ATENȚIE! Se testează SISTEMUL RO-ALERT în MANGALIA, EFORIE, TUZLA, CHIRNOGENI și în CONSTANȚA! [VIDEO]

0
683

ATENȚIE! Vineri, 21 sep­tem­brie, între ore­le 10.00 — 12.00, SE TESTEAZĂ SISTEMUL RO-ALERT în MANGALIA, EFORIE, TUZLA și CHIRNOGENI, iar între ore­le 17.00 — 19.00, o par­te din locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța.

Vor fi trans­mi­se mesa­je de aver­ti­za­re pe tele­foa­ne­le mobi­le. Urmă­riți în acest vide­o­clip moda­li­tă­ți­le de seta­re a tele­foa­ne­lor dum­ne­a­voas­tră:

PRESA: Site-ul RO-ALERT, al sis­te­mu­lui prin care popu­la­ția poa­te fi aler­ta­tă în situ­a­ții de urgen­ță majo­ră, a fost lan­sat sâm­bă­tă, 15 sep­tem­brie. Sis­te­mul va fi tes­tat la nivel națio­nal înce­pând de luni. Pen­tru a pri­mi mesa­je­le de ave­ri­za­re, este nece­sa­ră con­fi­gu­ra­rea tele­fo­nu­lui mobil per­so­nal, con­form instruc­țiu­ni­lor de pe site.

Por­ta­lul ro-alert.ro con­ți­ne infor­ma­ții des­pre sis­te­mul RO-ALERT, des­pre con­fi­gu­ra­rea tele­fo­nu­lui și insta­la­rea apli­ca­ţi­ei DSU.

”Rog cetă­țe­nii să își con­fi­gu­re­ze tele­foa­ne­le ast­fel încât să vadă mesa­je­le, nu tre­bu­ie nume­re­le de tele­fon, nu acce­săm date­le per­so­na­le. Sunt un fel de mesa­je radio care intră în tele­fon”, a anun­țat Raed Ara­fat.

Tes­ta­rea sis­te­mu­lui RO-ALERT va avea loc în peri­oa­da 17–27 sep­tem­brie.

”Rugăm oame­nii să intre şi să-şi con­fi­gu­re­ze tele­foa­ne­le, dacă nu sunt con­fi­gu­ra­te. Este un plan de tes­ta­re care e făcut de cole­gii de la IGSU, pla­nul va inclu­de mul­te loca­li­tă­ţi rura­le, ora­şe şi muni­ci­pii. După aces­te tes­tări, dacă se găsesc pro­ble­me, urmea­ză să fie repa­ra­te”, a mai pre­ci­zat aces­ta.

Secre­ta­rul de stat în MAI a mai men­țio­nat că cei care tră­iesc în medi­ul rural și nu știu să-și con­fi­gu­re­ze tele­foa­ne­le, vor fi aju­tați.

Sis­te­mul RO-ALERT per­mi­te difu­za­rea de mesa­je de tip Cell Broad­cast pen­tru aver­ti­za­rea și alar­ma­rea popu­la­ți­ei în situ­a­ții de urgen­ță, con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le. Este folo­sit în situ­a­ții majo­re în care via­ța și sănă­ta­tea cetă­țe­ni­lor sunt puse în peri­col, cum ar fi feno­me­ne meteo extre­me, inun­da­ții ame­nin­ță­toa­re, atac tero­rist sau alte situ­a­ții care ame­nin­ță grav comu­ni­tă­ți­le.


Man­ga­lia News, Joi, 20.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele