De Centenar, Tricolor de 100 de metri, la țărmul Mării Negre [Foto/VIDEO]

  0
  308

  De Cen­te­nar, Tri­co­lor de 100 de metri, la țăr­mul Mării Negre.

  Lima­nu — 2 Mai — Vama Veche — 1 Decem­brie 2018:

  Sute de local­nici, elevi ai Șco­lii Gim­na­zi­a­le Lima­nu – 2 Mai, părinți ai aces­to­ra, cadre didac­ti­ce dar și invi­tați de sea­mă au par­ti­ci­pat în data de 1 Decem­brie la fes­ti­vi­tă­ți­le orga­ni­za­te de con­du­ce­rea uni­tă­ții de învă­țământ și admi­nis­tra­ția loca­lă, în comu­nă și pe pla­ja din Vama Veche, cu oca­zia Marii Uniri.

  Mani­fes­tă­ri­le au debu­tat la ora 10.30, la sta­tu­ia Ero­i­lor Mar­tiri din comu­na Lima­nu unde, după ce au into­nat imnul Româ­ni­ei, elevi ai șco­lii Gim­na­zi­a­le Lima­nu – 2 Mai au sus­ți­nut un scurt pro­gram artis­tic, în jurul tri­co­lo­ru­lui. Tot cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­ru­lui, a fost ofi­ci­a­tă slu­j­ba de sfin­ți­re a sta­tuii care, de curând, a fost rea­bi­li­ta­tă de Pri­mă­ria Lima­nu.

  Ero­ii comu­nei care și-au pier­dut via­ța în lup­te­le pen­tru reîn­tre­gi­rea țării au fost pome­niți de pri­ma­rul Daniel Geor­ges­cu, după care repre­zen­tan­ții șco­lii, ai admi­nis­tra­ți­ei loca­le împre­u­nă cu dom­nul sena­tor Nico­lae Moga au depus coroa­ne de flori la sta­tu­ia Ero­i­lor Mar­tiri.

  Coroa­ne de flori au fost depu­se și la mor­min­te­le osta­și­lor mar­tiri, înmor­mân­tați în cur­tea bise­ri­cii din comu­nă.

  Mani­fes­tă­ri­le închi­na­te Marii Uni­rii au con­ti­nu­at la ore­le prân­zu­lui, pe pla­ja din Vama Veche unde, elevi și cadre didac­ti­ce ale Șco­lii Gim­na­zi­a­le Lima­nu – 2 Mai, au des­fă­șu­rat un steag de nu mai puțin de 100 de metri, de pe ale­ea prin­ci­pa­lă a sta­țiu­nii spre țăr­mul mării, în acor­du­ri­lor melo­di­i­lor patri­o­ti­ce și fol­clori­ce tra­di­țio­na­le.

  Cei pre­zenți au săr­bă­to­rit apoi cu un pahar de vin fiert, ceai sau țui­că fiar­tă, plă­cin­te tra­di­țio­na­le dobro­ge­ne, cu mere și dov­leac. În mod sim­bo­lic, pen­tru a mar­ca eve­ni­men­tul de astăzi, a fost pre­gă­tit și un cozo­nac în for­ma numă­ru­lui 100, iar la fina­lul petre­ce­rii, cei pre­zenți s‑au prins în horă.

  #Romania100 #Cen­te­nar #1Decembrie #Lima­nu #2Mai #Vama­Ve­che #Hagieni #Dra­gDe­Ro­ma­ni­a­Mea


  Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 02.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele