Zilele Recoltei, săptămâna aceasta, în Portul Turistic Mangalia

0
1522

Zile­le Recol­tei, săp­tămâ­na aceas­ta, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia.

Edi­tia de Sud: În peri­oa­da 3–7 octom­brie, Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, o nouă edi­ție a târ­gu­lui de pro­du­se agro-ali­men­ta­re, inti­tu­lat „Zile­le Toam­nei”. Locul de expu­ne­re şi vân­za­re a pro­du­se­lor de sezon este Por­tul Turis­tic din loca­li­ta­te, unde comer­ci­anţii îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea indi­vi­du­al, în baza avi­ze­lor şi auto­ri­za­ţi­i­lor emi­se de Pri­mă­rie.

Ca la fie­ca­re edi­ţie a târ­gu­lui de toam­nă, sunt pre­zenți la stan­du­ri­le de vân­za­re zeci de comer­ci­anţi, atât din ţară, cât şi din oraş şi zone­le limi­tro­fe ale loca­li­tă­ţii.

Vizi­ta­to­rii la stan­du­ri­le cu pro­du­se au posi­bi­li­ta­tea să achi­zi­ţio­ne­ze pre­pa­ra­te tra­di­ţio­na­le din car­ne, lap­te, brân­ze­turi, fruc­te, legu­me, dar şi dul­ciuri tra­di­ţio­na­le, pre­cum şi pro­du­se natu­ris­te.

De ase­me­nea, sunt ame­na­ja­te câte­va stan­duri cu pro­du­se viti­co­le, unde locu­i­to­rii ora­şu­lui au oca­zia să degus­te un pahar cu must, spe­ci­fic sezo­nu­lui de toam­nă, dar să şi cum­pe­re stru­guri din soiu­ri­le pre­fe­ra­te. Cei care au lăsat mai la urmă pre­gă­ti­rea con­ser­ve­lor de iar­nă, vor avea pri­le­jul să găseas­că la târg o gamă lar­gă de pro­du­se pen­tru a‑şi umple cămă­ri­le cu bună­tă­ţi.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply