Un veac de la Marea Unire’ — Evocări: Mihai Eminescu, geniul nostru tutelar, Pagini de istorie militară și un Dialog Esențial cu General de Armată Mircea Chelaru

0
435

”Un veac de la Marea Uni­re”, cu Alba Popes­cu, o emi­siu­ne des­pre patrie, patri­o­tism, iden­ti­ta­te națio­na­lă, tra­di­ție și cul­tu­ră popu­la­ră, valori, eli­te și inte­re­se națio­na­le, uni­ta­te națio­na­lă, inde­pen­den­ță, suve­ra­ni­ta­te națio­na­lă și edu­ca­ție în scop iden­ti­tar, dedi­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, pe www.6tv.ro

În aceas­tă edi­ție dedi­ca­tă Zilei Cul­tu­rii Româ­ne, puteți urmări: Evo­ca­rea vie­ții geni­u­lui tute­lar al popo­ru­lui român, Mihai Emi­ne­scu, fil­mul docu­men­tar inti­tu­lat “Dea­lul Sân­ge­lui — Oar­ba de Mureș” și un Dia­log Esen­ți­al cu dom­nul Gene­ral de Arma­tă Mir­cea Che­la­ru, des­pre Cul­tu­ra și iden­ti­ta­tea româ­ni­lor.

Toa­te epi­soa­de­le emi­siu­nii “Un veac de la Marea Uni­re” pot fi vizio­na­te pe crifst.ro, por­ta­lul Comi­te­tu­lui Român de Isto­ria și Filo­so­fia Ști­in­ței și Teh­ni­cii, de pe lân­gă Aca­de­mia Româ­nă.


Man­ga­lia News, 21 ianu­a­rie 2019, Cu res­pect și mul­țu­mi­ri autoa­rei, Alba Popes­cu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply