Damen Shipyards Galati — Construit cu mândrie: O navă piscicolă de cercetare în lungime de peste 74 metri, pentru Angola!

0
662

Damen Shi­pyar­ds Galati han­ds over 74-metre Fishe­ry Resear­ch Ves­sel to Ango­lan Gover­n­ment.

Damen Shi­pyar­ds Galati has made pro­vi­sio­nal deli­ve­ry of the 74-metre Fishe­ry Resear­ch Ves­sel Baía Far­ta to the Ango­lan Minis­try of Fishe­ries. The Damen FRV 7417 type ves­sel was orde­red in July 2016 and offi­ci­a­l­ly laun­ched in Novem­ber 2017. She will remain in Galati until Novem­ber, when she will set sail for Ango­la whe­re the final deli­ve­ry will take pla­ce.

With a 1,600 km Atlan­tic coas­tli­ne, the deve­lo­p­ment of the domes­tic fishing indus­try is a pri­o­ri­ty of the Ango­lan gover­n­ment and it cur­ren­tly employs over 100,000 peo­ple in both com­mer­ci­al and arti­sa­nal fishing.

The Baía Far­ta is equi­pped for the full ran­ge of fishe­ries resear­ch and assess­ment acti­vi­ti­es inclu­ding hydro­gra­phic ope­ra­tions, aco­us­tics resear­ch, pela­gic and demer­sal tra­w­ling, plan­k­ton, water, envi­ron­men­tal and geo­gra­phi­cal sam­pling, oil reco­ve­ry and emer­gen­cy towa­ge ope­ra­tions.

To maxi­mi­se her effec­ti­ve­ne­ss in her role, the Baía Far­ta has been built to Silent‑A/F/R Cla­ss nota­tion stan­dar­ds. Eve­ry care has been taken in her design, con­struc­tion and out­fit­ting to mini­mi­se unde­rwa­ter noi­se as well as onbo­ard inter­nal aco­us­tic noi­se and vibra­tion. The rigi­di­ty of foun­da­tions and supports for all poten­ti­a­l­ly noi­se and vibra­tion-gene­ra­ting com­po­nents and sys­tems are being tho­ro­u­gh­ly che­c­ked to ensu­re that they com­ply with the Silent nota­tion. Exper­ti­se from Damen Shi­pyar­ds Gorin­chem and Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding has also con­tri­bu­ted to the deve­lo­p­ment of this sophis­ti­ca­ted ves­sel.

Over the next few wee­ks the Ango­lan team will be taking the Baía Far­ta thro­u­gh its final tests and che­c­ks befo­re they head out into the Atlan­tic for their voya­ge home,” says Fri­so Vis­ser, Damen Regio­nal Direc­tor Afri­ca. “We are con­fi­dent that she will pro­ve to be a high­ly effi­cient and effec­ti­ve ves­sel, and will in the years ahead play a valu­a­ble role in the deve­lo­p­ment of the Ango­lan fishing indus­try.”

The Ango­lan Minis­try of Fishe­ries and Damen have wor­ked toge­ther in the past, with Damen having suppli­ed two, 62-metre, FRV 6210 Fishe­ry Inspec­tion Sur­ve­i­l­lan­ce Ves­sels and a sma­l­ler Fishe­ry Resear­ch Ves­sel (FRV 2808).


Damen Shi­pyar­ds Gro­up

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­ra­tes 35 shi­pbu­il­ding and repair yar­ds, employing 12,000 peo­ple worl­dwi­de. Damen has deli­ve­red more than 6,000 ves­sels in more than 100 coun­tries and deli­vers some 160 ves­sels annu­a­l­ly to cus­to­mers worl­dwi­de. Based on its uni­que, stan­dar­di­sed ship-design con­cept Damen is able to gua­ran­tee con­sis­tent qua­li­ty.

Damen’s focus on stan­dar­di­sa­tion, modu­lar con­struc­tion and kee­ping ves­sels in sto­ck lea­ds to short deli­ve­ry times, low ‘total cost of owner­ship’, high resa­le valu­es and reli­a­ble per­for­man­ce. Fur­ther­mo­re, Damen ves­sels are based on tho­ro­u­gh R&D and pro­ven tech­no­lo­gy.

Damen offers a wide ran­ge of pro­ducts, inclu­ding tugs, wor­k­bo­ats, naval and patrol ves­sels, high spe­ed craft, car­go ves­sels, dre­d­gers, ves­sels for the offsho­re indus­try, fer­ries, pon­toons and supe­rya­chts.

For near­ly all ves­sel types Damen offers a broad ran­ge of ser­vi­ces, inclu­ding main­te­nan­ce, spa­re parts deli­ve­ry, trai­ning and the trans­fer of (shi­pbu­il­ding) know-how. Damen also offers a vari­e­ty of mari­ne com­po­nents, such as noz­z­les, rud­ders, win­ches, anchors, anchor chains and ste­el wor­ks.

Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) has a worl­dwi­de network of eigh­te­en repair and con­ver­sion yar­ds of whi­ch twel­ve are loca­ted in Nor­th West Euro­pe. Faci­li­ti­es at the yar­ds inclu­de more than 50 floa­ting and (cove­red) dry­do­c­ks, the lar­gest of whi­ch is 420 x 90 metres, as well as slo­pes, ship lifts and indo­or halls. Pro­jects ran­ge from the sma­l­lest sim­ple repairs thro­u­gh Cla­ss’ main­te­nan­ce to com­plex refits and the com­ple­te con­ver­sion of lar­ge offsho­re struc­tu­res. DSC com­ple­tes aro­und 1,300 repair and main­te­nan­ce jobs annu­a­l­ly, both at yar­ds as well as in ports and during voya­ges.


Șan­ti­e­re­le nava­le Damen Galati au efec­tu­at livra­rea pro­vi­zo­rie a vasu­lui de cer­ce­ta­re pis­ci­co­la, in lun­gi­me de 74 de metri Baía Far­ta, către Minis­te­rul Ango­li­an al Pes­cu­i­tu­lui. Vasul de tip Damen FRV 7417 a fost coman­dat în iulie 2016 și lan­sat ofi­ci­al în noiem­brie 2017. Va rămâ­ne în Galati până în noiem­brie, când va porni spre Ango­la, unde va avea loc livra­rea fina­lă.

Cu o coas­tă la Atlan­tic de 1.600 km, dezvol­ta­rea indus­tri­ei pes­cu­i­tu­lui intern este o pri­o­ri­ta­te a guver­nu­lui ango­lez și în pre­zent are cuprin­se pes­te 100.000 de per­soa­ne atât în ​​dome­ni­ul pes­cu­i­tu­lui comer­ci­al, cât și al pes­cu­i­tu­lui arti­za­nal.

Baía Far­ta este echi­pa­tă pen­tru întrea­ga gamă de acti­vi­tăți de cer­ce­ta­re și eva­lu­a­re în dome­ni­ul pes­cu­i­tu­lui, inclu­siv ope­ra­țiuni hidro­gra­fice, cer­ce­tări acus­ti­ce, tra­u­le pela­gi­ce și tra­u­le sub­mer­si­bi­le, planc­ton, apă, eco­lo­gi­că și geo­gra­fi­că, ope­ra­țiuni de recu­pe­ra­re a petro­lu­lui și ope­ra­ții de remorca­re de urgen­ță.

Pen­tru a‑și maxi­mi­za efi­ca­ci­ta­tea în rolul său, Baía Far­ta a fost con­stru­i­tă în con­for­mi­ta­te cu stan­dar­de­le de nota­re Silent‑A / F / R. Fie­ca­re îngri­ji­re a fost lua­tă în pro­iec­ta­rea, con­struc­ția și dota­rea ei pen­tru a mini­mi­za zgo­mo­tul subac­va­tic, pre­cum și zgo­mo­tul și vibra­ți­i­le acus­ti­ce inter­ne la bord. Rigi­di­ta­tea fun­da­ți­i­lor și a supor­tu­ri­lor pen­tru toa­te com­po­nen­te­le și sis­te­me­le poten­ți­al gene­ra­te de zgo­mot și vibra­ții sunt veri­fi­ca­te teme­i­nic pen­tru a se asi­gu­ra că aces­tea res­pec­tă nota­ția Silen­tă. Exper­ti­za de la șan­ti­e­re­le nava­le Damen Gorin­chem și Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding a con­tri­bu­it, de ase­me­nea, la dezvol­ta­rea aces­tei nave sofis­ti­ca­te.

În urmă­toa­re­le câte­va săp­tămâni echi­pa din Ango­la va lua Baia Far­ta pen­tru tes­te­le și veri­fi­că­ri­le fina­le, îna­in­te de a ieși în Atlan­tic pen­tru călă­to­ria lor”, spu­ne Fri­so Vis­ser, direc­to­rul regio­nal Damen Afri­ca. “Sun­tem încre­ză­tori că se va dove­di a fi o navă foar­te efi­cien­tă și va juca în anii urmă­tori un rol impor­tant în dezvol­ta­rea indus­tri­ei pes­cu­i­tu­lui ango­li­an”.

Minis­te­rul pes­cu­i­tu­lui din Ango­la și Damen au lucrat împre­u­nă în tre­cut, iar Damen a fur­ni­zat două nave de supra­ve­ghe­re a pes­cu­i­tu­lui — FRV 6210, de 62 de metri și un vas de pes­cu­it mai mic (FRV 2808).

Damen Gro­up Shi­pyar­ds

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­rea­ză 35 de șan­ti­e­re nava­le și repa­ra­ții, anga­jând 12.000 de per­soa­ne din întrea­ga lume. Damen a livrat mai mult de 6.000 de nave în pes­te 100 de țări și livrea­ză anu­al apro­xi­ma­tiv 160 de nave către cli­enți din întrea­ga lume. Bazat pe con­cep­tul său unic, stan­dar­di­zat de pro­iec­ta­re a nave­lor, Damen este capa­bil să garan­te­ze o cali­ta­te con­sis­ten­tă.

Con­cen­tra­rea Damen asu­pra stan­dar­di­ză­rii, con­stru­i­rii modu­la­re și păs­tră­rii nave­lor în stoc duce la timpi scurți de livra­re, la cos­tul total de pro­pri­e­ta­te scă­zut, la valori ridi­ca­te de revân­za­re și la per­for­man­țe fia­bi­le. În plus, nave­le Damen se bazea­ză pe o cer­ce­ta­re și dezvol­ta­re apro­fun­da­tă și o teh­no­lo­gie dove­di­tă.

Damen ofe­ră o gamă lar­gă de pro­du­se, inclu­siv remorche­re, wor­k­bo­ats, vase nava­le și de patru­la­re, nave de mare vite­ză, vase de mar­fă, dra­ge, nave pen­tru indus­tria offsho­re, feri­bo­turi, pon­toa­ne și supe­rya­chts.

Pen­tru aproa­pe toa­te tipu­ri­le de nave, Damen ofe­ră o gamă lar­gă de ser­vi­cii, inclu­siv între­ți­ne­rea, livra­rea de pie­se de schimb, instru­i­rea și trans­fe­rul de know-how (con­struc­ții nava­le). Damen ofe­ră, de ase­me­nea, o vari­e­ta­te de com­po­nen­te mari­ne, cum ar fi duze, câr­me, tro­liuri, anco­re, lan­țuri de anco­ră și oțel.

Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) are o rețea mondi­a­lă de opt­zeci de șan­ti­e­re de repa­ra­ții și de con­ver­sie, din­tre care două­spre­ze­ce sunt situ­a­te în nord-ves­tul Euro­pei. Dotă­ri­le din șan­ti­e­re includ mai mult de 50 de uscă­toa­re plu­ti­toa­re și aco­pe­ri­te, din­tre care cea mai mare este de 420 x 90 metri, pre­cum și pâr­tii, ascen­soa­re și săli de inte­ri­or. Pro­iec­te­le vari­a­ză de la cele mai mici repa­ra­ții sim­ple prin între­ți­ne­rea cla­sei până la reteh­no­lo­gi­zări com­ple­xe și prin trans­for­ma­rea com­ple­tă a struc­tu­ri­lor mari offsho­re.

DSC com­ple­tea­ză anu­al apro­xi­ma­tiv 1.300 de locuri de mun­că de repa­ra­ții și între­ți­ne­re, atât în ​​curți, cât și în por­turi și în tim­pul călă­to­ri­i­lor.


Man­ga­lia News, 18.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele