CRONICA DIMINEȚII – SOROS AVERTIZEAZĂ CĂ UNIUNEA EUROPEANĂ SE POATE DESTRĂMA LA FEL CA URSS

0
383

CRONICA DIMINEȚII – SOROS AVERTIZEAZĂ CĂ UNIUNEA EUROPEANĂ SE POATE DESTRĂMA LA FEL CA URSS.

1. Visul unei Euro­pe uni­te, prin­ci­pi­ul fon­da­tor al Uniu­nii Euro­pe­ne, ris­că să se trans­for­me într-un coș­mar din cau­za “for­țe­lor anti-euro­pe­ne” afla­te în pli­nă ascen­siu­ne în sta­te­le mem­bre, potri­vit inves­ti­to­ru­lui ame­ri­can de ori­gi­ne unga­ră Geor­ge Soros, care îndeam­nă cetă­țe­nii “să se tre­zeas­că îna­in­te de a fi prea târ­ziu”. În caz con­trar, Uniu­nea Euro­pea­nă se va des­tră­ma la fel ca URSS în 1991, scrie Soros într-un arti­col. (Profit.ro)

2. Par­ti­de­le vor pri­mi anul aces­ta, drept sub­ven­ție de la stat, o sumă de 87 mili­oa­ne euro, de 13 ori mai mult decât pri­meau acum doi ani. Apro­xi­ma­tiv 35 mili­oa­ne euro din aceas­tă sumă îi revi­ne PSD-ului. (Ade­va­rul)

3. Lia Olgu­ţa Vasi­les­cu și‑a retras can­di­da­tu­ra pen­tru fun­cţia de vice­pre­mi­er şi minis­tru al Dezvol­tă­rii şi îşi expri­mă spe­ranţa că preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis va accep­ta urgent urmă­toa­rea nomi­na­li­za­re. Anun­țul retra­ge­rii a fost făcut după o dis­cu­ție cu lide­rul PSD, Liviu Drag­nea. (News.ro)

4. Astăzi tra­fi­cul va fi res­tri­cţio­nat o jumă­ta­te de zi, în cen­trul Capi­ta­lei, după ce 2000 de taxi­me­triști au anun­țat că ies în stra­dă, pen­tru a tre­ia oară anul aces­ta, nemulţu­mi­ţi de şofe­rii care folo­sesc apli­ca­ţi­i­le alter­na­ti­ve de trans­port. Pro­tes­tul va avea loc în faţa Guver­nu­lui, ast­fel că poli­ţi­ş­tii vor res­tri­cţio­na tra­fi­cul, de la ora 6 până la 16, pe Şosea­ua Kise­le­ff, de la Arcul de Tri­umf până la Pia­ţa Vic­to­rie şi de la Arcul de Tri­umf până la Pia­ţa Pre­sei Libe­re. (Digi24)

5. Româ­nia, Repu­bli­ca Mol­do­va, Croa­ția și Mace­do­nia de Nord sunt sin­gu­re­le țări euro­pe­ne unde con­su­mul anu­al de car­ne, per capi­ta, nu depă­șeș­te 50 de kg, res­tul țări­lor înca­drân­du-se în inter­va­lul 50–100 kg con­sum anu­al de per­soa­nă. La nivel mondi­al, locu­i­to­rii din Sta­te­le Uni­te, Aus­tra­lia, Noua Zee­lan­dă și Argen­ti­na con­su­mă car­ne în can­ti­tăți de pes­te 100 kg/an, iar Chi­na și Bra­zi­lia vin puter­nic din urmă. În anii ‘60, media con­su­mu­lui la chi­nezi era de sub 5 kg pe an, astăzi depă­șind 60 de kg. India rămâ­ne țară cu cel mai mic con­sum anu­al, în jur de 4 kg, de 20+ de ori mai mic decât con­su­mul din Euro­pa. (BBC)

6. Dato­ria Sta­te­lor Uni­te a atins pra­gul de $22.000 mili­ar­de pen­tru pri­ma oară în isto­rie. (USA­To­day)

7. Chi­na a pur­tat dis­cu­ții, în ulti­me­le săp­tămâni, la Washin­gton, cu repre­zen­tan­ții Opo­zi­ți­ei din Vene­zu­e­la, pen­tru a se asi­gu­ra că dato­ria pe care țara din Ame­ri­ca de Sud o are, de $20 mili­ar­de, va fi recu­nos­cu­tă de nouă pute­re, în cazul în care Madu­ro va fi schim­bat. Chi­na, Rusia, Tur­cia și Ita­lia sunt prin­ci­pa­le­le puteri care îl mai sus­țin pe actu­a­lul pre­șe­din­te Nico­las Madu­ro. (WSJ)

8. Pro­cen­tul din buget chel­tu­it pen­tru edu­ca­ție, la nivel de 2015:
Indo­ne­zia: 20%
Mexic: 19.1%
Bra­zi­lia: 16%
SUA: 14.5%
India: 14.1%
Aus­tra­lia: 13.9%
UK: 13.9%
Pakis­tan: 13.2%
Tur­cia: 12.4%
Olan­da: 12%
Ger­ma­nia: 11.1%
Fran­ța: 9.7%
Spa­nia: 9.6%
Japo­nia: 9.3%
Româ­nia – aproa­pe 11% anul tre­cut și o creș­te­re de 47,4% anul aces­ta.

9. Capul car­te­lu­lui mexi­can de dro­guri Sina­loa, Joa­qu­in “El Cha­po” Guzmán Loe­ra, a fost găsit vino­vat de toa­te cele zece cape­te de acu­za­re for­mu­la­te împo­tri­va sa de către un juriu fede­ral, la New York, iar tra­fi­can­tul de dro­guri ris­că închi­soa­rea pe via­ţă. (News.ro)

10. Minis­trul Turis­mu­lui din Ugan­da se gân­deș­te să ada­u­ge “for­me­le” feme­i­lor ca punct de atrac­ție turis­ti­că pen­tru țara sa. Ugan­da a gene­rat $1,4 mili­ar­de anul tre­cut din turism, iar Miss Ugan­da a câști­gat titlul de Miss World Afri­ca. (Link)

Mai mult, pe CRONICA.RO, 13.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele