Românii pot lua, de luni, credite cu dobândă zero, garantate de stat. Pentru ce pot fi folosiţi banii

0
1334

Româ­nii pot lua, de luni, cre­di­te cu dobân­dă zero, garan­ta­te de stat. Pen­tru ce pot fi folo­si­ţi banii.

Româ­nii pot mer­ge de luni la CEC Bank pen­tru a acce­sa un cre­dit fără dobân­dă, garan­tat de stat, pen­tru for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, prin inter­me­di­ul pro­gra­mu­lui „Inves­teş­te în tine”, a anu­nţat joi pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă.

Un pro­iect ajuns la matu­ri­ta­te este «Inves­teş­te în tine». Vor fi sem­na­te astăzi toa­te docu­men­te­le nece­sa­re pen­tru înce­pe­rea efec­ti­vă a aces­tui pro­gram des­ti­nat româ­ni­lor care au nevo­ie de finanţa­re pen­tru o mai bună pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă (…)  Aşa­dar, înce­pând de luni, oame­nii pot mer­ge la ban­ca par­te­ne­ră, res­pec­tiv CEC Bank, pen­tru a acce­sa acest tip de cre­di­te”, a decla­rat Viori­ca Dăn­ci­lă.

Pro­gra­mul „Inves­teş­te în tine” este adre­sat în pri­mul rând tine­ri­lor cu vâr­sta între 16 şi 26 de ani, care pot acce­sa un cre­dit de până la 40.000 de lei, dar şi celor cu vâr­ste în 26 şi 55 de ani, care pot lua cre­di­te de până la 35.000 de lei. Dacă per­soa­na care ape­lea­ză la acest împru­mut este sala­ri­at, poa­et con­trac­ta încă 20.000 de lei.

Dobân­da aces­tui pro­gram va fi supor­ta­tă de la buge­tul de stat, iar anii de cur­suri sau de stu­dii repre­zin­tă peri­oa­dă de gra­ţie.

Pre­mi­e­rul a menţio­nat că banii împru­mu­ta­ţi pot fi folo­si­ţi pen­tru chel­tu­ieli în edu­ca­ţie, sănă­ta­te, inves­ti­ţii imo­bi­li­a­re, cul­tu­ră, sport, efec­tu­a­te de ori­ca­re din­tre mem­brii fami­li­ei bene­fi­ci­a­ru­lui.

Ce con­di­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că cei care vor cre­di­te

Cites­te mai mult: adev.ro/pgfzei


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply