Sală de sport inaugurată la Mangalia, cu ocazia deschiderii anului școlar

0
471
Booking.com

Sală de sport inau­gu­ra­tă la Man­ga­lia, cu oca­zia des­chi­de­rii anu­lui șco­lar.

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an a inau­gu­rat noua sală de sport de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Sf Andrei”, inves­ti­ție rea­li­za­tă cu finan­ța­re guver­na­men­ta­lă, prin Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții. Eve­ni­men­tul a avut loc, cu oca­zia des­chi­de­rii nou­lui an șco­lar, în pre­zen­ța cadre­lor didac­ti­ce, ele­vi­lor și părin­ți­lor aces­to­ra. Noua sală de sport are un teren mul­ti­func­țio­nal, tri­bu­nă de 180 de locuri, ves­ti­a­re, gru­puri sani­ta­re și toa­te dotă­ri­le nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor în con­di­ții opti­me.

Cei 450 de elevi ai uni­tă­ții de învă­țământ au, acum, o sală de sport moder­nă, unde pot face ore­le de edu­ca­ție fizi­că sau antre­na­men­te la diver­se dis­ci­pli­ne spor­ti­ve. Pro­iec­tul, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv un mili­on de euro, a fost rea­li­zat cu finan­ța­re guver­na­men­ta­lă, în urma demer­su­ri­lor făcu­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia, încă de acum 4 ani”, a decla­rat edi­lul.

El a mai spus că, la vre­mea res­pec­ti­vă, Pri­mă­ria a depus la CNI dosa­re­le pen­tru două săli de sport, res­pec­tiv la Șco­li­le nr. 2 și nr. 3.

Pri­mul pro­iect finan­țat și fina­li­zat este aces­ta de la Școa­la „Sf. Andrei”, dar facem în con­ti­nu­a­re demer­suri și pen­tru sala de sport de la cea­lal­tă insti­tu­ție de învă­țământ”, a com­ple­tat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

(Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia). 


N.red: Mai mul­te arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News des­pre Sala de sport de la Școa­la nr.2 din Man­ga­lia, puteți vizio­na aici.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele