Adio facturi la energie!
  De când vor putea aplica românii pentru cei 20.000 de lei de la stat

  0
  276

  Adio fac­turi la ener­gie! De când vor putea apli­ca româ­nii pen­tru cei 20.000 de lei de la stat.

  Româ­nii care stau la casă și care vor să-şi insta­le­ze pano­uri foto­vol­tai­ce cu care să pro­du­că ener­gie elec­tri­că pot bene­fi­cia de un nou pro­gram de finanţa­re, con­form unui anunț al minis­te­ru­lui Mediu­lui.

  Nou­ta­tea pro­gra­mu­lui con­stă în fap­tul că deţi­nă­to­rii de pano­uri vor putea livra sur­plu­sul către reţea­ua naţio­na­lă, amor­ti­zând inves­ti­ţia.

  Ghi­dul de finanţa­re a fost deja publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al şi pre­ve­de că ori­ce per­soa­nă fizi­că poa­te pri­mi până la 20.000 de lei pen­tru a‑şi insta­la pano­uri foto­vol­tai­ce pen­tru locu­inţa pro­prie.

  Minis­te­rul finanţea­ză achi­zi­ţio­na­rea tutu­ror ele­men­te­lor unui sis­tem foto­vol­taic de la pano­uri până la pro­iec­tul de insta­la­re. Pro­gra­mul va avea trei eta­pe.

  Pri­ma par­te a calen­da­ru­lui pre­ve­de înscri­e­rea ope­ra­to­ri­lor care pot insta­la ast­fel de pano­uri.

  Preşe­din­te­le Fon­du­lui de Mediu, Cor­nel Bre­zui­că, cel care coor­do­nea­ză pro­gra­mul, spu­ne că aceas­tă eta­pă va înce­pe în luna ianu­a­rie.

  Toa­te inves­ti­ţi­i­le astea se vor rea­li­za prin aceşti insta­la­tori, prin aceşti ope­ra­tori eco­no­mici care au drep­tul de a ope­ra pe reţea, de a face lucrări de elec­tri­ci­ta­te. Con­di­ţia este să aibă auto­ri­za­ţie de tip B de la ANRE. Vom vali­da pe toţi cei care au inte­re­sul să lucre­ze în cadrul pro­iec­tu­lui. Vor sem­na un con­tract cu Fon­dul de Mediu şi de la momen­tul res­pec­tiv aceşti insta­la­tori pot monta pen­tru toa­te per­soa­ne­le fizi­ce care doresc să acce­se­ze pro­iec­tul.

  Pasul doi va fi în mar­tie, când încep înscri­e­ri­le per­soa­ne­lor fizi­ce inte­re­sa­te să-şi insta­le­ze pano­uri foto­vol­tai­ce. Aces­tea îşi vor depu­ne dosa­rul după ce-şi vor ale­ge unul din insta­la­to­rii din lis­ta apro­ba­tă de Fon­dul de Mediu.

  După vali­da­rea dosa­re­lor va urma eta­pa fina­lă, adi­că insta­la­rea sis­te­mu­lui. Nou­ta­tea aces­tui pro­gram ţine nu doar de finanţa­rea insta­la­ţi­ei foto­vol­tai­ce, ci şi de fap­tul că sur­plu­sul de ener­gie pro­dus de per­soa­ne­le fizi­ce va putea fi livrat direct în sis­te­mul naţio­nal de ener­gie. Cu alte cuvin­te, ceea ce nu con­sumi poţi să livrezi în sis­te­mul naţio­nal şi să pri­meşti bani pen­tru aceas­ta. (sur­sa: capital.ro).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele