Reacția Damen la suspendarea licitației pentru corvete

0
597

Reac­ția Damen la sus­pen­da­rea lici­ta­ți­ei pen­tru cor­ve­te.

Damen a aflat că pro­ce­du­ri­le de lici­ta­ție pri­vind Pro­gra­mul de înzes­tra­re esen­ți­al „Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă” au fost sus­pen­da­te de către Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le. Facem urmă­toa­re­le afir­ma­ții cu pri­vi­re la acest subiect:

- Până la acest moment, nu au fost pri­mi­te infor­ma­ții ofi­ci­a­le de la auto­ri­tă­ți­le româ­ne pri­vind sus­pen­da­rea lici­ta­ți­ei.

- Acest lucru va întâr­zia și mai mult între­gul pro­gram de reîn­no­ire a flo­tei nava­le româ­ne. Aștep­tăm comu­ni­ca­rea ulte­ri­oa­ră din par­tea auto­ri­tă­ți­lor româ­ne pri­vind lici­ta­ția și des­pre aceas­tă sus­pen­da­re. Sun­tem dis­po­ni­bili pen­tru cla­ri­fi­cări supli­men­ta­re, iar Damen va coo­pe­ra pe deplin și în mod trans­pa­rent cu auto­ri­tă­ți­le româ­ne în aceas­tă ches­tiu­ne, dacă ni se va cere.

- Sus­ți­nem pe deplin auto­ri­tă­ți­le româ­ne în des­fă­șu­ra­rea inves­ti­ga­ți­ei pri­vind infor­ma­ți­i­le pre­zen­ta­te în mod repe­tat de o par­te a pre­sei româ­nești și care ar putea fi con­si­de­ra­te con­fi­den­ți­a­le.

- Înțe­le­gem nece­si­ta­tea unor pro­ce­duri de veri­fi­ca­re și spri­ji­nim în tota­li­ta­te auto­ri­tă­ți­le româ­ne, rea­fir­mând că ofer­ta Damen res­pec­tă cu stric­te­țe pro­ce­du­ri­le de lici­ta­ție și nor­me­le în vigoa­re.

- Damen pre­ci­zea­ză că ofer­ta sa este pe deplin con­for­mă cu între­gul pro­gram de reîn­no­ire a flo­tei For­țe­lor Nava­le Româ­ne. Sun­tem încre­ză­tori în expe­rien­ța noas­tră vas­tă în cadrul șan­ti­e­ru­lui naval Damen Galati, unde ofe­rim un pro­dus demon­strat ca fiind avan­sat din punct de vede­re teh­no­lo­gic si unul con­stru­it res­pec­tand ter­me­ne­le limi­tă și cos­tu­ri­le spe­ci­fi­ca­te:

  •  Cu o isto­rie de pes­te 90 de ani, Gru­pul de Șan­ti­e­re nava­le Damen a înce­put acti­vi­ta­tea în Galați în urmă cu 25 de ani în cali­ta­te de par­te­ner, și mai târ­ziu ca acțio­nar prin­ci­pal. Gru­pul Damen a inves­tit con­si­de­ra­bil în șan­ti­e­rul naval, făcând din Damen Galați una din­tre cele mai de suc­ces pri­va­ti­zări din isto­ria Româ­ni­ei. Pes­te 1300 de nave au fost con­stru­i­te la Galați în decur­sul celor 125 de ani de acti­vi­ta­te ai șan­ti­e­ru­lui.
  • Șan­ti­e­rul Naval Damen Galați a con­stru­it o poves­te de suc­ces în ulti­mii 25 de ani. De la inte­gra­rea in Gru­pul Damen am con­stru­it pes­te 400 de nave, inclu­siv 30 de nave mili­ta­re care deser­vesc pes­te 13 mari­ne mili­ta­re și paze de coas­te în toa­tă lumea, inclu­zând sta­te mem­bre NATO și UE.
  • Șan­ti­e­rul Naval Galați a deve­nit unul din­tre cei mai mari expor­ta­tori de pro­du­se mili­ta­re din Româ­nia, Gru­pul Damen bene­fi­ci­ind în mod extra­or­di­nar de expe­rien­ța găsi­tă aici, mana­ge­rii fiind locali și bazan­du-se pe o lun­gă isto­rie de con­struc­ție a nave­lor.
  • Damen Galați a deve­nit cel mai impor­tant șan­ti­er naval al divi­zi­ei de apă­ra­re și secu­ri­ta­te a Gru­pu­lui Naval Damen. De ase­me­nea, Damen Galați este sin­gu­rul șan­ti­er naval din Româ­nia cu o expe­rien­ță în con­stru­i­rea vase­lor mili­ta­re de pes­te 20 de ani.

- Aces­ta este al patru­lea an de pro­ce­duri de când Româ­nia a înce­put nego­ci­e­ri­le pen­tru o nouă capa­ci­ta­te nava­lă de apă­ra­re, iar 2019 ar fi fost anul în care am fi săr­bă­to­rit lan­sa­rea pri­mei nave, în locul aces­tei sus­pen­dări. Ast­fel, în loc de lan­sa­rea pri­mei nave Sig­ma pen­tru mari­na româ­nă, ingi­ne­rii români de la Șan­ti­e­rul Naval Damen Galați au săr­bă­to­rit la fina­lul anu­lui tre­cut lan­sa­rea unei cor­ve­te Sig­ma pen­tru mari­na mexi­ca­nă, unde au avut o con­tri­bu­ție direc­tă. Aces­ta a fost a 10‑a navă Sig­ma con­stru­i­tă de Gru­pul Damen.

- Damen con­si­de­ră că ofer­ta sa este cea mai potri­vi­tă solu­ție pen­tru nece­si­tă­ți­le nava­le româ­nești: con­ți­ne sis­te­me de arma­ment din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, care sunt inte­ro­pe­ra­bi­le la nive­lul ali­an­ței NATO, adu­când împre­u­nă cele mai bune com­pa­nii din indus­tri­i­le de apă­ra­re din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS) și din Uniu­nea Euro­pea­na. Aces­tea pot fi con­stru­i­te în Româ­nia de către Damen Galati intr-un șan­ti­er naval exis­tent, cu for­ță de mun­că loca­la și ingi­neri români care ar putea înce­pe lucră­ri­le ime­di­at după sem­na­rea con­trac­tu­lui și fina­li­zând toa­te aces­tea prin res­pec­ta­rea tutu­ror ter­me­ne­lor limi­tă.

- Damen este pe deplin hotă­rât să răs­pun­dă în con­ti­nu­a­re aștep­tă­ri­lor Româ­ni­ei, fiind un par­te­ner de nadej­de, pe baza celei mai bune solu­ții teh­ni­ce, prin sin­gu­rul șan­ti­er naval mili­tar din Româ­nia care a con­stru­it 30 de nave pen­tru for­țe nava­le și garzi de coas­tă din lume.


Man­ga­lia News, 13.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele