CL Mangalia este convocat în ședință ordinară pe luna februarie. Iată ce cuprinde ordinea de zi

0
1201

CL Man­ga­lia va dez­ba­te 20 de punc­te afla­te pe ordi­nea de zi ședin­ței ordi­na­re pe luna febru­a­rie. Iată ce cuprin­de con­vo­ca­to­rul:

UPDATE (Mangalia.Tv): Mier­curi, 20.02.2019, ora 12.00, mem­brii Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia sunt con­vo­cati in sedin­ta ordi­na­ra avand urma­toa­rea:

ORDINE DE ZI:

 1. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind darea in admi­nis­tra­rea Sco­lii Gim­na­zi­a­le Sfan­tul Apos­tol Andrei, a inves­ti­ti­ei rea­li­za­te in cadrul pro­iec­tu­lui: “Sala de sport cu tri­bu­na 180 de locuri – Scoa­la gene­ra­la Sf. Apos­tol Andrei, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jude­tul Con­stan­ta”;
 2. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ti­ei teh­ni­ce, faza Stu­diu de Feza­bi­li­ta­te, si a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici, afe­ren­te pro­iec­tu­lui: “Rea­bi­li­ta­re tro­tu­a­re in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Str. Oituz – Lot 1, Str. Oituz – Lot 2, pana la Cas­te­lul de Apa”;
 3. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ti­ei teh­ni­ce, faza Stu­diu de Feza­bi­li­ta­te, si a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­ren­te pro­iec­tu­lui: “Sis­te­ma­ti­za­re zona Sos. Con­stan­tei, inter­sec­tie Saturn – Gara Man­ga­lia”;
 4. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ti­ei teh­ni­ce, faza D.A.L.I., si a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­ren­te pro­iec­tu­lui: “Cres­te­rea efi­cien­tei ener­ge­ti­ce a cla­di­rii publi­ce – Poli­cli­ni­ca Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”;
 5. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ti­ei teh­ni­ce – faza D.T.A.D., si a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­ren­te pro­iec­tu­lui: “Demo­la­re cazar­ma dor­mi­toa­re C2(D1) + C3(D2) din car­ti­er Dobro­gea II, Mun. Man­ga­lia, jud. Con­stan­ta”;
 6. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea pre­tu­lui de pro­du­ce­re si dis­tri­bu­tie a ener­gi­ei ter­mi­ce pe raza Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pre­cum si pre­tul de fur­ni­za­re catre popu­la­tia din muni­ci­piu bran­sa­ta la sis­te­mul cen­tra­li­zat al S.C. Gol­d­term Man­ga­lia S.A., si sub­ven­tia de la buge­tul local;
 7. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea inven­ta­ru­lui locu­ri­lor de par­ca­re din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;
 8. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind ame­na­ja­rea unei pie­te agroa­li­men­ta­re de tip pia­ta volan­ta in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;
 1. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea orga­ni­za­rii rete­lei sco­la­re de stat si par­ti­cu­la­re pe teri­to­ri­u­lui admi­nis­tra­tiv al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru anul sco­lar 2019 – 2020;
 2. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea modi­fi­ca­rii peri­oa­dei de des­fa­su­ra­re a eve­ni­men­tu­lui “Euro­pa FM live pe pla­ja” si a denu­mi­rii eve­ni­men­tu­lui “Par­ti­ci­pa­re la tar­gu­ri­le de turism natio­na­le si inter­na­tio­na­le”, ce fac par­te din pro­gra­mul de eve­ni­men­te apro­bat pen­tru anul 2019 prin H.C.L. nr.280/20.12.2018 pri­vind apro­ba­rea pro­gra­mu­lui eve­ni­men­te­lor pro­pu­se pen­tru anul 2019;
 3. Pro­iect de hotar­dre pri­vind acor­da­rea de faci­li­tati con­stand in scu­ti­rea impo­zi­tu­lui pe cla­diri si teren Fun­da­ti­ei de Ser­vi­cii Isla­mi­ce din Roma­nia pen­tru anul 2019–2020;
 4. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re si func­tio­na­re a Direc­ti­ei Poli­tia Loca­la din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Pri­ma­ru­lui Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia;
 5. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind exercitarea/ nee­xer­ci­ta­rea drep­tu­lui de pre­emp­tiu­ne cu pri­vi­re la vanza­rea unor tere­nuri situ­a­te in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, afla­te in pro­pri­e­ta­tea S.C. Turism, Hote­luri, Res­ta­u­ran­te Marea Nea­gra S.A.
 6. Pro­iect de hota­ra­re pen­tru apro­ba­rea rapor­tu­lui pri­vind acti­vi­ta­tea asis­ten­ti­lor per­so­nali des­fa­su­ra­ta in semes­trul II anul 2018;
 7. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea pla­nu­lui de actiuni cu obiec­ti­ve si lucrari de inte­res local sta­bi­lit pen­tru repar­ti­za­rea ore­lor de mun­ca bene­fi­ci­a­ri­lor de aju­tor soci­al pen­tru anul 2019;
 8. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind indrep­ta­rea ero­rii mate­ri­a­le din cuprin­sul ane­xei nr.3 la H.C.L. nr.293 din 20.12.2019;
 9. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind con­sti­tu­i­rea drep­tu­lui de super­fi­cie asu­pra tere­nu­lui in supra­fa­ta de 19 mp situ­at in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Str. Erne­st Juva­ra, nr.82, jud. Con­stan­ta, bene­fi­ci­ar Dra­go­mir Aure­li­an;
 10. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind con­sti­tu­i­rea drep­tu­lui de super­fi­cie asu­pra tere­nu­lui in supra­fa­ta de19 mp situ­at in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Str. Erne­st Juva­ra, nr.76, jud. Con­stan­ta, bene­fi­ci­ar Oan­cea Car­men;
 11. Pro­iect de hota­ra­re pri­vind apro­ba­rea vanza­rii tere­nu­lui in supra­fa­ta de 500 mp, situ­at in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Car­ti­er Dobro­gea 1, str. Emil Cio­ran, nr.28, par­ce­la 11, lot 67, jud. Con­stan­ta, catre Somes­fa­lean Daniel;
 12.  Diver­se.

Con­vo­ca­tor CL Man­ga­lia 20.02.2019


Man­ga­lia News, Vineri, 15 febru­a­rie 2019. (foto gene­ric: arhi­va MN).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply