La mulți ani, Herghelia Mangalia! JUBILEU — 90 de ani!

  0
  451
  Booking.com

  JUBILEUHERGHELIA MANGALIA LA 90 DE ANI!

  Astăzi va avea loc Sim­po­zio­nul dedi­cat ani­ver­să­rii a 90 de ani de la înfi­in­ța­rea Her­ghe­li­ei Man­ga­lia. (Sur­sa foto gale­rie — Fb).

  Maria Teo­hari Mihal­ceaLa mulți ani, Her­ghe­lia Man­ga­lia! Mă bucur că nu l-ați uitat pe tatăl meu, un om care s-a dedi­cat vre­me de 55 de ani mun­cii și dra­gos­tei față de cai! Mul­țu­mim con­du­ce­rii Her­ghe­li­ei Man­ga­lia, pen­tru invi­ta­ția la acest eve­ni­ment, dom­nu­lui Con­stan­tin Ancu­ța!


  Din pre­să: În cin­stea celor 90 de ani de la înfi­in­ța­re, la Her­ghe­lia Man­ga­lia a avut loc Eta­pa zona­lă — Con­curs andu­ran­ță căla­re și cu ate­la­je.

  Fede­ra­ția Ecves­tră Româ­nă, R.N.P. Rom­sil­va, D.C.E.A.C. și Clu­bul Hipic Rom­sil­va au orga­ni­zat în peri­oa­da 19 — 20.10.2018, la Her­ghe­lia Man­ga­lia, Eta­pa zona­lă — Con­curs andu­ran­ță căla­re și cu ate­laj, Edi­ția jubi­li­a­ră — 90 de ani de la înfi­in­ța­re.

  Pro­be­le de con­curs au fost urmă­toa­re­le: 80km, 60km, 40km, 30km, 20km cu ate­laj.


  Her­ghe­lia Man­ga­lia

  Isto­ric

  • Her­ghe­lia Man­ga­lia a fost infi­in­ta­ta in anul 1928, avand ca prin­ci­pal obiec­tiv pas­tra­rea, cat mai fide­la, a carac­te­ris­ti­ci­lor mor­fo-fizi­o­lo­gi­ce ale calu­lui “Arab”.
  • Anul 2002: Her­ghe­lia tre­ce in admi­nis­tra­rea Regi­ei Natio­na­le a Padu­ri­lor, ca sec­tie in struc­tu­ra Direc­ti­ei Sil­vi­ce Con­stan­ta.

  Obiec­ti­ve

  • Her­ghe­lie des­ti­na­ta cres­te­rii si ame­li­o­ra­rii mate­ri­a­lu­lui gene­tic pen­tru rasa Pur San­ge Arab.
  • Pro­mo­va­rea cai­lor de rasa prin spor­tul ecves­tru
  • Ame­li­o­ra­rea caba­li­ne­lor din marea cres­te­re, prin arma­sa­rii de monta publi­ca.

  Rase si efec­ti­ve

  Rasa Pur San­ge Arab este cea mai veche rasa din lume con­tri­bu­ind la rea­li­za­rea si imbu­na­ta­ti­rea majo­ri­ta­tii rase­lor de cai exis­ten­te. Este un cal cu tem­pe­ra­ment vioi, docil, cu apti­tu­dini deo­se­bi­te pen­tru cur­se de galop si andu­ran­ta. Este o rasa foar­te rezis­ten­ta la con­di­ti­i­le de intre­ti­ne­re vitre­ge si la schim­ba­ri­le cli­ma­ti­ce.

  Efec­tiv: arma­sari pepi­ni­eri, iepe mama, tine­ret in cres­te­re, arma­sari de monta publi­ca, sport si agre­ment.

  Ser­vi­cii ofe­ri­te

  • arma­sari repro­du­ca­tori pen­tru sta­tiu­ni­le de monta publi­ca;
  • con­sul­tan­ta de spe­cia­li­ta­te pri­vind repro­duc­tia la caba­li­ne in sco­pul ame­li­o­ra­rii rase­lor din sec­to­rul pri­vat;
  • cur­suri de echi­ta­tie;
  • dre­saj si antre­na­ment;
  • spec­ta­co­le si con­cur­suri spor­ti­ve ecves­tre;
  • agre­ment si turism ecves­tru.

  Arti­co­le des­pre Her­ghe­lia Man­ga­lia, publi­ca­te de Man­ga­lia News, puteți vizio­na aici.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele