În anul Marinei, întărim România și NATO cu o capabilitate navală puternică și complexă

0
728

În anul Mari­nei, întă­rim Româ­nia și NATO cu o capa­bi­li­ta­te nava­lă puter­ni­că și com­ple­xă.

După o epo­că în care nea­vând de ales, ne dotam for­țe­le arma­te cu teh­ni­că mili­ta­ră de pro­ve­nien­ță sovi­e­ti­că, de data aceas­ta optăm pen­tru o solu­ție com­ple­xă, puter­ni­că, cu fur­ni­zori din­tre cei mai impor­tanți ai pla­ne­tei. Fur­ni­zori și garanți ai unor pro­du­se mili­ta­re care vor asi­gu­ra Româ­ni­ei o pre­zen­ță dem­nă de luat în sea­mă la frun­ta­ri­i­le mari­ti­me.

Damen – cor­ve­ta SIGMA româ­neas­că

Opțiu­nea Româ­ni­ei poa­te fi una isto­ri­că prin adu­ce­rea în pro­gra­mul de dota­re cu cor­ve­te mul­ti­rol a unui com­plex de fur­ni­zori din Euro­pa și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, prin DAMEN, BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS și THALES, o reu­ni­re care să sus­ți­nă puter­nic inte­re­se­le euro­pe­ne și ale NATO la Marea Nea­gră, un scut tare în flan­cul estic al Euro­pei și al Ali­an­ței Nord-Atlan­ti­ce.

Româ­nia con­stru­ieș­te scu­tul tare în flan­cul estic prin asu­ma­rea anga­ja­men­tu­lui de stat mem­bru al NATO cu alo­ca­rea a două pro­cen­te din buget către Arma­tă, dema­rând și pro­gra­mul de dota­re a For­țe­lor Nava­le pro­prii cu patru cor­ve­te mul­ti­rol noi, pro­gram care mai cuprin­de și moder­ni­za­rea a două din­tre fre­ga­te­le afla­te în exploa­ta­re.

Valoa­rea tota­lă pe care Româ­nia o alo­că pro­gra­mu­lui de achi­zi­ție a celor patru cor­ve­te mul­ti­rol noi și pen­tru moder­ni­za­rea a două fre­ga­te, este de 1,6 mili­ar­de de Euro. O sumă mare, dar o sumă mare des­ti­na­tă secu­ri­tă­ții și inte­gri­tă­ții teri­to­ri­u­lui națio­nal, teri­to­riu națio­nal par­te din har­ta Uniu­nii Euro­pe­ne și din cea a Ali­an­ței Nord-Atlan­ti­ce.

Nevo­ia de secu­ri­ta­te este una cres­cu­tă în con­tex­tul geo-poli­tic actu­al cu ris­cu­ri­le date de răz­bo­i­ul hibrid din apro­pi­e­rea gra­ni­ței româ­nești, răz­boi hibrid ale cărui rezul­ta­te a fost ocu­pa­rea Penin­su­lei Cri­me­ea și dez­li­pi­rea aces­te­ia de la țara veci­nă Ucrai­na și ali­pi­rea la teri­to­ri­i­le Rusi­ei.

Româ­nia nu poa­te face față ame­nin­ță­ri­lor poten­ți­a­le fără a‑și întări mari­na mili­ta­ră cu nave moder­ne atât în ceea ce pri­veș­te nave­le ca și plat­for­mă de sis­te­me, cât și a sis­te­me­lor și a sis­te­me­lor de sis­te­me care con­sti­tu­ie capa­bi­li­tă­ți­le de lup­tă.

Cu atât mai mult, Româ­nia tre­bu­ie să alea­gă ofer­ta opti­mă și în ceea ce pri­veș­te capa­bi­li­tă­ți­le fur­ni­zo­ri­lor de a asi­gu­ra la timp com­po­nen­te, pie­se de schimb și mai ales muni­ții. Alt­fel spus, Româ­nia tre­bu­ie să țină cont de como­na­li­ta­tea cu un ali­at puter­nic a cărui pre­zen­ță se sim­te la pace, dar mai ales la nevo­ie.

Încă din caie­tul de sar­cini s‑a evi­den­ți­at con­di­ția de inte­ro­pe­ra­bi­li­ta­te, spe­ci­fi­cân­du-se că ofer­tan­ții tre­bu­ie să fie din țări mem­bre NATO și UE.

Ast­fel, la soli­ci­tă­ri­le Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le au răs­puns ita­li­enii de la Fin­can­ti­eri, fran­ce­zii de la Naval Gro­up, ger­ma­nii de la TKMS și olan­de­zii de la Damen.

Ofer­tan­ții au pre­zen­tat inclu­siv ofer­te de cola­bo­ra­re indus­tri­a­lă, evi­den­ți­ind faci­li­tă­ți­le pe care le dețin în Româ­nia – sau înche­ind par­te­ne­ri­a­te cu șan­ti­e­re nava­le româ­nești.

Din lis­ta de ofer­tanți, sin­gu­rii care dețin deja faci­li­tăți de fabri­ca­ție în Româ­nia sunt Fin­can­ti­eri, prin șan­ti­e­re­le nava­le Vard Brăi­la și Vard Tul­cea, res­pec­tiv Damen cu Cen­trul Ope­ra­țio­nal de Exce­len­ță al Divi­zi­ei Defen­se and Secu­ri­ty al gru­pu­lui olan­dez.

Damen – San­ti­e­rul Naval Galati

Uni­cul ofer­tant con­struc­tor de nave cu des­ti­na­ție mili­ta­ră din Româ­nia este Damen.

În peri­oa­da 2001 – 2018, Șan­ti­e­rul Naval Damen Galați a livrat nave mili­ta­re și com­po­nen­te pen­tru nave cu des­ti­na­ție mili­ta­ră în valoa­re fina­lă de pes­te două mili­ar­de de euro. Nava­liș­tii de la Damen Galați au con­stru­it și cea mai mare navă mili­ta­ră con­stru­i­tă vreo­da­tă în Româ­nia, nava de suport logis­tic Karel Door­man. Karel Door­man are o lun­gi­me de 205 metri și este nava ami­ral a Mari­nei Rega­le Olan­de­ze.

Anul aces­ta Damen Galați a fina­li­zat con­struc­ția pri­me­lor trei Multi Ser­vi­ce Offsho­re Patrol Ves­sel (MSOPV) 1400 des­ti­na­te Tuni­si­ei. Cea de‑a patra şi ulti­ma navă va pără­si che­ul şan­ti­e­ru­lui pe 20 octom­brie anul aces­ta, înche­ind ast­fel unul din­tre cele mai com­ple­xe şi fia­bi­le pro­iec­te din por­to­fo­li­ul Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi. În apri­lie, la Galați înce­pea con­struc­ția a două nave des­ti­na­te Pakis­ta­nu­lui, în cadrul Pro­gra­mu­lui OPV‑I, ce pre­ve­de livra­rea a două nave de patru­la­re cu depla­sa­ment de 1900 tone.

Ast­fel, la Damen Galați au fost pro­du­se sau se află in diver­se sta­dii de con­struc­ție 29 de nave des­ti­na­te sec­to­ru­lui de apă­ra­re și secu­ri­ta­te. Din­tre aces­tea, nava de patru­la­re Ște­fan cel Mare intra­tă in ser­vi­ci­ul MAI în 2010 exe­cu­ta misiuni spe­ci­fi­ce în Marea Nea­gră. Mari­na Româ­nă este bene­fi­ci­a­rul a trei remorche­re mari­ti­me con­stru­i­te de către Damen.

Refe­ri­tor la cla­se­le de cor­ve­te afla­te în com­pe­ti­ția pen­tru echi­pa­rea Mari­nei Româ­ne, ofer­ta olan­de­za pre­su­pu­ne cele mai mici ris­curi lega­te de dezvol­ta­re și fabri­ca­ție, Damen având deja in por­to­fo­liu 9 nave SIGMA (Ship Inte­gra­ted Geo­me­tri­cal Modu­la­ri­ty Approa­ch) de diver­se dimen­siuni (9113, 9813, 10513 si 10514 livra­te) livra­te bene­fi­ci­a­ri­lor, a zecea (SIGMA 10514 LRP/ SIGMA 10514 POLA) fiind în faza de con­struc­ție pen­tru Mari­na Mexi­cu­lui.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply