Cozi la sucursalele BNR pentru bancnota aniversară dedicată Centenarului [FOTO]

  0
  354

  Cozi la sucur­sa­le­le BNR pen­tru banc­no­ta ani­ver­sa­ră dedi­ca­tă Cen­te­na­ru­lui. 

  Banc­no­ta ani­ver­sa­ră lan­sa­tă luna aceas­ta de BNR cu oca­zia împli­ni­rii a 100 de ani de la Marea Uni­re gene­rea­ză cozi la sucur­sa­le­le Băn­cii Națio­na­le. Zeci de per­soa­ne stau luni la coa­dă, la sucur­sa­la BNR din stra­da Lip­s­cani, pen­tru a obține banc­no­ta cu valoa­rea nomi­na­lă de 100 de lei ce se vin­de — împre­u­nă cu un pli­ant — la pre­țul de 150 de lei, exclu­siv TVA.

  Înghe­su­ia­lă a fost și săp­tămâ­na tre­cu­tă, inte­re­sul de a obține una din­tre cele 10.000 de banc­no­te tipă­ri­te fiind mare.

  La cozi nu stau numai colec­țio­nari, ci și cei care spe­cu­lea­ză inte­re­sul unor ast­fel de dori­tori. Pe site-uri­le cu anun­țuri, banc­no­ta a apă­rut deja la vân­za­re, cu pre­țuri între 320 și 1.000 de lei.

  Cum ara­tă banc­no­ta:

  Pe aver­sul banc­no­tei se regă­sesc urmă­toa­re­le ele­men­te gra­fi­ce repre­zen­ta­ti­ve: în par­tea dreap­tă por­tre­te­le rege­lui Fer­di­nand I şi regi­nei Maria; dede­subt, pe două rân­duri, nume­le aces­to­ra şi anii de via­ţă, res­pec­tiv „REGELE FERDINAND I 1865–1927” şi „REGINA MARIA 1875–1938”. În zona cen­tra­lă, o ima­gi­ne de la Marea Adu­na­re Naţio­na­lă de la Alba Iulia, din 1 Decem­brie 1918. […]

  Pe rever­sul banc­no­tei sunt ilus­tra­te intra­rea în Bucu­rești a ala­i­u­lui regal la l Decem­brie 1918 și un frag­ment din buz­du­ga­nul rege­lui Fer­di­nand I, res­pec­tiv patru femei în cos­tu­me popu­la­re spe­ci­fi­ce fie­că­rei pro­vin­cii româ­neşti uni­te: Basa­ra­bia, Româ­nia, Ţara Arde­a­lu­lui şi Buco­vi­na. 

  Arti­co­lul inte­gral poa­te fi citit pe hotnews.ro.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele