Sănătatea psihică a copiilor și adolescenților, în centrul atenţiei, cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale

0
544

Sănă­ta­tea psi­hi­că a copi­i­lor și ado­les­cen­ți­lor, în cen­trul atenţi­ei, cu pri­le­jul Zilei Mondi­a­le a Sănă­tă­ţii Mintale.

Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­tor exe­cu­tiv al Fun­da­ţi­ei Bay­lor, a declarat:

Con­form date­lor OMS, în întrea­ga lume, 16% din­tre copi­ii și ado­les­cen­ții cu vâr­sta între 10 şi 19 ani pre­zin­tă tul­bu­rări psi­hi­ce. Jumă­ta­te din­tre boli­le min­ta­le se insta­lea­ză în pre­a­j­ma vâr­stei de 14 ani, trei sfer­turi până la 25 de ani. Boli­le psi­hi­ce repre­zin­tă prin­ci­pa­la cau­ză a diza­bi­li­tă­ții la tineri. Nedi­a­gnos­ti­ca­te şi netra­ta­te, boli­le psi­hi­ce influ­en­țea­ză grav dezvol­ta­rea copi­i­lor, rea­li­ză­ri­le lor edu­ca­țio­na­le și poten­ți­a­lul aces­to­ra de a trăi via­ța depli­nă și productivă.”

Sufe­rinţa psi­hi­că nu atra­ge sim­pa­tia şi com­pa­siu­nea semenilor

Boa­la psi­hi­că este, din păca­te, însoţi­tă de stig­mat. Soci­e­ta­tea îi izo­lea­ză şi îi tra­tea­ză dife­rit pe cei care sufe­ră de ase­me­nea afe­cţiuni. Aşa se expli­că şi reţi­ne­rea celor care ar putea să soli­ci­te spri­ji­nul psi­ho­lo­gi­lor şi psi­hia­tri­lor. De ace­ea con­si­der că OMS, prin deci­zia de a mar­ca anu­al Ziua Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii Psi­hi­ce şi de a pro­pu­ne o nouă temă în fie­ca­re an este un demers util, chiar dacă nu şi sufi­cient. Mulţi din­tre copi­ii şi ado­les­cenţii cu tul­bu­rări psi­hi­ce se con­frun­tă cu pro­vo­cări majo­re: stig­ma­ti­za­re, izo­la­re și dis­cri­mi­na­re, pre­cum și cu lip­sa acce­su­lui la ser­vi­ci­i­le de sănă­ta­te și în insti­tu­ți­i­le de învă­țământ, încăl­când drep­tu­ri­le fun­damen­ta­le ale omu­lui. Este nece­sa­ră recu­noa­ş­te­rea tim­pu­rie şi ges­tio­na­rea corec­tă a sănă­tă­ţii min­ta­le a copi­i­lor şi ado­les­cenţi­lor pen­tru ca ei să îşi poa­tă atin­ge între­gul potenţi­al. Pen­tru aceas­ta este nevo­ie de ser­vi­cii cuprin­ză­toa­re, inte­gra­te de sănă­ta­te min­ta­lă şi de asis­tenţă soci­a­lă”, a con­ti­nu­at Ana-Maria Schweitzer.

La Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră, ser­vi­ci­i­le psi­ho-soci­a­le fac par­te din pache­tul de ser­vi­cii de bază, ală­tu­ri de cele medi­ca­le pen­tru per­soa­ne­le care tră­iesc cu HIV şi pen­tru pacienţii cu hepa­ti­ta B sau C.

Dife­ren­ța din­tre nevo­ia de tra­ta­ment și fur­ni­za­rea aces­tu­ia este mare în întrea­ga lume. În cazul per­soa­ne­lor care bene­fi­ci­a­ză de ser­vi­ci­i­le noas­tre în judeţe­le Con­stanţa şi Tul­cea, am inte­grat ser­vi­ci­i­le de sănă­ta­te min­ta­lă cu aju­to­rul echi­pei de psi­ho­logi atât în cazul per­soa­ne­lor cu HIV cât şi al celor cu hepa­ti­te B şi C.

Pen­tru a înţe­le­ge mai bine nevo­i­le pacienţi­lor, echi­pa de la Bay­lor a stu­di­at simp­to­ma­to­lo­gia pacien­ți­lor cu HIV și hepa­ti­ta C. Stu­di­ul a fost o nece­si­ta­te: depre­sia are o influ­enţă deter­mi­nan­tă asu­pra rezul­ta­te­lor pe care pacienţii cu boli infe­cţi­oa­se cro­ni­ce, cum sunt HIV şi hepa­ti­ta C, le obţin. 

Depre­sia poa­te influ­en­ța capa­ci­ta­tea pacien­tu­lui de a ade­ra la tra­ta­ment, la fel cum poa­te deter­mi­na com­por­ta­men­te cu grad ridi­cat de risc. Din cau­za impac­tu­lui psi­ho­lo­gic al bolii, apar mani­fes­tări ale depre­si­ei. Echi­pa noas­tră moni­to­ri­zea­ză simp­to­ma­to­lo­gia depre­si­vă secun­da­ră impac­tu­lui psi­ho­lo­gic al bolii sau dato­ra­tă schim­bă­ri­lor bio­lo­gi­ce pe care le deter­mi­nă boa­la infecţioasă. 

Impor­tant este că putem folo­si rezul­ta­te­le stu­di­u­lui pen­tru a inter­ve­ni la timp şi a îndru­ma per­soa­ne­le care au ase­me­nea pro­ble­me să soli­ci­te îndru­ma­re psi­hia­tri­că supli­men­ta­ră şi tra­ta­ment. Este nece­sar să con­ti­nu­ăm să desfă­şu­răm aces­te acti­vi­tă­ţi deo­a­re­ce numai în acest fel ne asi­gu­răm că rata de ade­renţă la tra­ta­men­tul ARV sau la tra­ta­men­te­le pen­tru hepa­ti­te­le B şi C rămâ­ne una ridicată. 

Spe­răm că vom putea pune baze­le unui model de tra­ta­ment care să poa­tă fi repli­cat la nivel naţio­nal, şi care să fie inclus în cadrul unor pro­gra­me pri­o­ri­ta­re în dome­ni­ul sănă­tă­ţii”, a înche­iat direc­to­rul exe­cu­tiv al Fun­da­ţi­ei Baylor.


Man­ga­lia news, 10.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply