VIDEO Ședință aprinsă a Consiliului Local. Consilierii opoziției: Primăria riscă plângeri penale pentru demolarea garajelor, iar azbestul, măcinat de buldozere, poate îmbolnăvi grav populația!

  0
  790

  Ședin­ță aprin­să a Con­si­li­u­lui Local. Con­si­li­e­rii opo­zi­ți­ei: Pri­mă­ria ris­că plân­geri pena­le pen­tru demo­la­rea gara­je­lor, iar azbes­tul, măci­nat de bul­do­ze­re, poa­te îmbol­nă­vi grav popu­la­ția!

  Edi­tia de Sud: Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia s‑au reu­nit, astăzi, în ședin­ță ordi­na­ră, ulti­ma din acest an, ce a cuprins nu mai puțin de 42 de punc­te pe ordi­nea de zi.

  Rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli a fost unul din­tre aces­te punc­te, modi­fi­că­ri­le adu­se aces­tu­ia făcând refe­ri­re, din spu­se­le vice­pri­ma­ru­lui Dra­goș Ange­les­cu, la supli­men­tări prin vân­za­rea de bunuri, rea­bi­li­ta­rea, cu 40.000 de lei a gar­du­lui Gră­di­ni­ței nr. 3 (care este un real peri­col pen­tru micu­ții de aici, fiind aproa­pe de pră­bu­și­re), dar și sume pro­ve­ni­te de la Casa de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te pen­tru Spi­ta­lul Muni­ci­pal – 1,7 mili­oa­ne de lei.

  Pro­ble­ma gara­je­lor a infla­mat, încă o dată, spi­ri­te­le în Con­si­li­ul Local. Con­si­li­e­rul local Ozghiun Mena­bit a dorit să știe dacă pri­mă­ria este con­ști­en­tă de fap­tul că gara­je­le demo­la­te, fie de către cetă­țe­nii care le dețin, fie de către fir­ma anga­ja­tă prin SICAP, de Pri­mă­rie, arun­că, în atmosfe­ră, par­ti­cu­le de abest, recu­nos­cu­te la nivel mondi­al ca fiind can­ce­ri­ge­ne.

  Pro­pri­e­ta­rii de gara­je au pri­mit un ter­men foar­te scurt, pen­tru a‑și demo­la gara­je­le. Ei nu au timp să ia legă­tu­ra cu o fir­mă spe­cia­li­za­tă în demo­lări de acest gen, care să fie acre­di­ta­tă pen­tru a mânui mate­ri­a­le peri­cu­loa­se pre­cum azbes­tul. Par­ti­cu­le­le aces­tea ne otră­vesc copi­ii, sun­teți con­ști­enți de acest lucru? Pro­pun ca acea sumă de 2.100 de lei, pe care pri­mă­ria o soli­ci­tă pen­tru a demo­la gara­jul unei fami­lii, să nu mai fie achi­ta­tă de cel care a deți­nut con­struc­ția, în schimb pri­mă­ria să facă gra­tu­it lucra­rea. Gân­diți-vă că oame­nii ace­ia au dat bani pe ace­le gara­je, au plătit taxe și impo­zi­te zeci de ani pen­tru ele, măcar atât să putem face pen­tru a‑i aju­ta”, a spus Ozghiun Mena­bit.

  La rân­dul său, Paul Folea­nu, con­si­li­er local, a dorit să știe care este orga­nis­mul care a con­sta­tat fap­tul că aces­te con­struc­ții, gara­je­le, sunt ile­ga­le:

  Potri­vit Legii 50, dacă timp de doi ani de la momen­tul edi­fi­că­rii nimeni nu a luat nicio măsu­ră împo­tri­va aces­tor con­struc­ții, pri­mă­ria este obli­ga­tă să le trea­că în lega­li­ta­te. Mi se pare că, azi, pri­mă­ria dis­tru­ge pe bani publici pro­pri­e­tăți pri­va­te. Fapt care ar putea duce chiar la plân­geri pena­le”, a con­clu­zio­nat Paul Folea­nu.

  Pole­mici vii au avut loc și în cazul alo­că­rii a 4,5 mili­oa­ne de euro pen­tru repa­ra­ți­i­le sau înfi­in­ța­rea de tro­tu­a­re în Car­ti­e­rul Colo­niști, fon­duri din împru­mu­tul făcut de pri­mă­rie la CEC Bank. Con­si­li­e­rii opo­zi­ți­ei spun că, în locul aces­tor sume fabu­loa­se, s‑ar fi putut con­strui, de la zero, cel puțin o școa­lă nouă în Man­ga­lia.

  Tre­bu­ie men­țio­nat fap­tul că toa­te aces­te pro­iec­te au tre­cut la votul majo­ri­tă­ții con­si­li­e­ri­lor locali, cu excep­ția abți­ne­ri­lor PSD-ALDE.

  Cu majo­ri­ta­te de voturi sau chiar în una­ni­mi­ta­te, ale­șii au mai decis ade­ra­rea Man­ga­li­ei la Aso­ci­a­ția Loca­li­tă­ți­lor și Zone­lor Isto­ri­ce și de Artă din Româ­nia, acor­da­rea unui spor de de peri­cu­lo­zi­ta­te de 15% anga­ja­ți­lor Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport, modi­fi­ca­rea tari­fe­lor pen­tru ser­vi­ci­ul de salu­bri­za­re, pre­cum și acor­da­rea unor apar­ta­men­te la blo­cu­ri­le ANL și cele din sta­țiu­nea Nept­un ce apar­țin mun­ci­pa­li­tă­ții către anga­jați Apa­ra­tu­lui de Spe­cia­li­ta­te al Pri­ma­ru­lui urbei.

  S‑au mai apro­bat bur­se­le către ele­vii din învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar pen­tru anul șco­lar 2017–2018 semes­trul al II-lea și pen­tru pri­mul semes­tru al anu­lui șco­lar în curs, ală­tu­ri de decon­tu­ri­le chel­tu­ie­li­lor cadre­lor didac­ti­ce și per­so­na­lu­lui auxi­li­ar pen­tru anul șco­lar 2018–2019.

  editiadesud.ro, 06.12.2018.


  MN: Adă­u­găm câte­va sec­ven­țe video din ședin­ța CL Man­ga­lia, pre­lu­a­te de pe Fb:

  DESPRE GARAJE ȘI DESPRE GRĂDINIȚA 3:

  ÎNTRE A SE CONSTRUI UN PALAT AL SPORTURILOR + O ȘCOALĂ PENTRU GIMNAZIULGALA GALACTIONVERSUS BORDURI ÎN COLONIȘTI (DE ACEEAȘI BANI!), CONSILIERII AU VOTAT BORDURILE!
  - pro­ba­bil sunt din aur!
  - de la minu­tul 4:40:

  BORDURI ÎN LOC DE ȘCOALĂ, BORDURI ÎN LOC DE UN PALAT AL SPORTURILOR.

  […] De banii pen­tru a se con­strui o școa­lă pen­tru Gala Galac­tion și un palat al spor­tu­ri­lor, pri­ma­rul și con­si­li­e­rii lui au hotă­rât să se pună bor­duri în Colo­niști.

  Nu sunt bani pe care îi avem. Sunt 4,3 mili­oa­ne euro împru­mu­tați de la CEC Bank.
  Pen­tru care Man­ga­lia va ram­bu­r­sa 6 mili­oa­ne euro, vor fi obli­gați con­tri­bu­a­bi­lii să plă­teas­că 15 ani de rate.

  Până în anul 4 de rate, bor­du­ri­le ace­lea nici nu mai exis­tă, se dete­ri­o­rea­ză.
  O școa­lă și un palat al spor­tu­ri­lor rămân pen­tru tot­dea­u­na! (Mena­bit Ozghiun, con­si­li­er local PSD).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele