Veste proastă pentru Mangalia: Lumotex, singura fabrică de confecţii rămasă funcţională, a pus definitiv lacătul pe uşă!

0
1917

Edi­tia de Sud: Ves­te proas­tă pen­tru Man­ga­lia: Lumo­tex, sin­gu­ra fabri­că de con­fe­cţii răma­să fun­cţio­na­lă, a pus defi­ni­tiv lacă­tul pe uşă!

În urmă cu puţin timp, zvo­nu­ri­le pri­vind imi­nen­ta închi­de­re a fabri­cii de con­fe­cţii Lumo­tex, deţi­nu­tă de către un inves­ti­tor ger­man, s‑au ade­ve­rit, din păca­te. Ast­fel, agen­tul eco­no­mic din Ger­ma­nia, Hor­st Scho­bel, a decis să-şi mute acti­vi­ta­tea în Alba­nia, unde taxe­le, impo­zi­te­le şi faci­li­tă­ţi­le acor­da­te inves­ti­to­ri­lor sunt mult mai avan­ta­joa­se.

Zvo­nuri refe­ri­toa­re la închi­de­rea porţi­lor fabri­cii, unde se con­fe­cţio­nau cos­tu­me, jache­te şi alte arti­co­le ves­ti­men­ta­re, au apă­rut încă de anul tre­cut, într‑o pri­mă eta­pă având loc doar o res­trân­ge­re a acti­vi­tă­ţii. Ast­fel, o par­te din­tre anga­ja­te au fost tri­mi­se în şomaj, maşi­ni­le de cusut şi cele­lal­te uti­la­je fiind muta­te în noua fabri­că din Alba­nia. Până la închi­de­rea defi­ni­ti­vă, pro­du­să în urmă cu mai puţin de două săp­tămâni, mai lucrau 100 de anga­ja­te din Man­ga­lia şi comu­ne­le înve­ci­na­te. Acum, însă, şi aces­tea se află în şomaj, îngroşând numă­rul per­soa­ne­lor fără loc de mun­că.

Aces­to­ra li se ada­u­gă per­soa­ne­le care au lucrat, vara, în turism, cât şi cele care nu reu­şesc să-şi găseas­că, la Man­ga­lia, un job potri­vit pre­gă­ti­rii pro­fe­sio­na­le. Aceas­ta este ulti­ma fabri­că de con­fec­ții închi­să la Man­ga­lia, în tre­cut mai exis­tând Euro­tex și Ste­i­ll­man, ambe­le fiind desfi­in­ța­te în urmă cu câți­va ani.

Situ­a­ţia este des­tul de cri­ti­că pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă, dar şi pen­tru cetă­ţe­nii din loca­li­tă­ţi­le limi­tro­fe, care nu au nicio posi­bi­li­ta­te să se anga­je­ze în zonă, sin­gu­ra vari­an­tă rămânând ace­ea de a ple­ca în stră­i­nă­ta­te.

Pe de altă par­te, vara ce toc­mai a tre­cut, s‑a înre­gis­trat o cri­ză acu­tă de per­so­nal cali­fi­cat în turism, ast­fel că luni la rând au curs anu­nţuri de anga­ja­re, iar agenţii eco­no­mici au fost nevo­iţi să anga­je­ze şi elevi de liceu pen­tru a putea ţine des­chi­se uni­tă­ţi­le de caza­re şi de ali­men­ta­ţie publi­că.

Sin­gu­ra spe­ranţă pen­tru Man­ga­lia şi împre­ju­ri­mi rămâ­ne tot Şan­ti­e­rul Naval, fost DMHI, în pre­zent, Damen, aflat în plin pro­ces de redre­sa­re. În pri­vinţa celor­la­lţi, cetă­ţeni care nu au pre­gă­ti­re în con­stru­cţia şi repa­ra­ţia de nave, lucru­ri­le nu sunt, deloc, roz, dim­po­tri­vă, Man­ga­lia nea­vând nicio alter­na­ti­vă opti­mă pen­tru aceş­tia.

În zonă, mai apar anu­nţuri de anga­ja­re în dome­ni­ul come­rţu­lui, şi foar­te rar al ser­vi­ci­i­lor, însă în maga­zi­ne, per­so­na­lul se schim­bă foar­te des, din cau­za sala­ri­i­lor mici şi a volu­mu­lui mare de mun­că (cărat, depo­zi­tat, aşe­zat mar­fă, înca­sat bani de la cli­enţi).

Şi cum sezo­nul rece este lung, cos­ti­si­tor (în pri­vinţa cos­tu­ri­lor pen­tru asi­gu­ra­rea şi pla­ta căl­du­rii) şi lip­sit de oport­u­ni­tă­ţi, pre­zen­tul şi vii­to­rul sunt sum­bre pen­tru cetă­ţe­nii din Man­ga­lia răma­şi fără loc de mun­că, dar cu copii de cres­cut, rate la bănci şi fac­turi de achi­tat lunar. (edi­ti­a­de­sud, 4 octom­brie 2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply