CRONICA.ROGUVERNUL VREA SĂ ÎNJUMĂTĂȚEASCĂ RATELE LA BĂNCI ALE POPULAȚIEI

0
564

CRONICA.ROGUVERNUL VREA SĂ ÎNJUMĂTĂȚEASCĂ RATELE LA BĂNCI ALE POPULAȚIEI.

1. Con­si­li­e­rul pe pro­ble­me eco­no­mi­ce al pre­mi­e­ru­lui Viori­ca Dăn­ci­lă, Dari­us Vâl­cov, spu­ne că Guver­nul și‑a pro­pus ca, până la fina­lul anu­lui, rate­le celor care au dato­rii la bănci să cobo­a­re la jumă­ta­te din nive­lul lor actu­al, Vâl­cov sus­ținând că, într‑o ast­fel de situ­a­ție, băn­ci­le nu vor mai avea de plătit așa-numi­ta taxă pe lăco­mie. Vâl­cov l‑a ata­cat pe guver­na­to­rul BNR, Mugur Isă­res­cu, des­pre care a spus că a venit vre­me să ple­ce și să lase locul unu­ia mai tânăr. (Profit.ro)

2. Nici o for­ma­țiu­ne poli­ti­că sau ali­an­ță nu a obți­nut majo­ri­ta­tea în ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re des­fă­șu­ra­te dumi­ni­că în Repu­bli­ca Mol­do­va. Par­ti­dul Soci­a­list din Repu­bli­ca Mol­do­va (PSRM), al pre­șe­din­te­lui Igor Dodon, s‑a cla­sat pe pri­mul loc, obținând 31,15% din voturi, fiind urmat de blo­cul elec­to­ral ACUM, ali­an­ța pro-euro­pea­nă for­ma­tă din for­ma­țiu­ni­le PAS și DA, con­du­se de Maia San­du și, res­pec­tiv, Andrei Năs­ta­se, care au obți­nut 26,84% din voturi, în timp ce pe locul trei s‑a situ­at Par­ti­dul Demo­crat (PD), al lui Vlad Pla­ho­t­niuc, cu 23,62%. Cel de-al patru­lea par­tid intrat în Par­la­ment este cel al con­tro­ver­sa­tu­lui pri­mar al Orhe­iu­lui, Ilan Şor – Par­ti­dul poli­tic “Șor” (PPȘ), care a strâns 8,32% din voturi. (News.ro)

3. Minis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tudo­rel Toa­der, a anu­nţat, după dis­cu­ţi­i­le de la Guvern cu repre­zen­tanţii unor aso­ci­a­ţii de magis­tra­ţi, că va fi abro­gat arti­co­lul din OUG 7/2019 prin care jude­că­to­rii puteau fi numi­ţi şefi de mari par­che­te şi revi­ne şi avi­zul la Secţia de pro­cu­rori a CSM. Toa­der a pre­ci­zat că noua ordo­nanţă va fi tri­mi­să vineri la CSM, iar săp­tămâ­na vii­toa­re va fi adop­ta­tă. (News.ro)

4. Două des­pre fon­du­ri­le pri­va­te de pen­sii: 1. Fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii aveau acti­ve în valoa­re de pes­te 48 mili­ar­de de lei, la 31 Ianu­a­rie 2019, în creș­te­re cu 17,1% față de nive­lul exis­tent în luna simi­la­ră a anu­lui tre­cut, potri­vit date­lor ASF. Banii sunt inves­tiți în titluri de stat, 30,37 mili­ar­de de lei, acțiuni, 7,94 mili­ar­de de lei și păs­trați în depo­zi­te ban­ca­re, 4,5 mili­ar­de de lei (Profit.ro). 2. Dari­us Vâl­cov, con­si­li­er al pre­mi­e­ru­lui Viori­ca Dăn­ci­lă, a spus că fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te nu sunt inves­ti­tori şi au ran­dament la jumă­ta­te faţă de titlu­ri­le de stat. Tot­o­da­tă, Vâl­cov afir­mă că banii depo­nenţi­lor s‑au deva­lo­ri­zat, ran­damen­tul obți­nut fiind sub infla­ție. “Aces­te şap­te com­pa­nii de care spu­neţi dvs, care vezi Doam­ne, ne spe­rie că plea­că, nu sunt inves­ti­tori. Ei sunt admi­nis­tra­tori ai unor fon­duri publi­ce de pen­sii care au admi­nis­trat anul tre­cut zece mili­ar­de de euro, cu un ran­dament al aces­tor bani de 2,14%, în con­di­ţi­i­le în care anul tre­cut infla­ţia a fost de 3,2% şi în con­di­ţi­i­le în care astăzi, la doi, trei res­pec­tiv cinci ani, sta­tul emi­te titluri de stat cu 4, 4,5 şi 5% dobân­da”, a spus Vâl­cov, asea­ră, la TVR. (News.ro)

5. Minis­te­rul Finan­țe­lor a împru­mu­tat, în Febru­a­rie, direct de la popu­la­ție, prin pro­gra­mul Teza­ur, 694,4 mili­oa­ne de lei. Pes­te 11.000 de români au cum­pă­rat titluri de stat des­ti­na­te exclu­siv popu­la­ți­ei, cu matu­ri­tăți de 2, 3 și 5 ani. Aces­te titluri de stat au dobân­da mai ridi­ca­tă decât cea ofe­ri­tă de bănci depo­nen­ți­lor, iar veni­tu­ri­le din dobânzi la titluri de stat nu sunt impo­zi­ta­te. (Profit.ro)

6. Acțiu­ni­le Tesla au scă­zut cu 5% după ce SEC, comi­sia fede­ra­lă care regle­men­tea­ză pie­țe­le finan­ci­a­re din SUA, a cerut unui jude­că­tor să con­sta­te că Elon Musk, CEO-ul com­pa­niei, a încăl­cat înțe­le­ge­rea pe care o înche­ia­se anul tre­cut, publi­când un twe­et cu date ero­na­te. Con­form înțe­le­ge­rii înche­ia­te cu SEC, comu­ni­că­ri­le publi­ce ale lui Musk, ce vizea­ză com­pa­nia, tre­bu­ie să fie apro­ba­te, iar acel post de pe Twit­ter nu a avut o ast­fel de apro­ba­re. (CNBC)

7. Car­di­na­lul Geor­ge Pell a fost găsit vino­vat de abu­zuri sexu­a­le asu­pra a doi minori din corul bise­ri­cii, fap­te­le întâm­plân­du-se în 1996, când era arhi­e­pi­scop de Mel­bo­ur­ne. Pell, care are 77 de ani, a fost până anul tre­cut unul din­tre cei mai apro­pi­ați con­si­li­eri ai Papei Francisc, fiind cel care coor­do­na finan­țe­le Vati­ca­nu­lui. Este cea mai impor­tan­tă figu­ră a Bise­ri­cii Cato­li­ce găsi­tă vino­va­tă de un juriu pen­tru abu­zuri sexu­a­le asu­pra mino­ri­lor. (FT)

8. Medi­ca­men­te­le pen­tru con­tro­lul aci­di­tă­ții sto­ma­cu­lui, așa numi­te­le arsuri, cresc, de câte­va ori, ris­cul apa­ri­ți­ei unor boli ale rini­chi­lor. (Link)

9. Pen­tru pri­ma oară în ulti­mii 5 ani, audien­ță tv a Osca­ru­ri­lor a cres­cut, în Sta­te­le Uni­te. ABC, tele­vi­ziu­nea care a trans­mis gala, a anun­țat că aproa­pe 30 mili­oa­ne de per­soa­ne s‑au uitat la decer­na­rea pre­mi­i­lor, cu 11,5% mai mult decât anul tre­cut. Gala din acest an a fost pri­ma fără pre­zen­ta­tor din ulti­mii 30 de ani. (Hol­lywoo­dRe­por­ter)

10. Guver­nul bra­zi­li­an le‑a cerut șco­li­lor să își fil­meze ele­vii în timp ce aceștia cân­tă imnul națio­nal. De ase­me­nea, slo­ga­nul de cam­pa­nie al nou­lui pre­șe­din­te Jair Bol­so­na­ro va fi citit de către pro­fe­sori în fie­ca­re cla­să. Minis­trul edu­ca­ți­ei, Ricar­do Velez Rodri­gu­ez, a tri­mis o scri­soa­re publi­că șco­li­lor prin care le cere pro­fe­so­ri­lor să depu­nă la minis­ter fil­mă­ri­le care con­țin cân­te­ce­le și citi­rea slo­ga­nu­ri­lor de cam­pa­nie. “Bra­zi­li­eni”, hai­deti să întâm­pi­năm tim­puri noi în Bra­zi­lia și să săr­bă­to­rim edu­ca­ția res­pon­sa­bi­lă și de cali­ta­te făcu­tă în școli de pro­fe­so­rii noș­tri pen­tru bene­fi­ci­ul vos­tru, ele­vii, cei care alcă­tu­iesc noua gene­ra­ție”, pre­ci­zea­ză mesa­jul. Mesa­jul se înche­ie cu ‚”Bra­zi­lia îna­in­te de ori­ce, Dum­ne­zeu îna­in­te de ori­ci­ne”, slo­ga­nul de cam­pa­nie al lui Bol­so­na­ro. (Hot­news)

Mai mult, în CRONICA.RO, 26.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele