Războiul unui neamţ cu românii:
„Sunteţi o ţară coruptă, totul este corupt aici.” Cum răspund autorităţile acuzaţiilor lui [VIDEO]

0
615

Răz­bo­i­ul unui neamţ cu româ­nii: „Sun­teţi o ţară corup­tă, totul este corupt aici.” Cum răs­pund auto­ri­tă­ţi­le acu­za­ţi­i­lor lui.

Pe malul Dună­rii, la 20 kilo­me­tri de Cer­na­vo­dă, un cetă­ţean ger­man, Ber­nhard Rolf Kah­lert, în vâr­stă de 60 ani, a decla­rat răz­boi admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din comu­na Raso­va, judeţul Con­stanţa.

Neamţul a cum­pă­rat, împre­u­nă cu soţia sa, o pro­pri­e­ta­te cu gând să facă o pen­siu­ne agro­tu­ris­ti­că.  Însă, dez­a­mă­git de coru­pţia şi hibe­le sis­te­mu­lui din Româ­nia, Kah­lert s‑a apu­cat de stu­di­at legea româ­neas­că şi a înce­put să cea­ră lămu­riri pen­tru toa­te pro­iec­te­le comu­nei.

Nemulţu­mit, omul a recla­mat orga­ne­lor de anche­tă o sume­de­nie de lucruri: rea­li­za­rea unor lucrări edi­li­ta­re, neas­fal­ta­rea uli­ţe­lor sau pie­tru­i­rea lor pen­tru VIP-uri­le loca­le, dar cel mai mult l‑au deran­jat gunoa­ie­le de la mar­gi­nea satu­lui.

Este o ţară foar­te, foar­te fru­moa­să şi cred că face par­te din­tr-un vii­tor al Euro­pei pen­tru că aveţi locuri fan­tas­ti­ce pes­te tot în Româ­nia şi dacă dacă oameni ar înce­ta să mai arun­ce „gunoi” în stra­dă, sau pe fereas­tra maşi­nii, am avea un vii­tor bun”.

Ce sfa­turi are ger­ma­nul pen­tru români şi cum răs­pund auto­ri­tă­ţi­le loca­le la acu­za­ţi­i­le lui, în repor­ta­jul VIDEO de mai jos.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply