19:00, chiar de DRAGOBETE, vom trăi iubi­rea „DESCULŢ ÎN PARC,  prin fai­moa­sa come­die a dra­ma­tur­gu­lui ame­ri­can Neil Simon, deve­ni­tă cele­bră prin ecra­ni­za­rea din 1967, cu Robert Red­ford, Jane Fon­da şi Char­les Boyer.

Pe sce­na con­stă­nţea­nă, Liviu Mano­la­che este regi­zo­rul, dar şi inter­pre­tul unu­ia din­tre rolu­ri­le prin­ci­pa­le. Ală­tu­ri de el îi veţi putea apla­u­da pe Nina Udres­cu, Flo­ri­na Stăn­cu­leţ, Tani Şte­fu şi Gelu Cio­ba­nu, care vă vor ară­ta că în via­ță sunt momen­te în care pre­ca­u­ția și sobri­e­ta­tea tre­bu­ie lăsa­te la o par­te, căci nimic nu ega­lea­ză plă­ce­rea de a umbla des­culț în parc, fără să-ți pese cine te vede și ce se poa­te întâmpla…

Sce­no­gra­fia spec­ta­co­lu­lui este con­ce­pu­tă de Euge­nia Tără­șes­cu Jianu.

Bile­te­le pen­tru spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța pot fi achi­zi­țio­na­te și ONLINE, prin inter­me­di­ul web­si­te-ului www.teatruldestatconstanta.ro


Man­ga­lia News, 21.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply