Teatrul independent ia cu asalt Constanţa! Începe FITIC 2018!

0
297

Tea­trul inde­pen­dent ia cu asalt Con­stanţa! Înce­pe FITIC 2018!

Tea­trul inde­pen­dent nu este o sub­ca­te­go­rie a tea­tru­lui. Tea­trul inde­pen­dent este Tea­trul! De‑a lun­gul isto­ri­ei aces­tei spec­ta­cu­loa­se arte, actori inde­pen­denţi au pre­lun­git sce­ne­le din săli în exte­ri­or, înfrun­tând cele mai gre­le con­di­ţii şi, nu de puţi­ne ori, chiar punân­du-şi în peri­col vieţi­le pen­tru ca ener­gi­i­le lor să ajun­gă la ini­mi­le publi­cu­lui. Tea­trul inde­pen­dent înseam­nă curaj, înseam­nă dărâ­ma­rea bari­e­re­lor şi asu­ma­rea actu­lui artis­tic, indi­fe­rent de con­di­ţi­i­le soci­a­le, eco­no­mi­ce, meteo, poli­ti­ce sau isto­ri­ce. Tea­trul inde­pen­dent este o voce, o sta­re, un sta­te­ment artis­tic care îşi cre­ea­ză, minut de minut, pro­pri­ul con­text.

Con­stanţa este spa­ţi­ul per­fect pen­tru o ase­me­nea mani­fes­ta­re. A demonstrat‑o doi ani la rând, iar acum ne pre­gă­tim de cel de-al tre­i­lea, căci Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa (FITIC) este pe cale să îşi des­chi­dă porţi­le!

În aceas­tă edi­ţie, FITIC se va desfă­şu­ra în inter­va­lul 1 – 8 sep­tem­brie 2018, în două loca­ţii (Tea­trul de Stat Con­stanţa şi Cen­trul Cul­tu­ral „Jean Con­stan­tin”) şi va avea ală­tu­ri două fes­ti­va­luri care vă pro­pun noi pro­vo­cări: Sea­thre Fest şi CIFF (Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fest).

SEATHRE FEST s‑a ală­tu­rat Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa, des­fă­șu­rân­du-se din acest an în cadrul FITIC, pe struc­tu­ra care l‑a con­sa­crat în întrea­ga țară. Ast­fel, la acest con­curs par­ti­ci­pă tru­pe de lice­eni din toa­tă țara. Pre­mi­ul se va acor­da pen­tru cea mai bună tru­pă.

CIFF, adi­că fimul inde­pen­dent, este o nouă secţiu­ne care a venit firesc să între­geas­că con­cep­tul FITIC. Ast­fel, înce­pând din acest an, fil­mul inde­pen­dent va însoţi tea­trul inde­pen­dent, deo­a­re­ce liber­ta­tea se regă­seș­te în toa­te for­me­le de artă, iar în pei­sa­jul urban con­stăn­țean a apă­rut o nouă sală dedi­ca­tă cine­ma­to­gra­fi­ei. Secţiu­ni­le care vor fi pre­mi­a­te sunt: lung­me­traj, scurt­me­traj, docu­men­tar.

În afa­ra fil­me­lor ce vor par­ti­ci­pa la sec­țiu­ni­le în con­curs, vor fi pre­zen­ta­te publi­cu­lui și scurt­me­tra­je­le pre­mi­a­te la Fes­ti­va­lul Națio­nal de Scurt­me­tra­je pen­tru Lice­eni FIL­M­mic, a XII‑a edi­ție, orga­ni­zat de Lice­ul Tra­ian din Con­stan­ța. Din 2019, și acest fes­ti­val se va ală­tu­ra FITIC, urmând a fi cre­a­tă o nouă sec­țiu­ne în con­curs.

De ase­me­nea, în OFF, veţi putea urmări fil­me con­sa­cra­te, regi­za­te de cei mai îndră­gi­ţi regi­zori români. Pro­gra­mul, în curând.

Încă o nou­ta­te pen­tru aceas­tă edi­ţie a FITIC 2018 este o recu­pe­ra­re cul­tu­ra­lă, dacă vreţi, de mici dimen­siuni deo­cam­da­tă, a pre­sei cul­tu­ra­le la Con­stanţa. Coti­dia­nul Tele­graf se ală­tu­ră FITIC şi va scoa­te Zia­rul Fes­ti­va­lu­lui: edi­ţii cu inter­viuri, cro­nici, pas­ti­le, recen­zii de car­te etc., ce vor cuprin­de întrea­ga lumea fes­ti­va­li­eră inde­pen­den­tă.

Aşa­dar, în acest an, secţiu­ni­le FITIC sunt: Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce (tea­tru, dra­ma­tur­gie con­tem­po­ra­nă, tea­tru-dans şi afi­şe de tea­tru), Sea­thre (tea­tru pen­tru lice­eni), Red Thea­tre Revo­lu­tion (tea­tru stu­denţesc) şi CIFF (Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fest).

În afa­ra spec­ta­co­le­lor ce vor par­ti­ci­pa la sec­țiu­ni­lor în con­curs, vor fi pre­zen­ta­te publi­cu­lui și spec­ta­co­le de tea­tru invi­ta­te, ce fac par­te din reper­to­ri­ul unor insti­tu­ții publi­ce de tea­tru din țară sau com­pa­nii pri­va­te. Aces­tea vor avea ca pro­ta­go­niști actori con­sa­crați și tineri ai sce­nei tea­tru­lui româ­nesc. Ast­fel, insti­tu­ți­i­le de stat vin în întâm­pi­na­rea tea­tru­lui inde­pen­dent și se ală­tu­ră aces­tei miș­cări, prin sus­ți­ne­rea aces­tui feno­men tea­tral.

Vă aştep­tăm să fiţi ală­tu­ri de noi în număr la fel de mare ca şi în anii tre­cu­ţi, când FITIC a cre­at o ade­vă­ra­tă revo­lu­ţie cul­tu­ra­lă la malul mării şi a scos tea­trul în stra­dă! Intra­rea este gra­tu­i­tă în ambe­le loca­ţii, la toa­te spec­ta­co­le­le şi fil­me­le din fes­ti­val, pe prin­ci­pi­ul „pri­mul venit, pri­mul ser­vit”!

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia ART SOCIETY CENTER şi finanţat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa.


Man­ga­lia News, 29.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply