PROIECTE PENTRU MANGALIA.
  În atenția cetățenilor, aleșilor locali și parlamentarilor de Mangalia și Constanța! — Republicare

  0
  685
  Booking.com

  PROIECTE PENTRU MANGALIA - În aten­ția cetă­țe­ni­lor, ale­și­lor locali și par­la­men­ta­ri­lor de Man­ga­lia și Con­stan­ța! 

  Repu­bli­căm azi câte­va din­tre arti­co­le­le pre­zen­ta­te de-a lun­gul tim­pu­lui de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pe tema pro­pu­ne­ri­lor de Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia, cu solu­ții con­cre­te de finan­ța­re. Dacă cre­deți că sunt de actu­a­li­ta­te, le supu­nem din nou dez­ba­te­rii publi­ce și aten­ți­ei ale­și­lor locali, spre pro­mo­va­re și rea­li­za­re, după caz:

  PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (I) — 11 11 2016

  PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (II) — 11 11 2016

  Turis­mul albas­tru”. Nu vrem sau nu ştim cum să-l trans­for­măm în aur? - 30 07 2015

  Por­tul antic al Cetă­ții Cal­la­tis ar putea deve­ni un ”mag­net” turis­tic! Nu sunt fon­duri pen­tru cer­ce­tări subac­va­ti­ce? [gale­rie FOTO] — 7 12 2017

  PARCUL ARHEOLOGIC SUBACVATIC MANGALIA – pro­pu­ne­re de PROIECT cu fon­duri euro­pe­ne [VIDEO] — 5 03 2018

  La alții, SE POATE! Iată ce fac veci­nii noș­tri de la Sud, pen­tru a pune în valoa­re ves­ti­gi­i­le isto­ri­ce: Bul­ga­rii pun la cale un pro­iect REVOLUŢIONAR, por­nind de la ves­ti­gii tra­ci­ce – FOTO


  Pen­tru a afla păre­ri­le și suges­ti­i­le locu­i­to­ri­lor și ale oas­pe­ți­lor Man­ga­li­ei, vă stau la dis­po­zi­ție și arti­co­le­le publi­ca­te de noi la rubri­ca OPINII CIVICE!


  N.red: Noi venim cu pro­pu­neri, cu pro­iec­te con­cre­te! De-a lun­gul ani­lor, am publi­cat la rubri­ca Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia mul­te arti­co­le pe tema pro­iec­te­lor pe care, dum­ne­a­voas­tră și noi le-am con­si­de­rat bene­fi­ce pen­tru Man­ga­lia și pen­tru sudul lito­ra­lu­lui, mul­te din­tre pro­pu­neri putând fi inclu­se în SDL… 

  Așa cum vă spu­neam recent, avem mul­te de făcut împre­u­nă! Scri­eți-ne și impli­cați-vă în pro­iec­te con­cre­te, uti­le comu­ni­tă­ții loca­le! Hai­deți să ținem cât mai aproa­pe! 

  Dar, nu numai cu like-uri și sha­re-uri pe Face­bo­ok! Veniți cu pro­pu­neri și solu­ții con­cre­te, via­bi­le, rea­lis­te, pen­tru a ne fi mai bine, tutu­ror!

  Pe adre­sa de e-mail a redac­ti­ei mangalianews@gmail.com, aștep­tăm obser­va­ți­i­le și pro­pu­ne­ri­le dum­ne­a­voas­tră, ale citi­to­ri­lor, pe care le vom pre­zen­ta auto­ri­tă­ți­lor loca­le, prin inter­me­di­ul zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News și direct, prin adre­se ofi­ci­a­le, pen­tru com­ple­ta­rea Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Loca­lă a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.


  N.B. Acest arti­col este pro­pri­e­ta­tea Man­ga­lia News și este pro­te­jat de Legea drep­tu­ri­lor de autor. Ori­ce pre­lu­a­re a con­ți­nu­tu­lui se poa­te face doar în limi­ta a 500 de sem­ne, cu cita­rea sur­sei și cu link activ către pagi­na aces­tui arti­col.


  Man­ga­lia News, 26 octom­brie 2018.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele