IPJ CONSTANȚA:
  BILANȚ LA FINAL DE AN 2018

  0
  443

  INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA  

  BILANȚ LA FINAL DE AN 2018

  Și în anul 2018, poli­țiș­tii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța și-au direc­țio­nat efor­tu­ri­le pen­tru apă­ra­rea inte­gri­tă­ții și a avu­tu­lui cetă­țe­ni­lor, a pro­pri­e­tă­ții publi­ce și pen­tru tra­ge­rea la răs­pun­de­re a celor care se fac res­pon­sa­bili de comi­te­rea unor fap­te care aduc atin­ge­re aces­tor valori.

  Prin­ci­pa­la pri­o­ri­ta­te a poli­țiș­ti­lor con­stăn­țeni a reprezentat‑o ges­tio­na­rea tutu­ror situ­a­ți­i­lor în bene­fi­ci­ul cetă­țe­ni­lor. În anul 2018, con­du­ce­rea IPJ Con­stan­ța, prin poli­țiș­tii din cadrul struc­tu­ri­lor de spe­cia­li­ta­te, a obți­nut rezul­ta­te nota­bi­le prin des­truc­tu­ra­rea mai mul­tor gru­puri infrac­țio­na­le, făcând Con­stan­ța un oraș mai sigur.

  Din punct de vede­re al sta­tis­ti­cii, com­pa­ra­tiv cu anul 2017, în peri­oa­da viza­tă a aces­tui an, infrac­țio­na­li­ta­tea sesi­za­tă a scă­zut cu 1.112 fap­te (-5,5%), de la 20.307 la 19.195. Ana­li­zând după modul de sesi­za­re, se obser­vă o scă­de­re a fap­te­lor sesi­za­te, prin plân­ge­re (-534) și a celor din ofi­ciu (-192).

  În ceea ce pri­veș­te infra­cţiu­ni­le con­tra liber­tă­ții per­soa­nei, se înre­gis­trea­ză o scă­de­re de 28 fap­te (-2,51%). Fur­tu­ri­le înre­gis­trea­ză în acest an o scă­de­re de 624 fap­te (-9,5%), fur­tul din soci­e­tăți comer­ci­a­le este în scă­de­re cu 136de  fap­te (-14,5%), fur­tul din auto­ve­hi­cu­le a scă­zut cu 564 fap­te (-55%), iar fur­tul de auto­ve­hi­cu­le a înre­gis­trat o scă­de­re cu 29 fap­te (-32,95%).

  De ase­me­nea, cli­ma­tul de ordi­ne și sigu­ran­ță publi­că este evi­den­ți­at și de scă­de­rea numă­ru­lui de tâlhă­rii, cu 64 de fap­te (-19%).

   Coo­pe­ra­re intrain­sti­tu­țio­na­lă

  După medi­ul de comi­te­re a fap­te­lor sesi­za­te în pri­me­le 11 luni, în acest an, IPJ Con­stan­ța înre­gis­trea­ză scă­deri ale valo­ri­lor faţă de ace­eași peri­oa­dă a anu­lui 2017 atât în medi­ul urban, cât şi în cel rural (cu 988 mai puți­ne fap­te sesi­za­te în medi­ul urban — total 13.153 fap­te — şi cu 124 mai puți­ne fap­te sesi­za­te în medi­ul rural — total 6.042 fap­te).

  O con­tri­bu­ție impor­tan­tă în obți­ne­rea aces­tor rezul­ta­te în medi­ul urban o repre­zin­tă asi­gu­ra­rea pre­zen­ței dis­po­zi­ti­ve­lor de ordi­ne și sigu­ran­ță publi­că în sis­tem inte­grat cu supli­men­ta­rea, atunci când a fost posi­bil, cu efec­ti­ve de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Jude­țean Con­stan­ța, Gru­pă­rii de Jan­darmi Mobi­le Con­stanţa și de la Gar­da de Coas­tă Con­stan­ța. Situ­a­ția a fost posi­bi­lă și în con­tex­tul acti­vi­tă­ți­lor pre­ven­ti­ve des­fă­șu­ra­te de poli­țiști.

  În medi­ul rural, scă­de­rea fap­te­lor sesi­za­te este o con­se­cin­ță a con­sti­tu­i­rii unor dis­po­zi­ti­ve de sigu­ran­ță publi­că suple și dina­mi­ce, adap­ta­te la spe­ci­fi­cul situ­a­ți­ei ope­ra­ti­ve. Con­ti­nu­a­rea patru­lă­rii auto (cu 1–2 patrule/secție) pe schim­bu­ri­le II și III, pre­cum și în zile­le de wee­kend și săr­bă­tori lega­le a avut în vede­re pre­ve­ni­rea infrac­țiu­ni­lor de ultraj, asi­gu­ra­rea unei inter­ven­ții ope­ra­ti­ve la ape­lu­ri­le cetă­țe­ni­lor și tot­o­da­tă, uti­li­za­rea unor punc­te de sta­țio­na­re, în inter­va­le ora­re bine sta­bi­li­te, rapor­ta­te la locul și tim­pul cri­tic de comi­te­re a fap­te­lor anti­so­ci­a­le”, a pre­ci­zat comi­sar-șef de poli­ție Con­stan­tin Dan­cu, coman­dan­tul IPJ Con­stan­ța.

  Dis­po­zi­ti­ve dina­mi­ce

  Pe linia infrac­țiu­ni­lor stra­da­le sesi­za­te se înre­gis­trea­ză o scă­de­re de 461 fap­te (-37,36%), cu un număr total de 773 fap­te în pri­me­le 11 luni ale anu­lui 2018, față de 1.234 fap­te la 11 luni ale anu­lui 2017. Din­tre aces­tea, 296 au fost săvâr­și­te ziua și 477 noap­tea, 36 fiind con­sta­ta­te în fla­grant.

  Urma­re a măsu­ri­lor dis­pu­se pen­tru dina­mi­za­rea dis­po­zi­ti­ve­lor de ordi­ne și sigu­ran­ță publi­că, situ­a­ția sesi­ză­ri­lor de natu­ră pena­lă des­co­pe­ri­te în fla­grant înre­gis­trea­ză o creș­te­re cu 705 fap­te (+44, 23%), de la 1.594 fap­te la 11 luni 2017, la 2.299 fap­te la 11 luni 2018.

  Dosa­re pena­le

  În pri­vin­ța evo­lu­ți­ei situ­a­ți­ei pe linia dosa­re­lor pena­le, poli­țiș­tii con­stăn­țeni înre­gis­trea­ză o scă­de­re a sto­cu­lui față de înce­pu­tul anu­lui cu 2.141 dosa­re (la înce­pu­tul anu­lui erau în lucru 58.089 dosa­re, au fost înre­gis­tra­te 20.395 dosa­re și au fost solu­țio­na­te 23.445, rămânând în lucru 55.948 dosa­re).

  Pe linia dosa­re­lor pena­le cu autor necu­nos­cut (AN), înre­gis­trăm o scă­de­re cu 2.237 dosa­re, situ­a­ția pre­zen­tân­du-se ast­fel: la înce­pu­tul anu­lui aveam în lucru 44.498 dosa­re pena­le cu AN, au fost înre­gis­tra­te 7.483 dosa­re cu AN și au fost solu­țio­na­te 9.794, rămânând în lucru 42.261 dosa­re pena­le cu AN.

  Toa­te aces­te rezul­ta­te pozi­ti­ve rele­vă o acti­vi­ta­te foar­te bună a poli­ţi­ş­ti­lor numi­ţi în struc­tu­ri­le poli­ţi­ei judi­ci­a­re (atât de la struc­tu­ri­le de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le cât și la cele de ordi­ne publi­că), pe linia instru­men­tă­rii dosa­re­lor pena­le, des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ţi­lor de inves­ti­ga­re, cule­ge­re a infor­ma­ţi­i­lor și admi­nis­tra­re a pro­be­lor, pre­cum și o cola­bo­ra­re per­ma­nen­tă și efi­cien­tă cu uni­tă­ți­le de Par­chet.

     Situ­a­ția acci­den­te­lor ruti­e­re

  Pe linia poli­ți­ei ruti­e­re, în cur­sul pri­me­lor 11 luni ale anu­lui 2018, com­pa­ra­tiv cu ace­eași peri­oa­dă a anu­lui 2017, pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța s‑au înre­gis­trat 107 acci­den­te gra­ve, sol­da­te cu 60 de per­soa­ne dece­da­te și 67 de per­soa­ne răni­te grav, con­sta­tân­du-se scă­deri la numă­rul acci­den­te­lor gra­ve (-14), la numă­rul per­soa­ne­lor grav răni­te (-20) şi al per­soa­ne­le dece­da­te (-6).

  Tot­o­da­tă, poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au for­mu­lat un număr de 21 de pro­pu­neri de ares­ta­re, în urma căro­ra au fost reți­nu­te 24 de per­soa­ne. În con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor, instan­țe­le de jude­ca­tă au admis ares­ta­rea pre­ven­ti­vă pen­tru 17 din­tre incul­pați.

  Per­so­nal înca­drat

  Dina­mi­ca de resur­se uma­ne a Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stan­ța în pri­me­le 11 luni ale anu­lui 2018 pre­zin­tă un grad de  înca­dra­re de 83,67% (78,90% ofi­ţeri de poli­ţie, 84,67% agenţi de poli­ţie și 88,61% per­so­nal con­trac­tu­al).

  Defi­ci­tul de per­so­nal s‑a dimi­nu­at prin înca­dra­rea pro­moţi­i­lor de absol­venţi ai insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ supe­ri­or și pos­tli­ceal ale M.A.I (12 ofi­țeri și 96 agenți), cât și prin înca­dra­rea direc­tă a unui număr de 7 ofi­țeri, 3 agenți și 5 per­so­nal con­trac­tu­al. Majo­ri­ta­tea func­ți­i­lor de con­du­ce­re ante­ri­or vacan­te, au fost ocu­pa­te în anul 2018 prin examen/concurs, fiind asi­gu­ra­tă sta­bi­li­ta­tea și con­ti­nu­i­ta­tea actu­lui de coman­dă.

  La nive­lul mana­ge­men­tu­lui resur­se­lor uma­ne, s‑au avut în vede­re cu pri­o­ri­ta­te: asi­gu­ra­rea sta­bi­li­tă­ţii efec­ti­ve­lor de poli­ţi­şti în zone­le ope­ra­ti­ve, ocu­pa­rea prin con­curs a func­ți­i­lor de con­du­ce­re vacan­te şi adap­ta­rea rapi­dă şi efi­cien­tă la noua pro­fe­sie a poli­ţi­ş­ti­lor absol­venți ai insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ ale M.A.I. și ai celor înca­dra­ţi din sur­să exter­nă în anul 2018.

  Cali­ta­tea actu­lui mana­ge­ri­al, pre­cum și impli­ca­rea acti­vă a tutu­ror struc­tu­ri­lor IPJ Con­stan­ța au con­dus la rezul­ta­te deo­se­bi­te, înre­gis­trân­du-se scă­deri la majo­ri­ta­tea fap­te­lor infrac­țio­na­le. Toa­te aces­te efor­turi depu­se de poli­țiș­tii con­stăn­țeni au fost răs­plăti­te prin fee­d­ba­ck-ul pozi­tiv venit din par­tea soci­e­tă­ții civi­le, care a înce­put să con­ști­en­ti­ze­ze fap­tul că obiec­ti­vul prin­ci­pal este ace­la de a face Con­stan­ța un oraș tot mai sigur, lucru care se poa­te rea­li­za doar printr‑o impli­ca­re acti­vă și coo­pe­ra­re cu orga­ne­le de poli­ție.


  Man­ga­lia News, 28.12.2018. (sur­sa: IPJ Con­stan­ța).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele