Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House Constanța își prezintă Bilanțul activității pe anul 2018

  0
  290

  BILANȚUL ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEI CASA MĂRII NEGRE / BLACK SEA HOUSE CONSTANȚA ÎN ANUL 2018. Eve­ni­men­te și acti­vi­tăți pro­pu­se pen­tru anul 2019.

  2018 – Anul Cen­te­nar, anul pre­gă­ti­rii Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei a Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne, un an alt­fel pen­tru Româ­nia și Români.

  Aso­ci­a­ția CASA MĂRII NEGRE / BLACK SEA HOUSE Con­stan­ța a fost înfi­in­ța­tă în iulie 2017. Aceas­ta func­țio­nea­ză în prin­ci­pal ca think-tank de ana­li­ză și pre­dic­ție poli­ti­că, orga­ni­za­ție uni­că în Româ­nia din punc­tul de vede­re al struc­tu­rii și obiec­ti­ve­lor (think-tank de poli­tici publi­ce la Marea Nea­gră, situ­at în teren, pe lito­ra­lul pon­tic).

  Sco­pul Aso­ci­a­ţi­ei Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se este ace­la de a pro­mo­va şi susţi­ne cul­tu­ra și poli­ti­ci­le publi­ce, în plan națio­nal și local (în Dobro­gea), pre­cum și în întreg spa­ți­ul pon­tic, prin pro­iec­te și ini­ția­ti­ve tema­ti­ce, de a crea, încu­ra­ja şi dezvol­ta o comu­ni­ta­te cul­tu­ra­lă loca­lă res­pon­sa­bi­lă și pro-acti­vă, de a stimula/vitaliza mana­ge­men­tul cul­tu­ral local, de a sti­mu­la dia­lo­gul inter­re­li­gi­os în Dobro­gea și pe întreg lito­ra­lul pon­tic, de a pro­te­ja patri­mo­ni­ul și spe­ci­fi­cul cul­tu­ral al zonei Mării Negre și în veci­nă­ta­tea ime­di­ată a Româ­ni­ei, pre­cum și de a rea­li­za stu­dii și ana­li­ze geo­po­li­ti­ce în spa­ți­ul pon­tic, uti­le comu­ni­tă­ții loca­le și admi­nis­tra­ți­ei loca­le și cen­tra­le.

  Aso­ci­a­ția func­țio­nea­ză ca un think-tank de poli­ti­că exter­nă și poli­tici publi­ce pen­tru zona Mării Negre și ca un cata­li­za­tor al pro­iec­te­lor de con­so­li­da­re a dia­lo­gu­lui inte­re­t­nic și inter­re­li­gi­os și de con­ser­va­re și dezvol­ta­re a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral din spa­ți­ul pon­tic, în gene­ral și Dobro­gea în spe­cial.

  Aso­ci­a­ția încu­ra­jea­ză par­ti­ci­pa­rea acti­vă a tine­ri­lor inte­lec­tu­ali din Dobro­gea la pro­iec­te loca­le de impact ce pot con­so­li­da pro­fi­lul cul­tu­ral al Dobro­gei în plan națio­nal și inter­națio­nal.

  Aso­ci­a­ția deru­lea­ză urmă­toa­re­le acti­vi­tăți pri­o­ri­ta­re:

  a) Ini­ți­e­rea și între­ți­ne­rea unui dia­log per­ma­nent și con­struc­tiv între insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui cu res­pon­sa­bi­li­tăți în dome­ni­i­le cul­tu­ră, geo­po­li­ti­că, dia­log inter­re­li­gi­os etc. cu medi­ul aca­de­mic și soci­e­ta­tea civi­lă, în Româ­nia și alte sta­te rive­ra­ne Mării Negre.

  b) Sti­mu­la­rea plat­for­me­lor și mij­loa­ce­lor de dia­log inter­sta­tal și civic exis­ten­te, pre­cum și cre­a­rea altor plat­for­me și meca­nis­me de dia­log inter­sta­tal și civic, cu sco­pul iden­ti­fi­că­rii de solu­ții pozi­ti­ve la pro­ble­me­le cul­tu­ra­le, geo­po­li­ti­ce și inter­re­li­gi­oa­se ale regiu­nii Mării Negre.

  Acti­vi­ta­tea şi sco­pul Aso­ci­a­ţi­ei se rea­li­zea­ză prin:  edi­ta­rea peri­o­di­că și publi­ca­rea unor stu­dii și ana­li­ze geo­po­li­ti­ce de impact pen­tru spa­ți­ul pon­tic (Marea Nea­gră); orga­ni­za­rea peri­o­di­că de semi­na­rii, mese rot­un­de, coloc­vii etc. pe teme de geo­po­li­ti­că a spa­ți­u­lui pon­tic, în vede­rea dez­ba­te­rii publi­ce a unor teme de inte­res pen­tru comu­ni­ta­tea și admi­nis­tra­ția loca­lă; orga­ni­za­rea de cur­suri de formare/calificare/dezvoltare, în vede­rea dezvol­tă­rii abi­li­tă­ţi­lor şi per­fe­cţio­nă­rii în dome­ni­i­le ana­li­zei poli­ti­ce și mana­ge­men­tu­lui cul­tu­ral; orga­ni­za­rea de semi­na­rii, coloc­vii, ate­li­e­re prac­ti­ce în dome­ni­i­le: geo­po­li­ti­ca spa­ți­u­lui pon­tic, îmbu­nă­tă­ți­rea dia­lo­gu­lui inte­re­t­nic, pro­te­ja­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral local; orga­ni­za­rea de sta­gii, intern­ship-uri, vizi­te de stu­diu, vizi­te de docu­men­ta­re; acor­da­rea de con­sul­tan­ță în dome­ni­ul geo­po­li­tic pen­tru per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce; ela­bo­ra­rea, încu­ra­ja­rea, for­mu­la­rea, pro­mo­va­rea și deru­la­rea de pro­iec­te, eve­ni­men­te și ini­ția­ti­ve cul­tu­ra­le de ampli­tu­di­ne și impact, care să con­tri­bu­ie la con­so­li­da­rea comu­ni­tă­ții cul­tu­ra­le loca­le, la mai buna înțe­le­ge­re a rea­li­tă­ți­lor geo­po­li­ti­ce și cul­tu­ra­le ale spa­ți­u­lui pon­tic, la îmbu­nă­tă­ți­rea dia­lo­gu­lui inte­re­t­nic și inter­re­li­gi­os din Dobro­gea și bazi­nul pon­tic, la armo­ni­za­rea poli­ti­ci­lor publi­ce ale țări­lor rive­ra­ne Mării Negre; acor­da­rea de bur­se şi/sau spri­jin mate­ri­al şi finan­ci­ar, în vede­rea ini­ți­e­rii și dezvol­tă­rii unor pro­iec­te cul­tu­ra­le și stu­dii geo­po­li­ti­ce de impact; acor­da­rea de îndru­ma­re și con­sul­tan­ță pen­tru ana­liș­tii poli­tici locali, pen­tru mana­ge­rii și acto­rii cul­tu­rali locali, pen­tru repre­zen­tan­ții mediu­lui aso­ci­a­tiv cul­tu­ral local, pro­mo­va­rea şi repre­zen­ta­rea pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le și inter­re­li­gi­oa­se loca­le.

  Prin­ci­pa­lul obiec­tiv pro­gra­ma­tic îl repre­zin­tă deru­la­rea de pro­gra­me ana­li­ti­ce, aca­de­mi­ce, cul­tu­ra­le, edu­ca­țio­na­le și ști­in­ți­fi­ce care să con­fe­re rele­van­ță spa­ți­u­lui dobro­gean, la nivel națio­nal și în întreg are­a­lul extins al Mării Negre.

  Aso­ci­a­ția este con­du­să de Dorin Popes­cu, ex-diplo­mat, ana­list poli­tic, expert în geo­po­li­ti­că, ese­i­st, cadru uni­ver­si­tar, în cali­ta­te de pre­șe­din­te ([email protected]), pre­cum și de Flo­rin-Cris­ti­an Anas­ta­siu, pro­fe­sor, direc­to­rul Cole­gi­u­lui Dobro­gean Spi­ru Haret din Tul­cea, în cali­ta­te de vice-pre­șe­din­te ([email protected]).

  Până în pre­zent (iulie 2017 – decem­brie 2018), Aso­ci­a­ția a deru­lat mai mul­te pro­iec­te geo­po­li­ti­ce și cul­tu­ra­le în par­te­ne­ri­at cu struc­turi și insti­tu­ții loca­le (Ludi Ovi­diani, orga­ni­za­tor Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța; Româ­nia în săr­bă­toa­re, orga­ni­za­tor Patri­ar­hia Româ­nă – Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui (două edi­ții, din­tre care a doua este în curs), Cen­te­na­rul Uni­rii în Dobro­gea, locul unde înce­pe isto­ria româ­ni­lor, orga­ni­za­tor  Patri­ar­hia Româ­nă – Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui – la toa­te cele trei pro­iec­te men­țio­na­te, Aso­ci­a­ția a avut sta­tu­tul de par­te­ner), pre­cum și pro­iec­tul pro­priu Nevo­ia de poves­te a Tomi­su­lui. Întoar­ce­rea lui Ovi­diu, deru­lat în 10 uni­tăți șco­la­re din jude­țe­le Con­stan­ța și Tul­cea.

  A edi­tat volu­mul colec­tiv oma­gi­al Răz­bu­na­rea bar­ba­ri­lor. 2000 de ani fără Ovi­diu la Tomis, autor Dorin Popes­cu (Edi­tu­ra Ide­ea Euro­pea­nă, Bucu­rești, 2017, Colec­ția Isto­ria men­ta­li­tă­ți­lor, 904 pag.), cu oca­zia bimi­le­na­ru­lui mor­ții lui Publi­us Ovi­di­us Naso și a orga­ni­zat lan­sa­rea publi­că a aces­tu­ia la Con­stan­ța și Tul­cea, pre­cum și în zeci de uni­tăți șco­la­re și uni­ver­si­ta­re.

  A înche­iat pes­te 30 de acor­duri de par­te­ne­ri­at cu insti­tu­ții cul­tu­ra­le cen­tra­le și loca­le, din Româ­nia și R. Mol­do­va, în vede­rea deru­lă­rii de pro­iec­te cul­tu­ra­le de rele­van­ță și impact pen­tru cul­tu­ra româ­nă.

  Site-ul Aso­ci­a­ți­ei: www.casamariinegre.ro

  În anul 2018, acti­vi­tă­ți­le Aso­ci­a­ți­ei s‑au des­fă­șu­rat după mot­to-ul: „2018 – Anul Cen­te­nar, anul pre­gă­ti­rii Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei a Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne, un an alt­fel pen­tru Româ­nia și Români”.

  Prin­ci­pa­le­le eve­ni­men­te și acțiuni orga­ni­za­te în 2018

  16 Ianu­a­rie 2018: Masa rot­un­dă cu tema Exis­tă for­me evo­lu­a­te de via­ță cul­tu­ra­lă la Tomis? Este conec­ta­tă Ceta­tea tomi­ta­nă la pro­iec­te­le cul­tu­ra­le majo­re din Româ­nia?, în urma căre­ia par­ti­ci­pan­ții au con­ve­nit să desem­ne­ze Aso­ci­a­ția ca insti­tu­ție civi­că abi­li­ta­tă cu atri­bu­ții de coor­do­na­re a urmă­toa­re­lor pro­ce­se: iden­ti­fi­ca­rea unui pro­fil cul­tu­ral al ora­șu­lui Con­stan­ța și a pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le pri­o­ri­ta­re pen­tru oraș; ela­bo­ra­rea unui Stu­diu de con­sum cul­tu­ral al ora­șu­lui Con­stan­ța; sta­bi­li­rea lini­i­lor gene­ra­le ale vii­toa­rei Stra­te­gii cul­tu­ra­le a ora­șu­lui Con­stan­ța (Con­stan­ța, 16 ianu­a­rie).

  27 ianu­a­rie 2018: Masa rot­un­dă Inter­națio­na­lă cu tema O nouă arhi­tec­tu­ră geo­po­li­ti­că la Marea Nea­gră? Sem­ne pre­mo­n­i­to­rii, con­flic­te și con­ver­gen­țe, cu par­ti­ci­pa­rea a 20 de experți din Româ­nia, R. Mol­do­va și Ucrai­na (Con­stan­ța, 27 ianu­a­rie).

  16 mar­tie 2018: Sera­ta Muzi­cal-Cul­tu­ra­lă cu tema 100 de ani de la Uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia (care a inclus mini-con­fe­rin­ța Muzi­ca celes­tă a Uni­rii vine de pes­te Prut, dr. Dorin Popes­cu și micro­re­ci­ta­lul ani­ver­sar sus­ți­nut la pian de către Andre­ea Bra­tu, lec­tor uni­ver­si­tar doc­tor al Facul­tă­ții de Arte, Uni­ver­si­ta­tea “Ovi­di­us” din Con­stan­ța; Con­stan­ța, 16 mar­tie).

  24 Mai 2018: Masa rot­un­dă inter­națio­na­lă Lim­ba Româ­nă este patria mea! (Tul­cea, 24 mai a.c.), cu par­ti­ci­pa­rea exper­ți­lor în stra­te­gii ling­vis­ti­ce din Româ­nia, Ucrai­na, R. Mol­do­va și a unor ofi­ci­ali pre­cum ES dr. Emil Rap­cea, con­su­lul gene­ral al Româ­ni­ei la Odes­sa, Lucian Fur­dui, pre­fec­tul jude­țu­lui Tul­cea etc. Co-orga­ni­za­tor al eve­ni­men­tu­lui: Cole­gi­ul Dobro­gean Spi­ru Haret din Tul­cea.

  7 iulie 2018: Aso­ci­a­ția a orga­ni­zat, în cali­ta­te de par­te­ner, în cola­bo­ra­re cu Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui – Depar­ta­men­tul Cul­tu­ral-Edu­ca­țio­nal și Sfân­ta Mănăs­ti­re Der­vent, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor Regi­na Maria, fili­a­la jude­țea­nă Con­stan­ța, în cadrul Pro­gra­mu­lui „Cen­te­na­rul Uni­rii în Dobro­gea, locul unde înce­pe isto­ria româ­ni­lor”, deru­lat în comun de către insti­tu­ți­i­le men­țio­na­te, Sim­po­zio­nul Inter­națio­nal “Des­ti­ne frân­te pen­tru Țară în vatra isto­ri­că româ­neas­că”, la care au par­ti­ci­pat isto­rici și per­so­na­li­tăți ale vie­ții spi­ri­tu­a­le din Româ­nia, Repu­bli­ca Mol­do­va și Ucrai­na (nor­dul Buco­vi­nei) — Mănăs­ti­rea Der­vent. Eve­ni­men­tul a fost dedi­cat deo­po­tri­vă Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri și ani­ver­să­rii a 140 de ani de la uni­rea Dobro­gei cu Româ­nia.

  Iulie-august 2018: Aso­ci­a­ția a orga­ni­zat sta­gii de prac­ti­că pen­tru stu­den­ții de la spe­cia­li­za­rea Rela­ții inter­națio­na­le.

  13 august 2018: Masa rot­un­dă infor­ma­lă Feres­tre des­chi­se la Casa Mării Negre / Dez­er­tea­ză Tomi­sul din arhi­tec­tu­ra Cen­te­na­ră? (13 august 2018). Sub acest titlu, Aso­ci­a­ția Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se va orga­ni­za și găz­dui peri­o­dic dis­cu­ții de lucru ale eli­tei loca­le pri­vind pro­iec­te­le cul­tu­ra­le și iden­ti­ta­re care pot con­tri­bui la faci­li­ta­rea reco­nec­tă­rii Tomi­su­lui și Dobro­gei la geo­gra­fia cul­tu­ra­lă de top a Româ­ni­ei. Invi­ta­ții sunt pri­e­te­nii cul­tu­rii din Dobro­gea, pre­cum și pri­e­te­nii și par­te­ne­rii Aso­ci­a­ți­ei. Pri­ma edi­ție a mesei rot­un­de Feres­tre des­chi­se la Casa Mării Negre (13 august 2018) a pro­pus teme gru­pa­te sub gene­ri­cul Dez­er­tea­ză Tomi­sul din arhi­tec­tu­ra Cen­te­na­ră? Prin­ci­pa­le­le teme ale edi­ți­ei prin­ceps: Tomi­sul – teri­to­riu inter­zis pro­iec­te­lor de ampli­tu­di­ne pri­vind Cen­te­na­rul Marii Uniri și ani­ver­sa­rea sim­bo­li­că a 140 de ani de la Uni­rea Dobro­gei cu Româ­nia? Dis­cu­ții pri­vind cele­bra­rea, în Dobro­gea, a celor două teme majo­re pen­tru iden­ti­ta­tea româ­neas­că; De la eve­ni­men­te la viziu­ne. Quo Vadis, Tomis? Dis­cu­ții pri­vind sta­di­ul de eta­pă al demer­su­ri­lor pri­vind ela­bo­ra­rea stra­te­gi­ei cul­tu­ra­le a ora­șu­lui Con­stan­ța; Nori geo­po­li­tici dea­su­pra Dobro­gei. Dis­cu­ții pri­vind noi­le arhi­tec­turi geo­po­li­ti­ce în curs de con­sti­tu­i­re în pro­xi­mi­ta­tea Dobro­gei; Raport public al acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te, în coo­pe­ra­re cu par­te­ne­rii, în pri­mul semes­tru al anu­lui 2018, de către Aso­ci­a­ția Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se Con­stan­ța.

  20 octom­brie 2018: Aso­ci­a­ția a orga­ni­zat, în cali­ta­te de par­te­ner, în cola­bo­ra­re cu Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui – Depar­ta­men­tul Cul­tu­ral-Edu­ca­țio­nal și Sfân­ta Mănăs­ti­re Der­vent, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor Regi­na Maria, fili­a­la jude­țea­nă Con­stan­ța, în cadrul Pro­gra­mu­lui „Cen­te­na­rul Uni­rii în Dobro­gea, locul unde înce­pe isto­ria româ­ni­lor”, deru­lat în comun de către insti­tu­ți­i­le men­țio­na­te, Sim­po­zio­nul “Cle­rici din Dobro­gea în peri­oa­da 1916–1919” (Mănăs­ti­rea Der­vent, 20 octom­brie 2018). Eve­ni­men­tul a fost dedi­cat deo­po­tri­vă Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri și ani­ver­să­rii a 140 de ani de la uni­rea Dobro­gei cu Româ­nia.

  2 noiem­brie 2018: În cola­bo­ra­re cu Gru­pul de reflec­ție și ana­li­ză inter­națio­na­lă CITADEL din Uni­ver­si­ta­tea Babeş-Bolyai (coor­do­na­tor al Gru­pu­lui: Valen­tin Nau­mes­cu, conf. univ. dr. la Facul­ta­tea de Stu­dii Euro­pe­ne a Uni­ver­si­tă­ții Babeş-Bolyai din Cluj-Napo­ca), Aso­ci­a­ția a orga­ni­zat o Masă rot­un­dă cu tema Româ­nia și regiu­nea Mării Negre. Întâl­ni­rea Euro­pei Cen­tra­le cu Rusia, Bal­ca­nii, Cau­ca­zul de Sud și Orien­tul Mij­lo­ciu (Cluj-Napo­ca, Facul­ta­tea de Stu­dii Euro­pe­ne a Uni­ver­si­tă­ții Babeş-Bolyai din Cluj-Napo­ca, 2 noiem­brie 2018).

  17 noiem­brie 2018: Masa rot­un­dă inter­națio­na­lă Marea Nea­gră – un lac geo­po­li­tic al lebe­de­lor? Lebe­de albe și lebe­de negre la linia ori­zon­tu­lui, Hotel Ibis, Con­stan­ța, cu par­ti­ci­pa­rea a 12 experți în dome­ni­ul geo­po­li­tic din Româ­nia (Bucu­rești, Con­stan­ța, Cluj-Napo­ca), Tur­cia (Istan­bul), Ucrai­na (Kiev și Cer­nă­uți).

  Prin­ci­pa­le­le eve­ni­men­te orga­ni­za­te de Aso­ci­a­ție în cola­bo­ra­re cu par­te­neri

  - Pro­iec­tul șco­lar-edu­ca­țio­nal inte­grat „Româ­nia în săr­bă­toa­re”, dedi­cat împli­ni­rii a 100 de ani de la Marea Uni­re, edi­ția prin­ceps (2017–2018), orga­ni­zat de către Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui (prin Depar­ta­men­tul Cul­tu­ral-Edu­ca­țio­nal), Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, fili­a­la Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția „Casa Mării Negre/Black Sea Hou­se”, Con­stan­ța. Pro­iec­tul s‑a deru­lat pe par­cur­sul între­gu­lui an șco­lar 2017–2018 și s‑a fina­li­zat în iunie 2018. În cadrul pro­iec­tu­lui s‑au des­fă­șu­rat pes­te 20 de acțiuni auto­no­me.

  - Pro­iec­tul șco­lar-edu­ca­țio­nal inte­grat „Româ­nia în săr­bă­toa­re”, dedi­cat împli­ni­rii a 100 de ani de la Marea Uni­re, edi­ția a doua (în curs de des­fă­șu­ra­re), orga­ni­zat de către Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui (prin Depar­ta­men­tul Cul­tu­ral-Edu­ca­țio­nal), Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, fili­a­la Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția „Casa Mării Negre/Black Sea Hou­se”, Con­stan­ța. Pro­iec­tul se deru­lea­ză pe par­cur­sul anu­lui șco­lar 2018–2019. În cadrul pro­iec­tu­lui se vor des­fă­șu­ra pes­te 20 de acțiuni auto­no­me.

  - Pro­gra­mul inte­grat „Cen­te­na­rul Uni­rii în Dobro­gea, locul unde înce­pe isto­ria româ­ni­lor”, orga­ni­zat de către Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui – Depar­ta­men­tul Cul­tu­ral-Edu­ca­țio­nal, Sfân­ta Mănăs­ti­re Der­vent, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor Regi­na Maria, fili­a­la jude­țea­nă Con­stan­ța și cu Aso­ci­a­ția Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se Con­stan­ța. În cadrul Pro­gra­mu­lui, au fost orga­ni­za­te urmă­toa­re­le eve­ni­men­te sem­ni­fi­ca­ti­ve (Aso­ci­a­ția a avut sta­tut de par­te­ner în orga­ni­za­rea aces­to­ra): Sim­po­zio­nul „În oglin­dă cu stră­mo­șii. Cen­te­na­rul Uni­rii Basa­ra­biei cu Româ­nia”, 21 mar­tie 2018, Sala Mag­na a Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui, eve­ni­ment dedi­cat împli­ni­rii a 100 de ani de la uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia; Sim­po­zio­nul „Dobro­gea la ceas ani­ver­sar, în anul reve­ni­rii la Patria-Mamă și al Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri”, 9 iunie 2018, Parohia „Sfân­tul Ierarh Nec­ta­rie” din Con­stan­ța; Sim­po­zio­nul Inter­națio­nal “Des­ti­ne frân­te pen­tru țară în vatra isto­ri­că româ­neas­că”, Mănăs­ti­rea Der­vent, 7 iulie 2018; Sim­po­zio­nul Inter­națio­nal „Cle­rici din Dobro­gea în peri­oa­da 1916–1919”, Mănăs­ti­rea Der­vent, jude­țul Con­stan­ța, 20 octom­brie 2018.

  - Faci­li­ta­rea depla­să­rii, în cola­bo­ra­re și par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Pro Basa­ra­bia și Buco­vi­na – fili­a­la Con­stan­ța, a unei dele­ga­ții a Cole­gi­u­lui Națio­nal Mihai Emi­ne­scu din Con­stan­ța la Cău­șeni, R. Mol­do­va, în cadrul par­te­ne­ri­a­tu­lui aces­tei uni­tăți șco­la­re cu Lice­ul Mihai Emi­ne­scu din Cău­șeni, mar­tie 2018; faci­li­ta­rea vizi­tei de răs­puns a dele­ga­ți­ei Lice­u­lui Mihai Emi­ne­scu din Cău­șeni la Con­stan­ța, iunie 2018.

  - Masa Rot­un­dă Inter­națio­na­lă Lim­ba Româ­nă este Patria mea!, Tul­cea, Casa de Cul­tu­ră, 22 mai 2018. Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de către Cole­gi­u­lui Dobro­gean Spi­ru Haret Tul­cea, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția și a fost dedi­cat împli­ni­rii a 135 de ani de exis­ten­ță ai Cole­gi­u­lui Dobro­gean Spi­ru Haret Tul­cea – cea mai veche insti­tu­ție de învă­țământ liceal din jude­țul Tul­cea, Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri și împli­ni­rii a 140 de ani de la reve­ni­rea Dobro­gei la Țară.

  - Co-orga­ni­za­rea Spec­ta­co­lu­lui inte­rac­tiv pri­vind cele­bra­rea Zilei Lim­bii Româ­ne, în par­te­ne­ri­at cu Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța și Cen­trul Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret Jean Con­stan­tin Con­stan­ța (Con­stan­ța, 31 august 2018); în cadrul Spec­ta­co­lu­lui, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei, dr. Dorin Popes­cu, a sus­ți­nut o alocuțiune/prezentare cu tema Aven­tu­ri­le lim­bii româ­ne, de la Lupoai­că și Kogaion la sanc­tu­a­re moder­ne – Chi­și­nău, Cer­nă­uți, Alba Iulia).

  - Co-orga­ni­za­rea, găz­du­i­rea și mode­ra­rea pri­mei edi­ții a Foru­mu­lui Reli­gi­i­lor (pro­iect al publi­ca­ți­ei Ziua de Con­stan­ța), cu par­ti­ci­pa­rea celor mai îna­lți ierarhi ai con­fe­siu­ni­lor reli­gi­oa­se din Dobro­gea (Con­stan­ța, 22 noiem­brie 2018).

  Semi­na­rii, con­fe­rin­țe, mese rot­un­de pe teme geo­po­li­ti­ce la care au par­ti­ci­pat mem­brii Aso­ci­a­ți­ei

  Exper­ții Aso­ci­a­ți­ei au par­ti­ci­pat la nume­roa­se semi­na­rii, con­fe­rin­țe, mese rot­un­de pe teme geo­po­li­ti­ce, des­fă­șu­ra­te în peri­oa­da 2017–2018 în Româ­nia, R. Mol­do­va, Ucrai­na, Tur­cia, prin­tre care: Bal­kans and Bla­ck Sea Secu­ri­ty Forum (New Stra­te­gy Cen­ter, Divi­zia de Diplo­ma­ție Publi­că a NATO, Con­stan­ța, iunie 2017), Secu­ri­ta­te și sta­bi­li­ta­te la Marea Nea­gră (Con­stan­ța, 2017), Foru­mul Inter­națio­nal Inter­ma­ri­um – de la pro­iect infor­ma­ţio­nal la rea­li­ta­te civi­li­za­ţio­na­lă (Cer­nă­uți, Ucrai­na, noiem­brie 2017), Ter­ro­rism Stu­dies (DAKAM, Istan­bul, apri­lie 2018), Atlan­tic-Bla­ck Sea Secu­ri­ty Forum 2018: Bra­cing for the Sto­rm – is Uni­ted Wes­tern Action pos­si­ble? (Insti­tu­tul Aspen, Ger­man Mar­sha­ll Fund / GMF / Ofi­ci­ul Bucu­rești, Divi­zia de Diplo­ma­ție Publi­că a NATO, Bucu­rești, 4–5 iunie 2018); vizi­tă de stu­diu în Tur­cia (august 2018); Foru­mul de afa­ceri al Ini­ția­ti­vei celor Trei Mări (Bucu­rești, 17–18 sep­tem­brie 2018); Bucha­rest Secu­ri­ty Con­fe­ren­ce (SNSPA, Bucu­rești, 27–28 sep­tem­brie 2018); Con­fe­rin­ța NATO’s pre­sen­ce in the Bla­ck Sea region, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ța, 11.10.2018, Con­stan­ța; Con­fe­rin­ța Națio­na­lă de Comu­ni­cări Ști­in­ți­fi­ce „Dună­rea și Marea Nea­gră în spa­ți­ul euro-asi­a­tic. Isto­rie, Rela­ții Poli­ti­ce și Diplo­ma­ție”, edi­ția a XXII‑a, Muze­ul Națio­nal al Mari­nei Româ­ne, Con­stan­ța, 12–13.10.2018; Sim­po­zio­nul Inter­națio­nal Marea Uni­re de la Marea Nea­gră, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța / MINAC, 26–28.10.2018, Foru­mul Națio­nal al Stra­te­gi­ei Uniu­nii Euro­pe­ne pen­tru regiu­nea Dună­rii / SUERD (Bucu­rești, Pala­tul Par­la­men­tu­lui, 5–6 noiem­brie 2018) etc.

  Eve­ni­men­te și acti­vi­tăți pro­pu­se pen­tru anul 2019

  -        Orga­ni­za­rea unui eve­ni­ment geo­po­li­tic sub patro­na­jul pre­șe­din­ți­ei româ­nești a Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne (mar­tie 2019, masă rot­un­dă geo­po­li­ti­că inter­națio­na­lă la Con­stan­ța pe teme pri­vind arhi­tec­tu­ra de secu­ri­ta­te la Marea Nea­gră și noi­le pro­vo­cări geo­po­li­ti­ce din are­al).

  -        Orga­ni­za­rea unui eve­ni­ment geo­po­li­tic sub patro­na­jul pre­șe­din­ți­ei româ­nești a Stra­te­gi­ei Uniu­nii Euro­pe­ne pen­tru regiu­nea Dună­rii / SUERD (mai 2019, masă rot­un­dă geo­po­li­ti­că inter­națio­na­lă la Con­stan­ța pe teme pri­vind coo­pe­ra­rea stra­te­gi­că a par­te­ne­ri­lor non-guver­na­men­tali în zona danubi­a­no-pon­ti­că).

  -        Orga­ni­za­rea unei Școli de vară inter­națio­na­le pen­tru tineri experți cu tema­ti­ca Geo­po­li­ti­ca Mării Negre, în cola­bo­ra­re cu par­te­ne­rii Aso­ci­a­ți­ei din Tur­cia, Ucrai­na, R. Mol­do­va, Bul­ga­ria.

  -        Edi­ta­rea pri­mei publi­ca­ții geo­po­li­ti­ce din Dobro­gea, Stu­dii Geo­po­li­ti­ce Pon­ti­ce. Numă­rul inau­gu­ral al aces­tei publi­ca­ții este pre­vă­zut a fi edi­tat în pri­mul semes­tru al  anu­lui în curs.

  -        Edi­ta­rea unui volum de stu­dii geo­po­li­ti­ce sub egi­da Aso­ci­a­ți­ei.

  -        Edi­ta­rea Anto­lo­gi­ei Sim­po­zio­nu­lui Inter­națio­nal “Des­ti­ne frân­te pen­tru Țară în vatra isto­ri­că româ­neas­că” (edi­ția inau­gu­ra­lă, Mănăs­ti­rea Der­vent).

  -        Orga­ni­za­rea de sta­gii de prac­ti­că și intern­ship pen­tru stu­denți și experți în dome­ni­i­le: rela­ții inter­națio­na­le, geo­po­li­ti­că, stu­dii euro­pe­ne, stu­dii poli­ti­ce și/sau spe­cia­li­zări înru­di­te.


  Man­ga­lia News, Vineri, 4 ianu­a­rie 2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele