Co-Land Workshop Mangalia, la final. Prezentarea rezultatelor

0
368

Co-Land Wor­k­shop Man­ga­lia, la final. Pre­zen­ta­rea rezul­ta­te­lor.

Man­ga­lia, vede­re aeri­a­na. Foto: Rafa­el Cucu.

Vă invi­tăm la pre­zen­ta­rea fina­lă a pro­iec­te­lor cre­a­te în cadrul wor­k­shop-ului CO-LAND Man­ga­lia, la Clu­bul Nau­tic.

(Pre­zen­ta­rea în lim­ba engle­ză, la ora 15:00 și cea în lim­ba româ­nă, la ora 18:00).

În peri­oa­da 17–24 sep­tem­brie, la Man­ga­lia a avut loc un wor­k­shop inter­națio­nal și mul­ti­dis­ci­pli­nar. Stu­denți în arhi­tec­tu­ră, arhi­tec­tu­ră de pei­saj, urba­nism și geo­gra­fie de la uni­ver­si­tăți din Româ­nia, Ita­lia, Ger­ma­nia și Esto­nia au lucrat la pla­nuri, idei și viziuni pen­tru ora­șul Man­ga­lia și dezvol­ta­rea aces­tu­ia. Aceștia s‑au con­cen­trat pe subiec­te pre­cum: comu­ni­ta­te, turism, natu­ră, pro­duc­ție ali­men­ta­ră și patri­mo­niu. 

Wor­k­shop-ul este par­te din pro­iec­tul CO-LAND, pro­iect bazat pe infras­truc­tu­ra ver­de și albas­tră, pen­tru dezvol­ta­rea dura­bi­lă a inter­fe­ței teri­to­ri­u­lui urban. Pro­iec­tul a fost finan­țat (par­ți­al) de ERASMUS+. 

Mai mul­te infor­ma­ții: https://www.coland.eu/


Man­ga­lia News, 24.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele