Arhiepiscopia Tomisului, obligată de judecători să‑i plătească daune morale lui Traian Chircu, fostul preot militar şi ctitorul bisericii garnizoanei Mangalia

  0
  480

  Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui, obli­ga­tă de jude­că­tori să plă­teas­că dau­ne mora­le unui pre­ot cate­ri­sit!

  Tra­ian Chir­cu, fos­tul pre­ot mili­tar şi cti­to­rul bise­ri­cii gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia cu hra­mul Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui, suc­ces în instan­ță în fața Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui! Chir­cu a reu­șit să obți­nă obli­ga­rea insti­tu­ți­ei de cult la pla­ta de dau­ne mora­le, în scan­da­lul care a ținut, în tre­cut, pri­me­le pagini ale pre­sei loca­le. Tra­ian Chir­cu a fost jude­cat la Con­sis­to­riu la data de 11 iunie 2009 pen­tru ges­tio­na­rea inco­rec­tă, în inte­res pro­priu, a uni­tă­ții bise­ri­cești în care a slu­jit, pro­du­când dau­ne finan­ci­a­re în sumă de 272.440,06 lei.

  Minis­te­rul Apă­ră­rii a cedat 2,5 hec­ta­re Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia pen­tru con­stru­i­rea cape­lei, în 2008, însă, la scurt timp după înce­pe­rea lucră­ri­lor, aces­tea s‑au sto­pat. Tra­ian Chir­cu, împre­u­nă cu câţi­va eno­ri­a­şi, au strâns banii nece­sari fina­li­ză­rii con­stru­cţi­ei. Fuse­se sta­bi­lit ca bise­ri­ca să fie gata la 15 august 2008, de Sfân­ta Maria, însă ÎPS Teo­do­sie i‑a cerut lui Chir­cu să se gră­beas­că pen­tru ca bise­ri­ca să fie gata mai devre­me, când se ser­bau zile­le Con­stanţei şi urma să fie adus la Man­ga­lia Sfân­tul Brâu al Mai­cii Dom­nu­lui.

  Ca să ter­mi­ne mai repe­de, pre­o­tul Chir­cu a soli­ci­tat aju­to­rul eno­ri­a­şi­lor, iar o par­te din­tre aceş­tia s‑au împru­mu­tat la bănci şi au ofe­rit sume mari de bani din eco­no­mi­i­le pro­prii. S‑au strâns ast­fel 206.987 lei. Între timp, Cape­la Mili­ta­ră — Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia a fost pre­lu­a­tă de Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui şi trans­for­ma­tă în Bise­ri­ca Parohia­lă cu Hra­mul „Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui”, în teme­iul Deci­zi­ei nr. 20/12.02.2009 a I.P.S. Teo­do­sie, Arhi­e­pi­scop al Tomi­su­lui.

  Uni­ta­tea Mili­ta­ră 02078 Man­ga­lia a adus la cunoş­tinţa lui Chir­cu că rapor­tu­ri­le sale de mun­că cu res­pec­ti­va uni­ta­te mili­ta­ră au înce­tat, motiv pen­tru care fos­tul pre­ot nu mai avea drep­tul să folo­seas­că fun­cţia. Pre­o­tul Tra­ian Chir­cu a fost jude­cat de Con­sis­to­ri­ul epar­hial al Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui şi, ulte­ri­or, mai exact în apri­lie 2009, cate­ri­sit din ordi­nul lui ÎPS Teo­do­sie, pe motiv că ar fi pre­ju­di­ci­at bise­ri­ca. El a mai fost acu­zat de calomni­e­rea și acu­ze neîn­te­me­ia­te la adre­sa cle­ru­lui și a orga­ne­lor supe­ri­oa­re bise­ri­cești; înde­pli­ni­rea cu rea cre­din­ță a înda­to­ri­ri­lor impu­se de legiu­i­ri­le bise­ri­cești; înde­le­t­ni­ci­rea cu afa­ceri potri­v­ni­ce che­mă­rii pre­o­țești; neas­cul­ta­rea de auto­ri­tă­ți­le bise­ri­cești. După eva­cu­a­rea lui din bise­ri­că, a urmat scan­dal după scan­dal, fos­tul pre­ot încer­când, pe toa­te căi­le posi­bi­le, să fie repus pe func­ție. La un moment dat, în 2013, sus­ți­nea că are o deci­zie în favoa­rea sa, însă repre­zen­tan­ții Arhi­e­pi­sco­pi­ei nu au intrat, nici până în ziua de azi, în pose­sia docu­men­tu­lui.

  Anul tre­cut, Tra­ian Chri­cu a des­chis o acțiu­ne în instan­ță, soli­ci­tând jude­că­to­ri­lor să obli­ge Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui la pla­ta dau­ne­lor mora­le sur­ve­ni­te în urma cate­ri­si­rii și, res­pec­tiv, a scan­da­lu­lui care a urmat.

  ”În ceea ce pri­veș­te pagu­be­le mora­le, recla­man­tul a fost con­dam­nat la o nedreap­tă și neca­no­ni­că cate­ri­si­re care a însem­nat izo­la­rea sa de ori­ce cle­ric în acti­vi­ta­te, pre­cum și izo­la­rea de comu­ni­ta­te religioasă/civilă”, și‑a moti­vat Chir­cu acțiu­nea din instan­ță. Pe fond, a pier­dut însă, la apel, instan­ța a decis să case­ze pri­ma hotă­râre. În acest sens, jude­că­to­rul de caz a admis, pe 7 decem­brie a.c., recur­sul. ”Schim­bă în par­te sen­tinţa ape­la­tă în sen­sul că admi­te în par­te acţiu­nea pri­vind obli­ga­rea la dau­ne mora­le. Obli­gă pârâ­ta Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui la pla­ta către recla­man­tul Chir­cu Tra­ian a sumei de 15000 lei repre­zen­tând dau­ne mora­le”, se ara­tă în deci­zia instan­ței.

  Repre­zen­tan­ții Arhi­e­pi­sco­pi­ei spun că nu comen­tea­ză deci­zia, așteap­tă moti­va­rea pen­tru a înțe­le­ge care moti­ve­le care au stat la baza aces­tei hotă­râri. ”Nu este de comen­tat. Vom face recurs, aștep­tăm moti­va­rea să vedem de ce i‑a dat câștig de cau­ză instan­ța, să vedem ce a invo­cat. Din punc­tul nos­trud e vede­re, pre­o­tul este cate­ri­sit, nua vem nici o hotă­râre de pune­re pe func­ție”, a spus Eugen Tănă­sescu, pur­tă­to­rul de cuvânt al Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui.

  Mire­la PASCAL, replicaonline.ro, Luni, 10 decem­brie 2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele