Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România sărbătorește Centenarul breslei

  0
  265

  Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia săr­bă­to­reș­te Cen­te­na­rul bre­slei.

     La 11 ianu­a­rie 2019, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia împli­neș­te un secol de ser­vi­ciu cre­din­cios în slu­j­ba soci­e­tă­ții româ­nești. După ce a tre­cut prin tim­puri de toa­te felu­ri­le, supra­vie­țu­ind ono­ra­bil și reu­nind în rân­du­ri­le sale une­le din­tre cele mai ilus­tre con­de­ie ale lim­bii româ­ne, UZPR se pre­zin­tă astăzi în ace­lași eșa­lon de frun­te al mari­lor și altruiș­ti­lor slu­ji­tori ai soci­e­tă­ții civi­le.

     În cali­ta­tea sa de orga­nism de uti­li­ta­te publi­că, fapt ates­tat ca ata­re prin însăși legea cre­a­ți­ei, UZPR acti­vea­ză, prin zia­riș­tii ei, în cele mai impor­tan­te cana­le de infor­ma­re în masă, de la Tele­vi­ziu­nea publi­că, Radio Româ­nia și Agen­ția Națio­na­lă de Pre­să, până la Trus­tu­ri­le pri­va­te de Radio și Tele­vi­ziu­ne, de la pre­sa mili­ta­ră, până la coti­dia­ne și revis­te de pres­ti­giu, din țară și din dias­po­ra.

     Jur­na­lis­mul a fost și rămâ­ne o brea­slă de frun­te care are ca eta­lon, la rându‑i, efi­gia jur­na­lis­tu­lui Mihai Emi­ne­scu și, ca reper actu­al, o renăs­cu­tă Uniu­ne pro­fe­sio­na­lă. Ală­tu­ri de con­du­ce­re se află fili­a­le puter­ni­ce, în toa­tă țara și în dias­po­ra, care coa­gu­lea­ză cele mai bune idei și acțiuni ale jur­na­lis­mu­lui pro­fe­si­o­nist actu­al și în care sunt pro­vo­cați la ini­ția­ti­ve atât jur­na­liș­tii seni­ori, cât și aspi­ran­ții și cei aflați în pli­nă matu­ri­ta­te cre­a­toa­re. Nume­roa­se eve­ni­men­te, par­te­ne­ri­a­te și publi­ca­ții stau sub sem­nul UZPR.

     Sera­te­le „Emi­ne­scu, jur­na­lis­tul” sau Pre­mi­i­le „Emi­ne­scu, zia­ris­tul”, Gala anu­a­lă a Pre­mi­i­lor UZPR sau Cele­bra­rea Zilei Zia­ris­tu­lui Român, revis­ta luna­ră de cul­tu­ră Cro­ni­ca Tim­pu­lui, zia­rul bilu­nar Cer­ti­tu­di­nea sau peri­o­di­cul Revis­ta UZP, pre­cum și nume­roa­se­le pro­iec­te, în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ții de prim rang, guver­na­men­ta­le și negu­ver­na­men­ta­le, dau con­sis­ten­ță vie­ții aces­ti orga­ni­za­ții. Dimen­siu­nea inter­națio­na­lă a UZPR este dată de demer­su­ri­le pen­tru cre­a­rea vii­toa­rei Uniuni a Pre­sei din Bal­cani, pre­cum și comu­ni­ca­rea strân­să cu orga­ni­za­ți­i­le simi­la­re din sta­te­le veci­ne, din Euro­pa și de pe alte con­ti­nen­te.

     UZPR con­ti­nuă să-și con­so­li­de­ze rân­du­ri­le și să atra­gă nume­roși tineri jur­na­liști, pro­por­ția aces­to­ra depă­șind deja 60%, un indi­ciu clar al fap­tu­lui că orga­ni­za­ția recu­nos­cu­tă a pre­sei pro­fe­si­o­nis­te este un reper în gaze­tă­ria autoh­to­nă. În pra­gul ani­ver­să­rii pro­pri­u­lui cen­te­nar,

     UZPR a acce­le­rat și pro­ce­sul de ates­ta­re pro­fe­sio­na­lă a ace­lor jur­na­liști care, printr‑o acti­vi­ta­te sus­ți­nu­tă, fer­mă, fără să depu­nă arme­le pro­fe­sio­na­le nici în cei mai grei ani ai cen­zu­rii, se bucu­ră astăzi de o bine­me­ri­ta­tă indem­ni­za­ție la vâr­sta pen­sio­nă­rii, pen­tru tot pres­ti­gi­ul pe care l‑au adus pre­sei româ­nești.

     UZPR con­ti­nuă să deru­le­ze nume­roa­se pro­iec­te de anver­gu­ră, în cola­bo­ra­re cu aca­de­mi­cieni, cadre uni­ver­si­ta­re, pro­fe­sori, scri­i­tori, cine­aști, cre­a­tori de artă, și se mân­dreș­te să publi­ce în fie­ca­re an, sub sem­nul edi­tu­rii pro­prii – Edi­tu­ra UZP, cele mai bune pro­duc­ții jur­na­lis­ti­ce și lite­ra­re ale mem­bri­lor săi. De alt­fel, pre­zen­ța, în pre­mie­ră, a Uniu­nii la recen­tul Târg de car­te „Gau­dea­mus” a fost pri­mi­tă cu mare inte­res.

     Pen­tru toa­te aces­te rea­li­zări și pen­tru tra­iec­to­ria de excep­ție prin vre­muri, cu oameni dedi­cați, aprigi și onești, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia va face din ziua de 11 ianu­a­rie 2019 un moment memo­ra­bil pen­tru întrea­ga pre­să din Româ­nia. Va fi dezve­li­tă o pla­că memo­ri­a­lă pe stra­da Con­stan­tin Mil­le, la nr. 4, locul în care s‑a sem­nat înfi­in­ța­rea UZPR, pen­tru ca apoi jur­na­liș­tii de top să cele­bre­ze momen­tul ani­ver­sar, la déjà legen­da­rul local Cap­șa.

     Mai depar­te, înce­pând cu acea zi, debu­tea­ză seco­lul al doi­lea al jur­na­lis­mu­lui pro­fe­si­o­nist, care înce­pe, iată, cu o săr­bă­toa­re a tutu­ror zia­riș­ti­lor din Româ­nia și va con­ti­nua cu fie­ca­re cuvânt pe care pro­fe­si­o­niș­tii „isto­ri­ei în vite­ză” îl vor așter­ne în nume­le deon­to­lo­gi­ei, al slu­ji­rii opi­ni­ei publi­ce mai pre­sus de vre­me și de vre­muri.

     Între­gul pro­gram al eve­ni­men­te­lor care se vor suc­ce­da, în cas­ca­dă, în Bucu­rești, în fili­a­le­le din țară și în impor­tan­te cen­tre româ­nești din dias­po­ra va fi publi­cat, pro­mo­vat și comen­tat, prin toa­te cana­le­le media, în peri­oa­da urmă­toa­re.

     Doru Dinu Glă­van,

  Pre­șe­din­te al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia.


  Man­ga­lia News, 7 ianu­a­rie 2019. Trans­mis de Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele