New Costineşti’, proiectul de lux de lângă groapa de gunoi. Primar: ‘Vorbesc ăştia ca nebunii!’

0
559

New Cos­ti­neşti’, pro­iec­tul de lux de lân­gă groa­pa de gunoi. Pri­mar: „Vor­besc ăştia ca nebu­nii!“

Guver­nul a apro­bat pro­iec­tul con­stru­i­rii unei noi sta­ţiuni pe lito­ral. „New Cos­ti­neşti“ ar fi o zonă de lux, cu resor­turi şi hote­luri de cinci ste­le. Auto­ri­tă­ţi­le loca­le au aflat din pre­să des­pre subiect.

Guver­nul Româ­ni­ei a apro­bat în şedinţa din 23 august o serie de inves­ti­ţii stra­te­gi­ce, prin­tre care şi con­stru­i­rea unui sis­tem de resor­turi de lux la Marea Nea­gră – „New Cos­ti­neşti“. Pe o supra­fa­ţă lun­gă de 2,5 kilo­me­tri de pla­jă şi lată de câte­va sute de metri (de‑a lun­gul căii fera­te), cuprin­să în extra­vi­la­nul loca­li­tă­ţi­lor Cos­ti­neşti şi 23 August, ar tre­bui să se con­stru­ias­că patru resor­turi de lux şi opt hote­luri de cinci ste­le cu pes­te 4.000 de came­re. Supra­fa­ţa tota­lă lua­tă în cal­cul este de 800 de hec­ta­re.

De ase­me­nea, vor fi rea­li­za­te două par­curi de dis­tra­cţie care să inclu­dă şi acti­vi­tă­ţi acva­ti­ce, un teren de golf, cen­tre de wel­ne­ss şi spa, cen­tre de acti­vi­tă­ţi nau­ti­ce, tere­nuri de tenis, pis­ci­ne, pre­cum şi ame­na­ja­rea a 100 de hec­ta­re de gră­dini şi păduri“, se ara­tă în docu­men­tul Guver­nu­lui.

Vor­besc ăştia ca nebu­nii“

Ves­tea unei sta­ţiuni de lux pe lito­ral l‑a luat prin sur­prin­de­re pe pri­ma­rul comu­nei Cos­ti­neşti, Tra­ian Cris­tea (PNL, fost PSD). „N‑avem, dom­nu­le. Noi nici­o­da­tă n‑am dat nici un fel de… nu ştiu. Cine a aruncat‑o pe pia­ţă s‑o jus­ti­fi­ce. Tere­nu­ri­le din zona res­pec­ti­vă sunt pri­va­te. Eu nu ştiu cine a arun­cat pia­tra asta. Mă rog, s‑o scoa­tă! Nu am fost con­sul­ta­ţi. Noi am rămas mai uimi­ţi decât dum­ne­a­voas­tră de aceas­tă «mare rea­li­za­re». Vor­besc ăştia ca nebu­nii“, spu­ne edi­lul. De ase­me­nea, Cris­tea se întrea­bă cum se va rea­li­za o inves­ti­ţie public-pri­va­tă pe tere­nuri agri­co­le ce apa­rţin oame­ni­lor. În plus, pri­ma­rul afir­mă că deci­denţii tre­bu­ie să „spu­nă unde sunt cele 800 de hec­ta­re între Cos­ti­neşti şi comu­na 23 August? Chiar dacă luăm tot ce este pro­pri­e­ta­te pri­va­tă între cele două comu­ne, sunt cir­ca 300 de hec­ta­re.“

Am auzit din mass-media“

Nici fos­tul minis­tru al Turis­mu­lui (până în ianu­a­rie 2018), Mir­cea Titus Dobre, nu a auzit vreo­da­tă de pro­iec­tul „New Cos­ti­neşti“. „Până la momen­tul în care am ple­cat din PSD (în mai 2018) nu s‑a dis­cu­tat nimic des­pre un ase­me­nea pro­iect“, spu­ne actu­a­lul par­la­men­tar PRO Româ­nia. Dobre susţi­ne că tre­bu­ie iden­ti­fi­ca­te tere­nu­ri­le, apoi tre­bu­ie văzut dacă ele sunt pri­va­te sau publi­ce. „Nu sun­teţi sătul de atâ­tea pro­iec­te pe hâr­tie? Că eu sunt. Tre­bu­ie să înce­peţi cu per­soa­na de la care a ieşit, Dari­us Vâl­cov. Am văzut că el a vor­bit pri­ma oară des­pre acest pro­iect la tele­vi­zor“, a con­clu­zio­nat Dobre.

Cites­te mai mult: adev.ro/pf92r3


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele