Apelul disperat al unei mame către Ministrul Educației: ‘Nu ne nenorociți copiii! Trebuie să existe viață și dincolo de acest sistem de învățământ bolnav și găunos!’

0
371

O mamă dis­pe­ra­tă îi tri­mi­te un mesaj dure­ros de ade­vă­rat Minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu: “Nu ne neno­ro­ciți copi­ii! Tre­bu­ie să exis­te via­ță și din­co­lo de acest sis­tem de învă­țământ bol­nav și gău­nos. Copi­ii vin aca­să și tre­bu­ie să se apu­ce de șirul inter­mi­na­bil de teme fără noi­mă. Ter­mi­nă la 12 noap­tea. Dimi­nea­ță își iau în spa­te ghi­o­z­da­nul, care la cla­sa a 4‑a cân­tă­reș­te 6 kg…, da, doam­na minis­tru, 6 kg…” 

Ceea ce se întâm­plă astăzi în sis­te­mul de învă­țământ a deve­nit o mare gre­u­ta­te atât pen­tru micu­ții epu­i­zați din cau­za pro­gra­me­lor extrem de încăr­ca­te, dar și pen­tru părin­ții care nu mai pot face față și care sufe­ră când își văd copii ter­mi­nați, după o săp­tămâ­nă de școa­lă intensă.

Părin­ții copi­i­lor în cla­se­le 0‑IV se plâng de o pro­gra­mă extrem de grea pen­tru niș­te copii cu vâr­ste atât de fra­ge­de cuprin­se între 6–10 ani. Pe lân­gă fap­tul că celor mici li se răpeș­te bucu­ria de a fi copil și acti­vi­tă­ți­le spe­ci­fi­ce vâr­stei, aceștia sunt expuși la un mare peri­col de îmbol­nă­vi­re pe baza unui stres zil­nic și a epuizării.

Având în vede­re toa­te aces­te lucruri, o mămi­că a doi copii, unul de cla­sa a IV‑a și celă­lalt în cla­sa pre­gă­ti­toa­re, îi scrie minis­tru­lui Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, pe pagi­na de Face­bo­ok a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei, ea spu­nând că este un părin­te care “regre­tă enorm că a avut lași­ta­tea de a creș­te doi copii în România”.

Sunt un părin­te ce își pri­veș­te copi­lul isto­vit de acest sis­tem de învă­țământ ce nu are o con­ti­nu­i­ta­te și nici res­pect față de copii și părinți. Ca mine sunt con­vin­să că sunt alți zeci de mii de părinți.

Decla­ra­ți­i­le dum­ne­a­voas­tră din ulti­me­le zile m‑au con­vins că tră­iți într‑o țara dife­ri­tă de țara mea. Îmi iubesc țara și nu pot înțe­le­ge de ce dum­ne­a­voas­tră…, oame­nii ce ați ajuns să ne con­du­ceți ați uitat că sun­teți români. De pes­te 20 de ani faceți diver­se expe­ri­men­te pe cetă­țe­nii aces­tei țări. Pot accep­ta să faceți expe­ri­men­te pe noi, adul­ții…, meri­tăm…, pen­tru că nu știm sau poa­te nu avem cum să ale­gem oameni ce iubesc țara asta pen­tru a ne con­du­ce. 

Dar sti­ma­tă doam­nă, sti­mați poli­ti­cieni, eu și alți zeci de mii de părin­ții vă inter­zi­cem să ne dis­tru­geți copi­ii. Tră­im într‑o țară în care sis­te­mul medi­cal nu asi­gu­ră părin­ți­lor sigu­ran­ța că după ce aduc pe lume un copil cu mari efor­turi finan­ci­a­re nu au sigu­ran­ță că plea­că din spi­tal cu nou-năs­cu­tul sănă­tos, fără sta­fi­loc­coc sau mai știu eu ce bacterii. 

Și apoi ne lup­tăm în fie­ca­re zi să asi­gu­răm copi­i­lor noș­tri o via­ță decen­tă într‑o țară unde alo­ca­ția este extrem de mică și totuși avem poli­ti­cie­nii prin­tre cei mai înstă­riți din Euro­pa. Apoi ajun­gem în peri­oa­da șco­la­ră a copi­i­lor noș­tri…, unde sunt pre­lu­ați în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor de învă­ță­tori ce din păca­te au uitat cât poa­te un copil de 6 ani”, scrie feme­ia, Car­men Anca.

Ea vor­beș­te des­pre pro­gra­ma încăr­ca­tă, care îi obli­gă pe copii ca încă din cla­sa I să facă por­to­fo­lii, să învețe pes­te capa­ci­ta­tea unui copil de 6 ani, “din dorin­ța cadre­lor didac­ti­ce să se afir­me, să câști­ge cât mai mul­te con­cur­suri, exa­me­ne semes­tri­a­le” și își înche­ie mesa­jul către minis­tru cu un apel.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici. (foto: elevi — arhivă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply