Transilvania Train, din nou pe șine, în mai puțin de o săptămână [galerie FOTO]

0
517

Transil­va­nia Train. O expe­rien­ță uni­că de călă­to­rie cu tre­nul prin ini­ma Transil­va­niei, călă­to­ria înce­pe din nou in Bra­șov, la 22 august.

Este al doi­lea an de când agen­ți­i­le de turism Glo­be 365 și Free Spi­rit Tra­vel au lan­sat pro­iec­tul ”Transil­va­nia Train”, o călă­to­rie cu tre­nul turis­tic, prin inter­me­di­ul căre­ia cei inte­re­sați de expe­rien­țe necon­ven­țio­na­le și de aro­me tra­di­țio­na­le vor avea oca­zia să explo­re­ze cele mai fru­moa­se zone ale Transilvaniei.

”În aceas­tă săp­tămâ­nă am anun­țat închi­de­rea rezer­vă­ri­lor pen­tru aceas­tă edi­ție, având în vede­re fap­tul că tre­nul va porni în mai puțin de o săp­tămâ­nă, în peri­oa­da 22 – 26 august. În ace­lași timp, pre­gă­tim deja pla­nul pen­tru anul 2019, când plă­nu­im să avem 2 edi­ții, una din­tre ele in luna iunie, iar urmă­toa­rea pen­tru final de august și înce­put de lună sep­tem­brie”, spu­ne Cristi Pituli­ce, co-fon­da­tor Transil­va­nia Train.

Anul 2018 adu­ce ele­men­te noi în cadrul expe­rien­ței turis­ti­ce, inspi­ra­te de expe­rien­ța anu­lui tre­cut. Par­ti­ci­panți din Româ­nia, dar și din țări ca Ger­ma­nia, Aus­tria, Polo­nia, pasio­nați de călă­to­rii cu tre­nul și expe­rien­țe cul­tu­ra­le, vor avea la dis­po­zi­ție 5 zile pen­tru a explo­ra cul­tu­ra și isto­ria Transil­va­niei pe par­cur­sul a 600 km plini de povești, iar pache­tul turis­tic înglo­bea­ză vizi­ta a pes­te 20 de for­ti­fi­ca­ții, 15 ate­li­e­re de meș­te­șu­guri tra­di­țio­na­le, un wor­k­shop gas­tro­no­mic în Sebeș, 2 con­cer­te uni­ce în Bise­ri­ca Evan­ghe­li­că din Sebeș și în cen­trul isto­ric al Sibi­u­lui, 2 petre­ceri tra­di­țio­na­le și mul­te altele.

”Pen­tru aceas­tă edi­ție, am gân­dit 2 eve­ni­men­te des­chi­se publi­cu­lui, nu doar par­ti­ci­pan­ți­lor Transil­va­nia Train, în așa fel încât să ofe­rim ori­cui oca­zia să între­va­dă ce înseam­nă, de fapt, aceas­tă expe­rien­ță turis­ti­că. Așa­dar, con­cer­tul de orgă din Bise­ri­ca Evan­ghe­li­că de la Sebeș, în 25 august și cel al Orches­trei Filar­mo­ni­cii Sibiu, pe stra­da Cetă­ții din Sibiu, în 26 august vor fi cu acces liber”, spu­ne Oana Pri­cop, co-fon­da­tor Transil­va­nia Train.

Pro­iec­tul Transil­va­nia Train este orga­ni­zat prin par­te­ne­ri­a­tul cu CFR Călă­tori, iar tre­nul ce va fi con­stant la dis­po­zi­ția gru­pu­lui cuprin­de vagoa­ne de tip bar-bis­tro, unde vor fi orga­ni­za­te degus­tări de pro­du­se sub supra­ve­ghe­rea unui chef, ală­tu­ri de vinuri și bău­turi locale.


Man­ga­lia News, 18.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply