Teatrul de Stat Constanţa marchează Ziua Naţională a României cu spectacolul LUCEAFĂRUL. Intrarea este gratuită

  0
  152

  Tea­trul de Stat Con­stanţa mar­chea­ză Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei cu spec­ta­co­lul LUCEAFĂRUL. Intra­rea este gra­tu­i­tă.

  În aştep­ta­rea spec­ta­co­lu­lui „Ini­ma Regi­nei Maria”, ce va săr­bă­tori CENTENARUL Marii Uniri de la 1918 şi va avea pre­mie­ra în wee­ken­dul 7 — 8 — 9 decem­brie, Tea­trul de Stat Con­stanţa mar­chea­ză Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei cu un spec­ta­col pe ver­su­ri­le poe­tu­lui nos­tru naţio­nal, Mihai Emi­ne­scu.

  Lucea­fă­rul” o are ca pro­ta­go­nis­tă pe actri­ţa Lui­za Sari­van, ală­tu­ri de bale­ri­nii Vic­to­ria Creţ, Cos­min și Mihai Adri­an, cunos­cuți publi­cu­lui și pen­tru par­ti­ci­pa­rea, până în fina­lă, la show-ul de tele­vi­ziu­ne „Româ­nii au talent”.

  Aşa­dar, sâm­bă­tă, 1 Decem­brie 2018, de la ora 19.00, Tea­trul de Stat vă invi­tă la un spec­ta­col de poe­zie şi dans, cu intra­rea libe­ră.

  Dar wee­kend-ul tea­tral înce­pe de vineri, 30 noiem­brie, ora 19.00, când vă veţi putea din nou întâl­ni cu pro­ta­go­ni­ş­tii spec­ta­co­lu­lui „Vee­tho­ven…, făi!”, Lana Mos­ca­liuc, Lui­za Mar­ti­ne­scu şi Remus Archip. Tex­tul le apa­rţi­ne Lanei Mos­ca­liuc şi lui Iuli­an Ena­che, aces­ta din urmă rea­li­zând şi regia.

  Este o come­die savu­roa­să, cu o doc­to­ri­ţă anxi­oa­să, o lăp­tă­rea­să vul­ga­ră şi un elec­tri­cian beţiv care for­mea­ză un tri­unghi amo­ros, veghe­at de spi­ri­tul geni­a­lu­lui com­po­zi­tor năs­cut în Bonn.

  Sce­no­gra­fia poar­tă sem­nă­tu­ra Lăcră­mi­oa­rei Dumi­tra­ş­cu, iar muzi­ca este com­pu­să de Adri­an Mihai.

  Dumi­ni­că, 2 decem­brie, de la ora 19.00, aveţi oca­zia să călă­to­ri­ţi ima­gi­nar în Ita­lia, mai pre­cis la Chi­o­ggia, cu o cele­bră come­die a lui Car­lo Gol­doni. „Gâl­ce­vi­le din Chi­o­ggia” izbu­c­nesc din cau­za intri­gi­lor amo­roa­se, dar, într-un fel sau altul, totul se ter­mi­nă cu bine. Este poves­tea pli­nă de vese­lie și culoa­re a cer­tu­ri­lor între două gru­puri de pes­cari din micul ora­șel aflat la țăr­mul Adri­a­ti­cei, în lagu­na vene­ți­a­nă.

  Andu Axen­te, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Ana-Maria Ște­fan, Andrei Can­ta­ra­giu, Mari­an Ado­chi­ței, Adri­an Dumi­tres­cu, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Geor­gi­a­na Mazi­les­cu, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Flo­ren­tin Roman, Cos­min Miha­le, Remus Archip şi Mire­la Pană joa­că sub îndru­ma­rea regi­zo­ra­lă a Danei Dumi­tres­cu. Core­gra­fia îi apa­rţi­ne Ste­lei Cocâr­lea, sce­no­gra­fia, Lăcră­mi­oa­rei Dumi­tra­ş­cu, iar muzi­ca, lui Adri­an Ale­xan­dru.

  Pre­mie­ra a avut loc în febru­a­rie 2011, iar în 2012 monta­rea a fost nomi­na­li­za­tă la secţiu­nea Cel mai bun spec­ta­col a Fes­ti­va­lu­lui Naţio­nal de Come­die de la Gala­ţi.


  Man­ga­lia News, 28.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele