CELEBRĂM CULTURA NAȚIONALĂ (ȘI) ÎN BĂTRÂNUL TOMIS

0
170
https://www.mangalianews.ro/

CELEBRĂM CULTURA NAȚIONALĂ (ȘI) ÎN BĂTRÂNUL TOMIS.

La 15 ianu­a­rie (ziua naș­te­rii lui Mihai Emi­ne­scu), se cele­brea­ză prin lege (Legea nr. 238 din 7 decem­brie 2010) Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le.

Cele­brăm aceas­tă zi, cu mân­dria de a apar­ți­ne une­ia din­tre cele mai vechi cul­turi euro­pe­ne și cu res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a nu lăsa să pia­ră urme­le aces­te­ia.

Prea puți­ne lucruri, în Româ­nia de astăzi, ne mai amin­tesc de Cul­tu­ră. Prea puți­ne cărți se mai des­chid în bibli­o­teci, prea puți­ne poe­zii se mai scriu, tine­rii cresc depar­te de che­mă­ri­le ei de sire­nă. Teme­rea noas­tră pro­fun­dă este că noi­le gene­ra­ții au pier­dut aspi­ra­ția pen­tru cul­tu­ră ca model posi­bil al lumii.

Teme­rea noas­tră secun­da­ră este că Tomi­sul, oraș al lui Ovi­di­us, oraș al mării și al poe­zi­ei, pro­du­ce for­me ane­mi­ce de cul­tu­ră.

La Tomis, comu­ni­ta­tea cul­tu­ra­lă loca­lă nu și‑a cre­at tabie­turi de con­du­i­tă cu aceas­tă oca­zie. Nu exis­tă mani­fes­tări cul­tu­ral-artis­ti­ce de refe­rin­ță, tra­di­țio­na­le și de impact, care să inclu­dă ora­șul pe har­ta Cetă­ți­lor care iubesc cul­tu­ra și obiș­nu­iesc să expri­me public aceas­tă iubi­re în mod cre­a­tiv.

Avem nevo­ie de antre­nori de cul­tu­ră care să adu­că din nou, la Tomis și în Țară, mai mul­tă emo­ție. Avem nevo­ie de recu­pe­ra­rea încre­de­rii noas­tre în func­ți­i­le terapeutice/salvatoare ale cul­tu­rii. Cul­tu­ra înce­pe, în fond, din nevo­ia de a orga­ni­za o rezis­ten­ță colec­ti­vă împo­tri­va lumii care își pier­de sen­su­ri­le.

Din aces­te moti­ve, pro­pu­nem auto­ri­tă­ți­lor loca­le și comu­ni­tă­ții cul­tu­ra­le tomi­ta­ne o serie de mani­fes­tări publi­ce, care să încea­pă de la “Kilo­me­trul zero” al cul­tu­rii la Tomis – Penin­su­la, spa­țiu sim­bo­lic al celor două figuri cul­tu­ra­le emble­ma­ti­ce care stră­ju­iesc ieși­rea noas­tră la mare, Mihai Emi­ne­scu și Publi­us Ovi­di­us Naso.

Punc­tul nodal al cele­bră­rii Cul­tu­rii Națio­na­le îl va repre­zen­ta des­fă­șu­ra­rea unei dez­ba­teri libe­re, one­ste, poa­te chiar dure­roa­se, des­pre cul­tu­ra Tomi­su­lui, cu par­ti­ci­pa­rea oame­ni­lor de cul­tu­ră din Ceta­te.

Teme­le de reflec­ție la care este invi­ta­tă să răs­pun­dă (ca și în 2018) eli­ta cul­tu­ra­lă a Tomi­su­lui în cadrul dez­ba­te­rii reflec­tă îngri­jo­ra­rea noas­tră că exis­tă o lene ances­tra­lă a cul­tu­rii la Tomis care se per­pe­tu­ea­ză din iner­ție și înde­păr­tea­ză Ceta­tea de feno­me­ne cul­tu­ra­le de ampli­tu­di­ne ce să încă­pă­țâ­nea­ză să se pro­du­că în res­tul Țării:

Sunt rea­le izo­la­rea, pro­vin­ci­a­lis­mul, natu­ra peri­fe­ri­că a cul­tu­rii tomi­ta­ne com­pa­ra­tiv cu dina­mi­ca vie­ții cul­tu­ra­le a Bucu­rești­u­lui sau a peri­fe­ri­i­lor eman­ci­pa­te? Este Tomi­sul un spa­țiu al eșe­cu­lui cultural/spiritual, al for­me­lor rudi­men­ta­re de cul­tu­ră și spi­ri­tu­a­li­ta­te? Exis­tă o comu­ni­ta­te cul­tu­ra­lă loca­lă con­ști­en­tă de sine? Care este pro­fi­lul aces­te­ia, care sunt urgen­țe­le ei con­sen­su­a­le? Exis­tă o resur­să cul­tu­ra­lă loca­lă, omo­lo­ga­tă la nivel național/internațional?

Cât de depar­te este Con­stan­ța de pro­iec­tul trans­for­mă­rii polis-ului actu­al în oraș euro­pean al cul­tu­rii? Folo­seș­te Tomi­sul în plan cul­tu­ral avan­ta­jul rari­sim al bunei pozi­țio­nări geo­po­li­ti­ce? Care sunt pâr­ghi­i­le și instru­men­te­le comu­ni­tă­ții cul­tu­ra­le loca­le de a‑și depăși inhi­bi­ți­i­le peri­fe­ri­ce, de a‑și valo­ri­fi­ca și con­so­li­da resur­sa cul­tu­ra­lă loca­lă? Sunt șanse ale cul­tu­rii tomi­ta­ne de a exis­ta în 2019, se pre­văd șanse para­dig­ma­ti­ce ale cul­tu­rii tomi­ta­ne de a‑și con­strui un pro­fil cultural/spiritual pe ter­men lung?

Pro­gra­mul acțiu­ni­lor orga­ni­za­te de către Aso­ci­a­ție la 15 ianu­a­rie 2019

Ora 10.00: Întâl­ni­re publi­că în fața sta­tuii lui Mihai Emi­ne­scu de pe fale­za muni­ci­pi­u­lui. Toți par­ti­ci­pan­ții sunt invi­tați să adu­că o floa­re pen­tru a fi depu­să la monu­ment. Auto­ri­tă­ți­le loca­le și insti­tu­ți­i­le publi­ce (muzee, tea­tre, bibli­o­teci etc.) pot adu­ce coroa­ne de flori.

10.00–10.10: depu­neri de flori.

10.10–10.20: moment liric.

Ora 10.30: Întâl­ni­re publi­că în fața sta­tuii lui Publi­us Ovi­di­us Naso din Pia­ța Ovi­diu (Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța). Toți par­ti­ci­pan­ții sunt invi­tați să adu­că o floa­re pen­tru a fi depu­să la monu­ment. Auto­ri­tă­ți­le loca­le și insti­tu­ți­i­le publi­ce (muzee, tea­tre, bibli­o­teci etc.) pot adu­ce coroa­ne de flori.

10.30–10.40: depu­neri de flori.

10.40–10.50: moment liric.

Ora 12.00: Masă rot­un­dă infor­ma­lă cu tema Exis­tă for­me evo­lu­a­te de via­ță cul­tu­ra­lă la Tomis? Este conec­ta­tă Ceta­tea tomi­ta­nă la pro­iec­te­le cul­tu­ra­le majo­re din Româ­nia? (edi­ția a doua) – la sedi­ul Aso­ci­a­ți­ei, Bd. Mama­ia nr. 203, et 4, birou 7 (vis-a-vis de sedi­ul ANAF).

Con­stan­ța, 11 ianu­a­rie 2019,

Cu deo­se­bi­tă con­si­de­ra­țiu­ne,

Dr. Dorin POPESCU,

Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ti­ei Casa Mării Negre / Bla­ck Sea.


Man­ga­lia News, 11.01.2019. (foto: arhi­va).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele