Consiliul Judeţean Constanţa este convocat astăzi în şedinţă ordinară. Care este ordinea de zi

0
293

C O N V O C A T O R

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce Loca­le, repu­bli­ca­tă, se con­voa­că Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră, pe data de 30.01.2019, ora 13:00, în Sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv – Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

1.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” doam­nei Doi­na Pău­lea­nu.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

2.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­ţean de onoa­re al Judeţu­lui Con­stanţa” doam­nei Aure­lia Lăpu­şan.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

3.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea şi vali­da­rea ca mem­bri în cadrul Auto­ri­tă­ţii Teri­to­ri­a­le de Ordi­ne Publi­că Con­stanţa a domni­lor, Sub­pre­fect Done Ionuţ şi Inspec­tor şef, împu­ter­ni­cit la coman­da Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu” Lt. Col Feren­cz Daniel-Mihai.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

4.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al Comu­nei Poar­ta Albă în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către S.C. RAJA S.A.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

5.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al Ora­su­lui Negru Vodă în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către S.C. RAJA S.A.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

6.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al Ora­su­lui Năvo­dari în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către S.C. RAJA S.A.

          Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

7.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către S.C. RAJA S.A.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

8.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al Comu­nei Ostrov în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către S.C. RAJA S.A.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

9.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea for­mu­lă­rii unei soli­ci­tări de pre­lu­a­re a unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Oraş Bănea­sa în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

10.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea for­mu­lă­rii unei soli­ci­tări de pre­lu­a­re a unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Oraş Negru Vodă în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

11.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea for­mu­lă­rii unei soli­ci­tări de pre­lu­a­re a unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Comu­na Nico­lae Băl­ces­cu  în dome­ni­ul public al  Judeţu­lui Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

12.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea for­mu­lă­rii unei soli­ci­tări de pre­lu­a­re a unui  imo­bil din dome­ni­ul public al Muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

13.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Comu­na Chir­no­geni în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa, în vede­rea con­stru­i­rii a 4 locu­inţe pro­te­ja­te şi a unui Cen­tru de zi.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

14.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Comu­na Toprai­sar în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa în vede­rea con­stru­i­rii a 4 locu­inţe pro­te­ja­te şi a unui Cen­tru de zi.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

15.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind însu­şi­rea în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa a unor bunuri imo­bi­le.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

16.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea sala­ri­i­lor de bază pen­tru fun­cţio­na­rii publici şi per­so­na­lul con­trac­tu­al din cadrul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

17.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea sala­ri­i­lor de bază afe­ren­te anu­lui 2019 pen­tru per­so­na­lul din apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

18.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Închi­de­rea Com­ple­xu­lui de Ser­vi­cii Comu­ni­ta­re Cris­ti­na”, a acor­du­lui de par­te­ne­ri­at cu UAT Judeţul Con­stanţa, a buge­tu­lui pro­iec­tu­lui, chel­tu­ie­li­lor con­e­xe ce pot apă­rea şi a cofi­nanţă­rii aces­tu­ia de către Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

19.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Închi­de­rea  Com­ple­xu­lui de Ser­vi­cii Comu­ni­ta­re Del­fi­nul”, a acor­du­lui de par­te­ne­ri­at cu UAT Judeţul Con­stanţa, a buge­tu­lui pro­iec­tu­lui, chel­tu­ie­li­lor con­e­xe ce pot apă­rea şi a cofi­nanţă­rii aces­tu­ia de către Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

20.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Închi­de­rea  Com­ple­xu­lui de Ser­vi­cii Comu­ni­ta­re Ori­zont”, a acor­du­lui de par­te­ne­ri­at cu UAT Judeţul Con­stanţa, a buge­tu­lui pro­iec­tu­lui, chel­tu­ie­li­lor con­e­xe ce pot apă­rea şi a cofi­nanţă­rii aces­tu­ia de către Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

21.  Pro­iect de hotă­râre pen­tru modi­fi­ca­rea HCJ 367/19.12.2018 pri­vind apro­ba­rea ser­vi­ci­u­lui de pază şi moni­to­ri­za­re pe anul 2019 la obiec­ti­ve­le apa­rţi­nînd Con­si­li­u­lui Judeţean  Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

22.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea struc­tu­rii orga­ni­za­tori­ce a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

23.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind orga­ni­za­rea reţe­lei şco­la­re de învă­ţământ liceal şi spe­cial pos­tli­ceal din judeţul Con­stanţa, pen­tru anul şco­lar 2019–2020.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

24.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa, pen­tru anul 2018.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

25.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea unor tari­fe, taxe şi taxe spe­ci­a­le pen­tru anul 2019.

      Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

26.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea soli­ci­tă­rii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa către Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral, fili­a­la Con­stanţa, de a acor­da în folo­sinţă gra­tu­i­tă spa­ţi­ul din muni­ci­pi­ul Con­stanţa, stra­da Ion Laho­vari nr. 2A, către Tea­trul de Stat Con­stanţa.

      Ini­ţi­a­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

PREŞEDINTE,

ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.


Man­ga­lia News, 30.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply