Free Mioriţa: Drumul luminii către cei care trăiesc în întuneric este fără de sfârșit

0
293

Free Mio­ri­ţa: Dru­mul lumi­nii către cei care tră­iesc în întu­ne­ric este fără de sfâr­șit.

În 2007, Minis­trul Eco­no­mi­ei și Finan­țe­lor, Varu­jan Vos­ga­nian, pro­mi­tea ca toa­te cele 80.000 de locu­inţe nea­li­men­ta­te cu elec­tri­ci­ta­te să fie conec­ta­te la reţea. https://adevarul.ro/…/distributia-energie-electr…/index.html

11 ani mai târ­ziu, în 2018, acum sena­tor în Par­la­men­tul Româ­ni­ei, decla­ră:

”Am con­dus Com­par­ti­men­tul ener­gi­ei mulţi ani. În Româ­nia sunt 80.000 de case care n‑au curent elec­tric şi majo­ri­ta­tea lor sunt în căt­u­ne dis­per­sa­te. Nu poţi să vii la micro­fon şi să spui că româ­nii tră­iesc în bez­nă, ca acum 50 şi 500 de ani!” http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma…

Ba da, româ­nii tră­iesc în bez­nă. Nu-și pot încăr­ca un tele­fon, nu au acces la ser­vi­ci­i­le medi­ca­le sau de urgen­ță, nu au acces la infor­ma­re sau edu­ca­ție. Cel puțin în ulti­mii 11 ani nu s‑a schim­bat nimic, sunt în con­ti­nu­a­re zeci de mii de locu­in­țe fără elec­tri­ci­ta­te, cu sute de mii de oameni care tră­iesc fără lumi­nă, mulți în con­di­ții pre­ca­re, de sără­cie, fără spe­ran­ța zilei de mâi­ne…

Din păca­te, majo­ri­ta­tea locu­in­țe­lor fără elec­tri­ci­ta­te locu­i­te per­ma­nent nu sunt în căt­u­ne izo­la­te, ci mult mai aproa­pe de noi, de cen­trul comu­ne­lor sau în zone acce­si­bi­le, cu asfalt și rețea de inter­net.

Chiar și așa, cred că tre­bu­ie să vor­bim și să ne gân­dim la oameni, nu la case sau gos­po­dă­rii. Mult mai impor­tant este numă­rul oame­ni­lor din aces­te case, care tră­iesc fără lumi­nă, al copi­i­lor care își fac teme­le la lumâ­na­re sau lan­ter­nă și nu se pot uita la dese­ne ani­ma­te.

Sta­tis­ti­ca cea mai recen­tă a Minis­te­ru­lui Ener­gi­ei indi­că un număr de 52.233 gos­po­dă­rii nee­lec­tri­fi­ca­te, exis­tând cel puțin 1 gos­po­dă­rie fără elec­tri­ci­ta­te în 1.708 loca­li­tăți.

#Lumi­nă­pen­tru­Ro­mâ­nia #drep­tul­la­lu­mi­nă #Fre­e­Mi­o­ri­ța

Foto: Iuli­an Anghe­lu­ță.


Man­ga­lia News, 16.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele